Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ve­ly­kų nak­tį Mal­du­čių kai­me de­gė na­mas

Ba­lan­džio 21-osios nak­tį, 2.19 val., pra­neš­ta apie gais­rą, ki­lu­sį Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Mal­du­čių kai­me. Ne­lai­mės me­tu iš gy­ve­na­mo­jo na­mo iš­ves­ti 4 žmo­nės, jie gais­ro me­tu ne­nu­ken­tė­jo.

Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, kad ant­ra­me mū­ri­nio na­mo aukš­te ma­to­si dū­mai. At­vy­kus ke­tu­riems ug­nia­ge­sių eki­pa­žams, iš pa­sto­gės rū­ko dū­mai. Pa­si­rū­pin­ta, kad bū­tų iš­ves­ti žmo­nės. Na­mas, ku­ria­me įsi­žie­bė gais­ras, yra mū­ri­nis, 2-jų aukš­tų, jo sto­gas dvi­šlai­tis. Vie­nas pa­sta­to ga­las deng­tas skar­da, ki­tas – ši­fe­riu. Na­mas pri­klau­so dviem sa­vi­nin­kams – P. Š. ir A. D., pas ku­rią ir ki­lo gais­ras. Ne­lai­mės me­tu iš­de­gė ant­ra­me aukš­te esan­tis kam­ba­rys ir ja­me bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai, bal­dai, pa­lė­pė. Bu­vo api­pil­tas pir­mas aukš­tas (apie 50 kv. m). Li­ku­si pa­lė­pės da­lis ap­rū­ko. Iš­de­gė skied­ros iki ši­fe­rio. Gais­ro ži­di­nys – ka­mi­nas.
To­je na­mo pu­sė­je, ku­rio­je ki­lo gais­ras, na­mo šei­mi­nin­kė su pas ją at­vy­ku­sia duk­ra jau mie­go­jo, kai jas pa­ža­di­no dū­mų kva­pas. Jos pra­ne­šė ki­to­je na­mo pu­sė­je gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, kad ki­lo gais­ras. Ten gy­ve­nan­ti mo­te­ris po ne­lai­mės iš­vy­ko pas duk­rą į Klai­pė­dą, nes iš­de­gė kam­ba­rys, ku­ria­me gy­ve­no, be to, jos na­mo pu­sė­je nebėra elek­tros. Ki­to­je pa­sta­to da­ly­je mie­go­ję žmo­nės gais­ro ne­pa­ju­to, gir­dė­jo poš­kė­ji­mą, ta­čiau pa­ma­nė, kad pra­dė­jo ly­ti, ir gir­di­si lie­taus bar­be­ni­mas. Se­ny­vo am­žiaus po­ra sa­kė, kad gais­ras juos la­bai iš­gąs­di­no, ta­čiau jie at­si­pir­ko tik to­kiais nuos­to­liais. Gais­rą pa­vy­ko grei­tai už­ge­sin­ti, tad ug­nis ne­spė­jo per­ei­ti į jų pu­sę. Na­mas ne­ap­draus­tas.

Nuotraukoje: Velykų naktį gyvenamajame name gaisras kilo iš kamino.

Komentarai
Kiti straipsniai