Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Skirta 70 tūkst. eurų. Ko­kius dar­bus at­li­ko per 2,5 me­tų ir kaip išleido lėšas?

„Plungiškių draugija“ ataskaitos apie nuveiktus darbus ir išleistas lėšas nepateikia

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto po­sė­džio me­tu, Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tui Gin­ta­rui Ra­mo­nui pa­tei­kus in­for­ma­ci­ją apie ad­vo­ka­to na­me­lio tvar­ky­mą, tarp po­sė­džia­vu­sių­jų ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų, klau­si­mų. Ko­mi­te­to na­riai no­rė­jo su­ži­no­ti, kiek lė­šų dar rei­kia šiam pa­sta­tui baig­ti tvar­ky­ti ir ka­da pa­ga­liau tie dar­bai bus pa­da­ry­ti. Į šiuos klau­si­mus at­sa­ky­mo taip ir ne­su­lauk­ta, tad nu­tar­ta šį į ko­mi­te­to dar­bot­var­kę įtrauk­tą klau­si­mą svars­ty­ti ki­ta­me po­sė­dy­je.

G. Ra­mo­nas pa­sa­ko­jo, kad ad­vo­ka­to na­me­lis, esan­tis par­ko te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­so Plun­gės vie­ša­jai bib­lio­te­kai. Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­sta­tas pra­dė­tas res­tau­ruo­ti 2017-ai­siais. Ta­da iš vi­daus bu­vo su­tvir­tin­tas sto­gas, sie­nos, per­dan­ga. Vi­du­je jo­kių ap­dai­los dar­bų nė­ra pa­da­ry­ta, tik res­tau­ruo­ta pa­sta­to iš­orė. Pa­gal jau pa­reng­tą res­tau­ra­vi­mo pro­gra­mą dar ne­pa­keis­ti lan­gai ir ne­už­deng­ta nau­ja sto­go dan­ga.
Be to, kaip tei­gė G. Ra­mo­nas, bu­vo gau­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos, ku­rių ne­už­te­ko vi­siš­kai res­tau­ruo­ti šį pa­sta­tą. 2016-ai­siais pa­sta­tas bu­vo per­duo­tas vi­suo­me­ni­nei or­ga­ni­za­ci­jai „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ 10-čiai me­tų pa­nau­dos tei­se. Tad ši drau­gi­ja yra įsi­pa­rei­go­ju­si jį tvar­ky­ti, res­tau­ruo­ti ir už­baig­ti res­tau­ra­vi­mo dar­bus.
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, iš­klau­siu­si G. Ra­mo­no pra­ne­ši­mo, iš­kart pa­klau­sė, kiek lė­šų dar rei­kė­tų pa­sta­to lan­gams pa­keis­ti, sto­gui už­deng­ti bei at­lik­ti ki­tiems rei­ka­lin­giems dar­bams ir iki ka­da tai rei­kė­tų pa­da­ry­ti?
G. Ra­mo­nas į pa­teik­tą klau­si­mą at­sa­kė: „Su pa­reng­tu res­tau­ra­vi­mo pro­jek­tu ne­su su­si­pa­ži­nęs. Kon­kre­čių ter­mi­nų taip pat nie­kur nė­ra nu­ro­dy­ta. Nu­ro­dy­ta tik, kad 10-iai me­tų pa­nau­dos tei­se ad­vo­ka­to na­me­lis per­duo­tas „Plun­giš­kių drau­gi­jai“.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad ad­vo­ka­to na­me­liui tvar­ky­ti jau bu­vo skir­ta apie 70 tūkst. Sa­vi­val­dy­bės ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos lė­šų. „Sa­vi­val­dy­bė­je yra to­kia tvar­ka, kad kiek­vie­nas pa­nau­dos ga­vė­jas tu­ri pa­teik­ti ata­skai­tas apie nu­veik­tus dar­bus, iš­leis­tas lė­šas. Tad kiek lė­šų iš šios su­mos bu­vo skir­ta „Plun­giš­kių drau­gi­jai“, ir ką ji nu­vei­kė už tuos pi­ni­gus? Bū­tų ge­rai iš šios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos gau­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kius dar­bus at­li­ko per tuos 2,5 me­tų, ir ją pa­teik­ti ki­to Ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu. Pa­nau­dos ga­vė­jai pri­va­lo pa­teik­ti ata­skai­tą Tur­to sky­riui, kiek iš­lei­do pi­ni­gų tvar­ky­da­mi ad­vo­ka­to na­me­lį, bei kiek dar trūks­ta lė­šų, kad dar­bai bū­tų pa­baig­ti“, – kal­bė­jo me­ras.
Be to, kaip sa­kė mies­to va­do­vas, ad­vo­ka­tų na­me­lis yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, tad pa­nau­dos ga­vė­jai – „Plun­giš­kių drau­gi­ja“ – pri­va­lo at­ei­ti į ki­tą ko­mi­te­to po­sė­dį ir at­si­skai­ty­ti.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Liudo Skieraus vadovaujamai „Plungiškių draugijai“ 10 metų panaudos teise duotas advokato namelis, o jo tvarkymui išleista 70 tūkst. eurų. Tačiau draugija ataskaitos apie padarytus darbus ir išleistus pinigus nepateikia.

Komentarai
Kiti straipsniai