Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si at­si­kra­ty­ti pa­sta­to mies­to cen­tre

Pa­čia­me Plun­gės cen­tre – Tel­šių g. 3 – esan­tis se­nas, de­vin­tą de­šim­tį pra­dė­jęs skai­čiuo­ti tri­aukš­tis pa­sta­tas, pri­klau­san­tis Sa­vi­val­dy­bei, bus trau­ktas į pri­va­ti­zuo­ja­mų sta­ti­nių są­ra­šą. Aki­vaiz­du, jog kaž­kam iš ver­sli­nin­kų čia nu­si­ma­to ge­ras lai­mi­kis. To­kiam žings­niui pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Dėl mi­nė­to pa­sta­to ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­tas tik ap­ta­ria­mo­jo po­bū­džio klau­si­mas, ta­čiau po­sė­džiau­to­jai pa­ra­gi­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus su­skub­ti ba­lan­džio 25-ąją po­sė­džiau­sian­čiai Ta­ry­bai pa­teik­ti jau pa­ruoš­tus spren­di­mo pro­jek­tus ir dėl pa­sta­to per­da­vi­mo, ir dėl įtrau­ki­mo į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą.
Pa­gal Tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės In­gos Daub­lie­nės pa­teik­tus duo­me­nis, šio ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to ben­dras plo­tas yra 569,75 kv. m, ta­čiau šiai die­nai už­im­ta tik 191 kv. m (33,58 proc. vi­so pa­sta­to plo­to). Nu­ro­do­ma, jog li­ku­ti­nė pa­sta­to ver­tė – 13 tūkst. eu­rų, o kie­mo sta­ti­nių, t. y. kie­mo aikš­te­lės, – 4,7 tūkst. eu­rų.
Pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­jan­ti Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Plun­gės būs­tas“ iš pa­sta­to nuo­mos už­dir­ba la­bai ma­žai, nes tik dvi įstai­gos mo­ka nu­om­pi­ni­gius – Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­ba bei mū­sų re­dak­ci­ja, UAB „Plun­gės ži­nios“. Iš dvie­jų nuo­mo­to­jų „Plun­gės būs­tas“ per mė­ne­sį gau­na tik 124 eu­rus. Ki­tos įstai­gos – Gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kon­tro­lė, Ūki­nin­kų są­jun­ga bei par­ti­jos pa­tal­po­mis nau­do­ja­si pa­gal pa­nau­dą. Dar yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­ba, ta­čiau jie šio­mis die­no­mis jau ruo­šia­si iš­si­kraus­ty­ti į Vy­tau­to g. 7.
Pa­sta­tas yra ge­ro­kai „pa­gy­ve­nęs“ – sta­ty­tas 1938 me­tais, tad rei­kė­tų jį at­nau­jin­ti. Ta­čiau, kaip mi­nė­ta, iš su­ren­ka­mų nu­om­pi­ni­gių ka­pi­ta­li­nio re­mon­to at­lik­ti ne­įma­no­ma. Pa­gal Vie­tos ūkio sky­riaus pa­teik­tus skai­čia­vi­mus, iš­lai­dos re­mon­tui siek­tų 366,8 tūkst. eu­rų.
To­dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­siū­lė įpa­rei­go­ti SĮ „Plun­gės būs­tas“ nu­trauk­ti tiek pa­nau­dos, tiek nuo­mos su­tar­tis su „gy­ven­to­jais“ ir pa­sta­tą vėl per­im­ti Sa­vi­val­dy­bės ži­nion, kad ši ga­lė­tų įtrauk­ti ob­jek­tą į Vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų są­ra­šą.
Pa­sak I. Daub­lie­nės, vi­siems ta­me pa­sta­te „gy­ve­nan­tiems“ pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis bu­vo pa­siū­ly­tos ki­tos pa­tal­pos. O kur eis nuo­mi­nin­kai – jų pa­čių rei­ka­las. Pro­ba­ci­jos tar­ny­ba, kaip gir­dė­jo spe­cia­lis­tė, gal­vo­ja pri­sig­laus­ti nau­ja­ja­me po­li­ci­jos pa­sta­te.
Kaip svars­tė ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, šio pa­sta­to klau­si­mas, t. y. pa­ruoš­ti spren­di­mai, jau tu­ri bū­ti per­duo­ti ar­ti­miau­siai Ta­ry­bai, ku­ri po­sė­džiaus ba­lan­džio 25-ąją, tad ra­gi­no ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus su­skub­ti ir juos pa­ruoš­ti. Esą ne­bė­ra ko lauk­ti ru­dens, kai pra­si­dės šil­dy­mo se­zo­nas ir bus di­de­lės iš­lai­dos. Dar pri­dū­rė, jog par­ti­jos ga­lė­tų kraus­ty­tis į lais­vas pa­tal­pas ofi­ci­no­je, par­ke.
Pir­mi­nin­kau­jan­ti Dai­na Mar­ti­šie­nė at­krei­pė dė­me­sį į Gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kon­tro­lės įstai­gą, kur pen­kis kar­tus per mė­ne­sį ve­ža­mi pie­no mė­gi­niai, tad ka­žin ar par­ke įsi­kur­ti jiems tik­tų… Kur jiems kraus­ty­tis – apie tai dar rei­kės pa­gal­vo­ti.
Pla­nuo­ja­ma, jog Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tru­kus raš­tu įspės pa­nau­dos ga­vė­jus ir nuo­mi­nin­kus dėl su­tar­čių nu­trau­ki­mo nuo 2019 m. lap­kri­čio 1 die­nos.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Miesto centre esančio šio pastato li­ku­ti­nė ver­tė – 13 tūkst. eu­rų… Kam atiteks gardus kąsnelis miesto centre?

Komentarai
Kiti straipsniai