Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Gin­kluo­ti į Plun­gę at­va­žia­vę kau­nie­čiai su­lau­kė baus­mių

Ba­lan­džio pra­džio­je straips­ny­je „Su gin­klais ir ne­per­šau­na­mo­mis lie­me­nė­mis per Plun­gę va­žia­vę kau­nie­čiai aiš­ki­no­si teis­me“ ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo gin­klais. Kal­ti­na­mų­jų suo­le sė­dė­jo Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jai Gied­rė Ba­šins­kie­nė (gim. 1980 m.) ir Vi­gir­das Truk­lic­kas (gim. 1970 m.). Ba­lan­džio 18 die­ną jiems pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Pri­me­na­me, jog 2018 me­tų rug­sė­jo 11-osios va­ka­re, apie 23.10 va­lan­dą, Plun­gė­je, Lais­vės gat­vė­je, pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „VW Tou­a­reg“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (1,61 prom.) vai­ruo­to­jas (g. 1992 m.). Vi­du­je sė­dė­jo dar ke­tu­ri as­me­nys – trys vy­rai ga­le ir mo­te­ris prie­ky­je. Au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, po vai­ruo­to­jo sė­dy­ne, bu­vo pis­to­le­tas, į ku­rį įdė­ta tuš­čia dė­tu­vė. Be to, at­ski­rai ras­ta dė­tu­vė su 5 šo­vi­niais. Taip pat kai ku­rie as­me­nys bu­vo už­si­vil­kę ne­per­šau­na­mas lie­me­nes. Ke­lei­vės G. Ba­šins­kie­nės ran­ki­nė­je, pa­kiš­to­je po sė­dy­ne, bu­vo re­vol­ve­ris, o jos pi­ni­gi­nė­je – mai­še­liai su nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.
Dėl šių as­me­nų nu­si­kals­ta­mų vei­kų bu­vo pra­dė­ti ke­li iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, ta­čiau dėl gin­klų į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do tik V. Truk­lic­kas ir G. Ba­šins­kie­nė. Dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus vai­ruo­to­jas bu­vo tei­sia­mas at­ski­rai, o mi­nė­ta mo­te­ris dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mo taip pat jau yra su­lau­ku­si baus­mės.
Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo gin­klais (BK 253 str. 1 d.) tei­sia­mi mi­nė­ti as­me­nys sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no. V. Truk­lic­kas su sū­nu­mi sa­kė šven­tęs pas­ta­ro­jo su­grįž­tu­ves iš už­sie­nio, į kom­pa­ni­ją bu­vo pa­kvies­ta ir sū­naus pa­žįs­ta­ma G. Ba­šins­kie­nė. Iš­gė­ru­si kom­pa­ni­ja iš Kau­no iš­vy­ko į Kre­tin­gos ra­jo­ną, į Juo­du­pė­nus, o pas­kui, pri­si­jun­gus kre­tin­giš­kiams, at­si­dū­rė Plun­gė­je. Koks bu­vo jų tiks­las – ne­aiš­ku.
G. Ba­šins­kie­nė kal­tin­ta tuo, jog ne sa­vo re­vol­ve­rį lai­kė ran­ki­nu­ke, o V. Truk­lic­kas – jog bu­vo įsi­gi­jęs pis­to­le­tą ir re­vol­ve­rį (ras­tą pas G. Ba­šins­kie­nę) be lei­di­mo. Taip pat mi­nė­tas vy­riš­kis kal­tin­tas tu­rė­jęs šo­vi­nių: 5 ras­ti au­to­mo­bi­ly­je ir dar 6 – jo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je.
Gin­klus ir šo­vi­nius V. Truk­lic­kas sa­kė ra­dęs su­gy­ven­ti­nės na­muo­se Kau­no ra­jo­ne, pa­lė­pė­je. Ža­dė­jo nu­neš­ti į po­li­ci­ją, bet ne­spė­jo. Ko­dėl vis­ką įsi­dė­jo į au­to­mo­bi­lį – ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. G. Ba­šins­kie­nė ti­ki­no, jog vie­ną šau­tu­vą įsi­me­tė į ran­ki­nu­ką vien tam, kad nie­kas ne­su­si­žeis­tų.
Tiek V. Truk­lic­kas, tiek V. Ba­šins­kie­nė jau yra teis­ti. Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė V. Ba­šins­kie­nei skir­ti ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mą aš­tuo­niems mė­ne­siams (tai ga­lu­ti­nė, su­ma­žin­ta ir su­ben­drin­ta baus­mė), ta­čiau baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo vie­ne­riems me­tams, įpa­rei­go­jo tęs­ti dar­bą. V. Truk­lic­kui sky­rė lais­vės at­ėmi­mą vie­ne­riems me­tams ir ke­tu­riems mė­ne­siams, baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo vie­ne­riems me­tams še­šiems mė­ne­siams ir įpa­rei­go­jo per du mė­ne­sius su­si­ras­ti dar­bą.
Re­vol­ve­rį, pis­to­le­tą, dvi dė­tu­ves ir kul­kas nu­tar­ta per­duo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gin­klų fon­dui, o tris tū­te­les, dvi tuš­čias šo­vi­nių dė­žu­tes – su­nai­kin­ti. Dvi ne­per­šau­na­mas lie­me­nes, pei­lį su dėk­lu, dė­tu­vę su įran­kiais ir prie­mo­nė­mis gin­klams va­ly­ti teis­mas nu­spren­dė grą­žin­ti V. Truk­lic­kui.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai