Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Dvi­ra­ti­nin­kų ko­man­da „Ver­smė MTB“ – jau­na, bet ku­pi­na am­bi­ci­jų

Karts nuo kar­to Plun­gės mies­te ir apy­lin­kė­se ma­to­me dvi­ra­čių pe­da­lus mi­nan­čius plun­giš­kius gel­to­na ap­ran­ga, ant ku­rios – „Ver­smės“ lo­go­ti­pas. Ta­čiau re­tas ži­no­me, kad tai – Plun­gės ko­man­dos „Ver­smė MTB“ na­riai, gi­nan­tys gim­to­jo mies­to gar­bę ne tik Lie­tu­vo­je vyks­tan­čio­se var­žy­bo­se, bet ir kai­my­ni­nė­se ša­ly­se bei jau tu­rin­tys kuo pa­si­gir­ti. Apie šiuos plun­giš­kius dvi­ra­ti­nin­kus, ka­da jie su­si­bū­rė į ko­man­dą, ko­kio­se var­žy­bo­se da­ly­vau­ja, ko­kie ko­man­dos pa­sie­ki­mai ir tiks­lai, pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo taip pat daž­nai ant dvi­ra­čio ma­to­mas „Ver­smės“ spor­to klu­bo va­do­vas, dvi­ra­ti­nin­kų ko­man­dos na­rys Gin­ta­ras Do­mar­kas.

„Ver­smės“ spor­to klu­bas gy­vuo­ja jau apie du de­šimt­me­čius. Per tą lai­ką bu­vo ne kar­tą at­nau­jin­tas, ir šian­dien pri­trau­kia nau­jų na­rių, net­gi at­si­ran­da nau­jų spor­to ša­kų ar ju­dė­ji­mų. Kaip at­sklei­dė G. Do­mar­kas, šiuo me­tu klu­bas tu­ri net ke­tu­rias ko­man­das, o pra­džią „Ver­smei“ da­vė ją įkū­ru­si orien­ta­ci­nin­kų gru­pė. „Ver­smė OS“ (OS yra orien­ta­vi­mo­si spor­to ša­kos trum­pi­nys) gy­vuo­ja iki šiol. Vė­liau klu­be at­si­ra­do pri­jau­čian­čių­jų bė­gi­mui, jie pa­si­va­di­no „Ver­smė RUN“. Apie 2010 me­tus iki tol klu­be pro­pa­guo­tą fut­bo­lą (ke­le­tą me­tų gy­va­vo mė­gė­jiš­ka fut­bo­lo ko­man­da) pa­kei­tė tin­kli­nis. Šiuo me­tu „Ver­smė“ ga­li pa­si­gir­ti ne tik tin­kli­nin­kų vy­rų, bet ir prieš tre­jus me­tus su­si­kū­ru­sia mer­gi­nų ko­man­da „Ver­smė VOLLEY“. O prieš po­rą me­tų klu­bas pra­dė­jo vie­ny­ti mėgs­tan­čius va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, dau­giau­sia – kal­nų. Taip at­si­ra­do „Ver­smė MTB“, ku­ri šiuo me­tu jun­gia 30 įvai­raus am­žiaus ir pa­jė­gu­mo dvi­ra­ti­nin­kų. Bū­tent juos ir ma­to­me gel­to­nuo­jant Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kė­se.
Klu­bo va­do­vas G. Do­mar­kas pa­si­džiau­gė, kad nors „Ver­smė MTB“ yra jau­niau­sia klu­bo ko­man­da, ta­čiau be­ne am­bi­cin­giau­sia, tu­rin­ti daug tiks­lų ir at­kak­liai jų sie­kian­ti. Dvi­ra­ti­nin­kai yra la­bai ak­ty­vūs ne tik da­ly­vau­da­mi var­žy­bo­se, bet ir jas or­ga­ni­zuo­da­mi. An­tai per­nai bu­vo surengtos dve­jos lenk­ty­nės dvi­ra­čiais – pa­va­sa­rį ir va­sa­rą. O šie­met ko­man­da ža­da jų ir dau­giau.
Pir­ma­sis šių me­tų ren­gi­nys vy­ko ba­lan­džio 22 d., ant­rą­ją šv. Ve­ly­kų die­ną, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, Plokš­ti­nės miš­ke. Lenk­ty­nių da­ly­viai star­ta­vo ir fi­ni­ša­vo prie vieš­bu­čio-po­il­sio na­mų „Li­ne­lis“. Tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sio­se, o šie­met jau sep­tin­tą­jį kar­tą vy­ku­sio­se „Že­mai­ti­jos tau­rės“ var­žy­bo­se da­ly­va­vo 225 dvi­ra­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Nors va­žiuo­ta kal­nų dvi­ra­čiais, ši 27 km (vie­nas ra­tas) tra­sa nė­ra su­dė­tin­ga, ją sėk­min­gai įvei­kė ir dvi­ra­ti­nin­kai mė­gė­jai. Vy­rų eli­to gru­pei ir 40 me­tų ve­te­ra­nams rei­kė­jo įveik­ti du ra­tus, t. y. 54 ki­lo­met­rus. Prie star­to li­ni­jos (įvai­rio­se gru­pė­se) sto­jo net 30 ko­man­dos „Ver­smė MTB“ na­rių.
Po fi­ni­šo ant nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų pa­ky­los už­ko­pė Ma­tas Ku­bi­lius (ant­ro­ji vie­ta V14 gru­pė­je), Ge­di­mi­nas Ju­re­vi­čius (ant­ro­ji vie­ta V18 gru­pė­je), Al­vy­das Vau­ras (ant­ro­ji vie­ta V50 gru­pė­je), Gied­rė Do­mar­kai­tė (ant­ro­ji vie­ta mo­te­rų eli­to gru­pė­je), Vil­ma Straz­daus­kie­nė (tre­čio­ji vie­ta M40 gru­pė­je), o Re­mi­gi­jus Straz­daus­kas nu­ga­lė­jo ve­te­ra­nų 40 me­tų gru­pė­je. Ko­man­di­nė­je įskai­to­je „Ver­smė MTB“ ko­man­da už­ėmė pir­mą­ją vie­tą! Prie šios per­ga­lės, be iš­var­din­tų pri­zi­nin­kų, daug pri­si­dė­jo ir Pau­lius Kud­riav­ce­vas, Da­rius Tin­ku­tis, Er­lan­das Mi­ko­lai­tis bei ki­ti ko­man­dos na­riai.
Gin­ta­ras Do­mar­kas pa­si­džiau­gė ne tik ge­ru rezultatu, bet ir vi­sos ko­man­dos dar­bu ruo­šiant tra­są lenk­ty­nėms bei jų me­tų. Su­si­tel­ku­sių plun­giš­kių dė­ka var­žy­bos suor­ga­ni­zuo­tos pui­kiai, di­de­lis bū­rys da­ly­vių iš ki­tų mies­tų li­ko pa­ten­kin­ti tra­sa prie Pla­te­lių eže­ro ir vi­sa lenk­ty­nių at­mos­fe­ra. Į ki­tas „Ver­smė MTB“ ko­man­dos or­ga­ni­zuo­ja­mas lenk­ty­nes dvi­ra­ti­nin­kai pa­kvies lie­pą. Jos vyks ar­čiau Plun­gės, prie Mor­tos kal­no.
Kal­bė­da­mas apie „Ver­smė MTB“ ko­man­dos pa­sie­ki­mus 2018 me­tais, G. Do­mar­kas ne­slė­pė pa­si­di­džia­vi­mo. „Džiu­gu, kad per­nai vos su­si­kū­ru­si mū­sų ko­man­da ir jos na­riai pa­vie­niui da­ly­va­vo ke­lias­de­šim­ty­je lenk­ty­nių kal­nų dvi­ra­čiais Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je. Ir ne­bu­vo­me tik „sta­tis­tai“! Mū­sų dvi­ra­ti­nin­kai gel­to­no­mis ap­ran­go­mis daug kar­tų li­po ant nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų pa­ky­los! Pri­zi­nin­kais ar nu­ga­lė­to­jais dau­ge­ly­je lenk­ty­nių ta­po Vil­ma Straz­daus­kie­nė, Ro­mas Ku­bi­lius, Da­rius Tin­ku­tis, Žyd­rū­nas Bar­kaus­kas, Al­vy­das Vau­ras, Gi­ta­nas Sun­gai­la ir ki­ti. Jau ir šių me­tų pir­mo­se da­ly­vau­to­se lenk­ty­nė­se Šiau­liuo­se apie Re­ky­vos eže­rą net trys plun­giš­kiai ta­po pri­zi­nin­kais, o Al­vy­das Vau­ras nu­ga­lė­jo sa­vo gru­pė­je“, – ko­man­dos na­rius gy­rė G. Do­mar­kas.
Plun­giš­kių ko­man­da, or­ga­ni­zuo­da­ma var­žy­bas, ieš­ko gra­žių vie­tų, kad ga­lė­tų pa­žen­klin­ti tra­sas va­ži­nė­ti kal­nų dvi­ra­čiais ne­to­li Plun­gės vi­siems tai mėgs­tan­tiems. Tra­sos (ke­le­tas ruo­žų) jau yra pa­žy­mė­tos prie Mor­tos kal­no, o šį pa­va­sa­rį pa­žen­klin­tas 2 km ra­tas Gan­din­gos gat­vės ga­le, prie ir­kla­vi­mo ba­zės. Ten dvi­ra­čiais, ban­dy­da­mas „pra­min­ti“ tra­są, jau va­ži­nė­ja Plun­gės jau­ni­mas. Klu­bo na­riai su­pran­ta, kad to­kių vie­tų prie Plun­gės ga­lė­tų ir tu­rė­tų bū­ti dau­giau (tai ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­ci­jų), to­dėl jų dar bus ieš­ko­ma. At­si­ra­dus di­des­niam po­rei­kiui, tra­sos bus ir pa­žy­mė­tos pro­fe­sio­na­liau. O da­bar „Ver­smė MTB“ ko­man­da kvie­čia Plun­gės dvi­ra­ti­nin­kus, ne tik jau­ni­mą, at­va­žiuo­ti ir vi­siems kar­tu pra­va­ži­nė­ti tą 2 km ra­tą. Be to, ar­ti­miau­sią sa­vait­ga­lį ko­man­da čia pla­nuo­ja ne­di­de­lę tal­ką (ak­ci­ją DAROM). Bus tvar­ko­ma nau­ja tra­sa, ren­ka­mos šiukš­lės, at­lie­ka­mi ki­ti dar­bai.
Klu­bo dvi­ra­ti­nin­kų ko­man­da sa­vo veik­lai nuo pat įsi­kū­ri­mo ieš­ko­jo ir ra­do rė­mė­jų, ku­riems yra la­bai dė­kin­ga už ga­li­my­bę gy­vuo­ti. Vi­sos ko­man­dos var­du kal­bin­tas dvi­ra­ti­nin­kas nuo­šir­dų ačiū už pa­gal­bą ir pa­ra­mą ta­ria už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms „Nor­ve­tu­va“, „Const­ro“, „Lit­nag­lis“, „Lit­sprin­gas“, „Plun­gės bal­dai“, „Plun­gės La­gū­na“, „Pa­da­gas ir Ko“ bei „Vi­či“ įmo­nių gru­pei ir jų va­do­vams. O vi­sus žmo­nes kvie­čia dvi­ra­čius nau­do­ti ne tik kaip su­si­sie­ki­mo prie­mo­nę, bet ir rink­tis ak­ty­viam bei tu­ri­nin­gam lais­va­lai­kiui.

Spor­to klu­bo „Ver­smė“ inf.

 

Nuotraukoje: Pirma vieta komandinėje įskaitoje.

Komentarai
Kiti straipsniai