Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Su­pleš­kė­jo mal­ki­nė, įta­ria­mas pa­de­gi­mas

Ba­lan­džio 11-osios va­ka­rą, prieš pat 21 va­lan­dą, ug­nia­ge­siai bu­vo iš­kvies­ti į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Vieš­to­vė­nų kai­mą – Čiur­le­nio gat­vė­je ug­nis siau­bė mal­ki­nę, pri­klau­san­čią so­dy­bos sa­vi­nin­kei N. K.

At­vy­kus gel­bė­to­jams, pa­sta­tas de­gė at­vi­ra lieps­na, sto­gas jau bu­vo su­kri­tęs. Pa­aiš­kė­jo, jog ug­nis su­nio­ko­jo kar­ka­si­nę me­di­nę mal­ki­nę (5×5 m), ku­rios sto­gas bu­vo deng­tas ši­fe­riu. Mal­ki­nė­je bu­vo apie 10 ku­bi­nių met­rų mal­kų, vis­kas su­de­gė. Įta­ria­ma, kad gais­rą kaž­kas su­kė­lė ty­čia.

Nuotraukoje: Iš buvusios malkinės liko vien nuodėgulių krūva.

Komentarai
Kiti straipsniai