Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti Vy­tau­to ir Pa­prū­džio gat­ves

In­for­ma­ci­nių len­te­lių, jog Plun­gė tvar­ko­si, mū­sų mies­te iš­ties yra ne­ma­žai – ka­sa­ma, griau­na­ma, tvar­ko­ma, re­konst­ruo­ja­ma… Pa­na­šu, jog to­kių len­te­lių grei­tai bus dar dau­giau: pra­ėju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė apie Plun­gės mies­to Vy­tau­to ir Pa­prū­džio gat­vių at­kar­pų su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mo pro­jek­tą. Ba­lan­džio 30 die­ną vi­suo­me­nė su šiuo pro­jek­tu pla­čiau ga­lės su­si­pa­žin­ti vie­ša­me su­si­rin­ki­me.

Mi­nė­tų gat­vių su pri­ei­go­mis re­konst­ra­vi­mo pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pa­ren­gė vil­nie­čių pro­jek­tuo­to­jų įmo­nė UAB „Ata­mis“. Nu­ro­do­ma, jog gat­vių tie­si­mo dar­bai bus vyk­do­mi cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je.
Vy­tau­to gat­vė­je dar­bai nu­ma­to­mi nuo Se­na­mies­čio alė­jos san­kry­žos ir tę­sis iki Bi­ru­tės gat­vės. Va­žiuo­ja­mo­ji da­lis svy­ruo­ja nuo 7,80 iki 10,10 m plo­čio, dan­gos būk­lė – pa­ten­ki­na­ma. Čia gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją da­lį ker­ta ši­lu­mo­tie­kio, van­den­tie­kio, lie­taus nuo­te­kų, bui­ti­nių nuo­te­kų, elek­tros ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tin­klai. Nu­ma­to­mas su­tvar­ky­ti gat­vės il­gis – 561 met­ras.
Pa­rū­džio gat­vė­je dar­bų pra­džia nu­ma­to­ma nuo 20-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to (nuo „Sod­ros“) ir bus tvar­ko­ma iki pat Bi­ru­tės gat­vės. Ga­na pra­stos va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis svy­ruo­ja nuo 3,70 iki 13 met­rų. Po gat­ve yra van­den­tie­kio, bui­ti­nių nuo­te­kų, lie­taus nuo­te­kų ir elek­tros tin­klai. Nu­ma­to­ma su­tvar­ky­ti gat­vės at­kar­pa sie­kia 539 met­rus.
Be­je, da­lis Vy­tau­to gat­vės pa­ten­ka į Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios pa­sta­tų kom­plek­so vi­zu­a­li­nės ap­sau­gos po­zo­nį, o prie baž­ny­čios esan­ti tos pa­čios gat­vės at­kar­pa pa­ten­ka į Plun­gės ka­pi­ny­no ir baž­ny­čios pa­sta­tų kom­plek­so kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­ją.
Pa­gal pro­jek­ti­nius spren­di­mus Vy­tau­to gat­vės va­žiuo­ja­mo­ji da­lis po re­konst­ruk­ci­jos tu­rė­tų bū­ti 7 met­rų plo­čio, o Pa­prū­džio g. – nuo 3,50 iki 5,50 m. Su­pran­ta­ma, as­fal­to dan­ga bus nau­ja. Be­je, Pa­prū­džio gat­vė­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mas vie­nos kryp­ties eis­mas.
Vy­tau­to gat­vė­je, nuo Bi­liū­no gat­vės iki baž­ny­čios, siū­lo­ma įreng­ti ly­giag­re­tų au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mą, taip pat pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti sto­vė­ji­mo aikš­te­les prie Vy­tau­to g. 29 ir Vy­tau­to g. 12 pa­sta­tų – čia nu­ma­to­mas stat­me­nas par­ka­vi­mas.
Pro­jek­te nu­ma­to­mi ir ar­chi­tek­tū­ri­niai ele­men­tai ar­čiau pa­ra­pi­jos sa­lės. Pla­nuo­ja­ma su­kur­ti pa­to­gią jung­tį tarp Vy­tau­to ir Pa­prū­džio gat­vių su ap­švies­tais laip­tais ir pan­du­sais. Prie pa­ra­pi­jos na­mų ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti rek­re­a­ci­nę zo­ną, įreng­ti fon­ta­ną, ke­tu­ris suo­lus. Au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė prie baž­ny­čios iš­liks to­je pa­čio­je vie­to­je, tik at­si­ras sau­gaus eis­mo ati­tva­rai, įlai­pi­ni­mo bei iš­lai­pi­ni­mo aikš­te­lės.
Prie Sa­vi­val­dy­bės nu­ma­to­ma įreng­ti gra­ni­to ma­sy­vo suo­lus, gra­ni­to plokš­tė­mis ap­dai­lin­ti įstai­gos laip­tus, taip pat prieš Sa­vi­val­dy­bę Vy­tau­to gat­vė­je nu­ma­to­ma įreng­ti įlai­pi­ni­mo bei iš­lai­pi­ni­mo aikš­te­lę, o va­ka­ri­nė Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos zo­na tar­naus kaip au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė.
Vy­tau­to gat­vę ke­ti­na­ma ap­žel­din­ti nau­jo­mis lie­po­mis su už­da­ra šak­nų sis­te­ma, tvar­ko­mo­se gat­vė­se tu­rė­tų at­si­ras­ti ap­švie­ti­mas su nau­jo­mis at­ra­mo­mis ir LED ti­po švies­tu­vais.

Nuotraukoje: Pėstieji iš Vytauto gatvės laiptais galės patekti į Paprūdžio gatvę.

Komentarai
Kiti straipsniai