Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

„Ko­dėl Kan­tau­čių baž­ny­čios var­go­nų res­tau­ra­vi­mo kai­na pa­ki­lo net ke­tu­ris kar­tus?“

Ba­lan­džio 15-ąją vy­ku­sio nau­jai su­for­muo­to Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu iš­ki­lo svar­bus me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio pa­teik­tas klau­si­mas, į ku­rį at­sa­ky­mo ras­ti ne­ga­lė­jo nė vie­nas po­sė­džio da­ly­vis. Taip nu­ti­ko ta­da, kai Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas pri­sta­tė Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios var­go­nų res­tau­ra­vi­mo si­tu­a­ci­ją.

Vi­sų pir­miau­sia, tik pra­si­dė­jus po­sė­džiui, bu­vo iš­rink­ti nau­ji Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas bei jo pa­va­duo­to­jas. Dau­ge­lis po­sė­džia­vu­sių­jų ei­ti šias pa­rei­gas siū­lė daug pa­tir­ties tu­rin­čiai Ju­di­tai Stan­ku­tei, ta­čiau šiai at­si­sa­kius ir pa­siū­lius nau­ją ko­mi­te­to na­rę Vi­dą Bon­daus­kie­nę, ne­se­niai kan­di­da­ta­vu­sią į me­rus, vi­si tam pri­ta­rė. Tad Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke ta­po V. Bon­daus­kie­nė, o jos pa­va­duo­to­ju iš­rink­tas Aud­rius Mi­siū­nas.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas G. Ra­mo­nas, po­sė­džia­vu­sie­siems pri­sta­ty­da­mas Kan­tau­čių baž­ny­čios var­go­nų res­tau­ra­vi­mo si­tu­a­ci­ją, pa­pa­sa­ko­jo, kad Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios var­go­nai yra dvie­jų šim­tų me­tų se­nu­mo, 2003-iaisiais įra­šy­ti į Kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą. Jis taip pat pa­brė­žė, kad tai se­niau­si, au­ten­tiš­kiau­si vė­ly­vo­jo ba­ro­ko var­go­nai Plun­gė­je ir vie­ni pas­ku­ti­nių­jų šio sti­liaus var­go­nų Lie­tu­vo­je, tu­rin­tys uni­ka­lų lie­žu­vė­li­nį Trom­pe­to re­gist­rą.
Spe­cia­lis­tas pri­mi­nė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Kan­tau­čių baž­ny­čios var­go­nams res­tau­ruo­ti iš vi­so sky­rė 12 400 Eur.
2017 me­tais bu­vo skir­ta 6000 Eur. Ta­da su­tvar­ky­ta vie­na iš tri­jų var­go­nų dum­plių ir oro pa­da­vi­mo sis­te­ma. Vi­sus šiuos dar­bus, pa­sak G. Ra­mo­no, at­li­ko var­go­nų res­tau­ra­to­rius Al­vy­das Še­dui­kis. Ta­čiau tais pa­čiais me­tais jau ki­tas var­go­nų res­tau­ra­to­rius dr. Gi­rė­nas Po­vi­lio­nis pa­ren­gė var­go­nų kon­ser­va­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo dar­bų pro­gra­mą. 2018 me­tais Sa­vi­val­dy­bė var­go­nų res­tau­ra­vi­mo dar­bams sky­rė dar 6,4 tūks. Eur. Šio­mis lė­šo­mis bu­vo res­tau­ruo­tas pir­mas var­go­nų re­gist­ras (me­ta­li­nių ir me­di­nių vamz­džių tie­si­ni­mas, at­kū­ri­mas), su­re­mon­tuo­ta grie­žyk­la, su­tvar­ky­tas de­ri­ni­mas, oro ta­kų san­da­ri­ni­mas, var­go­nai bu­vo iš­va­ly­ti, re­mon­tuo­tas rė­mas, at­kur­ta kla­via­tū­ra. Vi­sus šiuos dar­bus at­li­ko VšĮ „Var­go­nų pa­vel­do cen­tras“, va­do­vau­ja­mas var­go­nų eks­per­to dr. Gi­rė­no Po­vi­lio­nio.
No­rint vi­siš­kai už­baig­ti Kan­tau­čių baž­ny­čios var­go­nų res­tau­ra­vi­mą, kaip po­sė­džio me­tu pa­brė­žė G. Ra­mo­nas, dar rei­kė­tų… net 25 tūks­tan­čių eu­rų! Re­mon­to rei­kia ir pa­čiam baž­ny­čios pa­sta­tui.
Me­ras A. Kli­šo­nis, iš­gir­dęs iš­au­gu­sias kai­nas, G. Ra­mo­no pa­klau­sė, ko­dėl jos pa­ki­lo net ke­tu­ris kar­tus. „Pa­ra­pi­jai pa­si­ra­šius re­mon­to su­tar­tį su var­go­nų res­tau­ra­to­riu­mi Al­vy­du Še­dui­kiu, bu­vo skir­ta apie 12 tūkst. eu­rų. Ko­dėl da­bar, at­si­ra­dus ki­tam var­go­nų ty­ri­nė­to­jui ir res­tau­ra­to­riui dr. G. Po­vi­lio­niui, kai­na iš­au­go ke­tu­ris­kart? – ste­bė­jo­si me­ras.
G. Ra­mo­nas tei­gė, kad anks­tes­nė res­tau­ra­vi­mo pro­gra­ma ne­bu­vo pa­reng­ta šim­tu pro­cen­tų. Res­tau­ruo­tos tik dum­plės ir oro pa­da­vi­mo sis­te­ma. Pa­ra­pi­jos ben­druo­me­nė no­rė­jo, kad var­go­nai gro­tų, tad skir­tos lė­šos bu­vo iš­leis­tos.
Me­ras, ne­su­lau­kęs konkretaus at­sa­ky­mo, pa­klau­sė dar kar­tą, ko­dėl su A. Še­dui­kiu pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties dar­bai už vi­sus var­go­nų re­gist­rus kai­na­vo tik 12 tūkst, o su­tar­tį pa­si­ra­šius su G. Po­vi­lio­niu, už vie­ną re­gist­rą jau pra­šo­ma net 11 tūkst.? Ir kaip čia at­si­ra­do G. Po­vi­lio­nis?
Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas T. Jo­cys at­sa­ky­da­mas tei­gė, kad var­go­nų res­tau­ra­to­rius A. Še­dui­kis, at­li­kęs pra­di­nius dar­bus, iš­vy­ko. Bet tiks­liau į me­ro klau­si­mą at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Jis tvir­ti­no ne­su­si­pa­ži­nęs su mi­nė­to var­go­nų res­tau­ra­to­riaus pa­reng­ta pro­gra­ma, tad nė­ra įsi­ti­ki­nęs, kad vi­sus var­go­nų re­gist­rus bū­tų ga­li­ma res­tau­ruo­ti už 12 tūkst. eu­rų. Be to, pa­sak T. Jo­cio, res­tau­ra­to­rius A. Še­dui­kis at­li­ko tik pir­mą­jį dar­bų eta­pą. O dr. G. Po­vi­lio­nis, kaip tei­gė ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, pa­ren­gė nau­ją pro­gra­mą, ku­rio­je ir nu­ma­tė dar­bams at­lik­ti 25 tūkst. eu­rų su­mą. Tad, ne­tu­rė­da­mas po ran­ka A. Še­dui­kio pro­gra­mos, jis ne­ga­lįs ly­gin­ti res­tau­ra­vi­mo dar­bams at­lik­ti pa­teik­tų su­mų.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu taip ir nebuvo ­at­sa­ky­ta į me­ro A. Kli­šo­nio pa­teik­tą klau­si­mą apie net ke­tu­ris­kart iš­au­gu­sią Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios var­go­nų res­tau­ra­vi­mo su­mą. Li­ko ne­aiš­ku, kas ir už kiek bu­vo su­re­mon­tuo­ta, ko­kie dar­bai dar lau­kia ir ko­dėl taip ski­ria­si skir­tin­gų var­go­nų res­tau­ra­to­rių pa­reng­to­se pro­gra­mo­se re­mon­to dar­bams nu­ma­ty­tos su­mos.

 

Edi­ta LUKIENĖ

 

Nuotraukoje: Kodėl Kantaučių bažnyčios vargonų restauravimo kaina pakilo keturis kartus, niekas iš Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio dalyvių, atsakyti negalėjo…

Komentarai
Kiti straipsniai