Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Kaip V. Cololo su Plungės „liūtais“ rengė „Na­cio­na­li­nę eks­pe­di­ci­ją po Lie­tu­vą“

Ba­lan­džio 13-osios pa­va­ka­rę į Plun­gės kul­tū­ros cen­trą su­gu­žė­jo di­džiu­lis bū­rys plun­giš­kių bei mies­to sve­čių. Ten jų lau­kė LIONS klu­bo vy­rų pa­reng­ta nuo­tai­kin­ga kon­cer­ti­nė pro­gra­ma „Na­cio­na­li­nė eks­pe­di­ci­ja po Lie­tu­vą“, su­tei­ku­si daug džiu­gių aki­mir­kų, ge­rų emo­ci­jų bei ne­iš­dil­do­mų įspū­džių. Kaip ir kas­met, kon­cer­to me­tu su­rink­tos lė­šos au­ko­ja­mos kil­niems tikslams – rem­ti ne­įga­lius ra­jo­no vai­kus ar­ba la­bai sun­kiai be­si­ver­čian­čias šei­mas.

Su­si­rin­ku­siems į kon­cer­tą ge­ros va­lios žmo­nėms or­ga­ni­za­to­riai pa­tei­kė ir ža­dė­tą­ją staig­me­ną – šių­me­ti­nį lab­da­ros ren­gi­nį ve­dė ži­no­mas grai­kų kil­mės lie­tu­vių hu­mo­ris­tas, te­le­vi­zi­jos lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­jas, ak­to­rius bei re­ži­sie­rius, pe­da­go­gas Vi­ta­li­jus Co­lo­lo. Ži­no­mo vy­ro šmaikš­tus ir ne­pa­kar­to­ja­mas hu­mo­ras žiū­ro­vams su­tei­kė daug ma­lo­nių aki­mir­kų, pa­kė­lė nuo­tai­ką bei ne vie­ną pri­ver­tė šyp­so­tis.
Lab­da­ros kon­cer­to ve­dė­jas V. Co­lo­lo, ren­gi­nio me­tu ta­pęs trau­ki­nio ma­ši­nis­tu, kar­tu su Plun­gės „liū­tais“ pa­siū­lė su­si­rin­ku­sie­siems pa­ke­liau­ti po Lie­tu­vą ir su­si­pa­žin­ti su įžy­my­bė­mis, gra­žio­mis vie­to­vė­mis bei pri­si­min­ti įvai­riuo­se mies­tuo­se nu­ti­ku­sius įvy­kius.
Pa­li­kę vi­sus rū­pes­čius ir pro­ble­mas na­muo­se, nu­si­vil­kę kas­die­nius kos­tiu­mus ir trum­pam pa­mir­šę dar­bus, „liū­tai“ sė­do į trau­ki­nį ir lei­do­si į ke­lio­nę po Lie­tu­vos mies­tus ir mies­te­lius.
Vi­sų pir­miau­sia kon­cer­to ve­dė­jas pa­pa­sa­ko­jo apie Plun­gės ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­je vyks­tan­čius di­džiu­lius ste­buk­lus – apie jau ka­sa­mą plun­giš­kių taip iš­si­ilg­tą tu­ne­lį, o LIONS klu­bo vi­ce­pre­zi­den­to Da­riaus Jan­kaus­ko ir Pet­ro Go­tau­to at­lik­ta dai­na „Trau­ki­nys“ pa­skel­bė kon­cer­to pra­džią, ir „Na­cio­na­li­nė ke­lio­nė po Lie­tu­vą“ pra­si­dė­jo.
Pir­mas su­sto­ji­mas – Sa­lan­tai, kur nuo­lat pas sa­vo ar­ti­muo­sius, kaip sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jas, grįž­ta ir LIONS klu­bo pre­zi­den­tas Sva­jū­nas Sun­gai­la, ir vi­siems pui­kiai ži­no­ma est­ra­dos žvaigž­dė Žil­vi­nas Žva­gu­lis. Pri­sta­tant Sa­lan­tus, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jas Ar­tū­ras Ur­nie­žius, įsi­kū­ni­jęs į Ž. Žva­gu­lį, nuo­tai­kin­gai pa­dai­na­vo jo dai­ną ir sa­lė­je su­kė­lė emo­ci­jų ban­gą. Jam tal­ki­no pu­čia­mų­jų or­kest­ras ir grakš­čio­sios Me­no mo­kyk­los šo­kė­jos.
Po to eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai pa­sie­kė gar­sė­jan­čius naf­tos lo­by­nais Ma­žei­kius. Ži­no­mą est­ra­dos dai­ni­nin­ką Ro­mą Damb­raus­ką, ki­lu­sį iš šio mies­to, įkū­ni­jo Kęs­tu­tis Ma­čins­kas ir, pa­de­da­mas nuo­sta­bių­jų šo­kio stu­di­jos „Ref­res­ko“ šo­kė­jų, su­dai­na­vo ži­no­mą dai­ną „Ru­de­ni­nis paukš­tis“.
Ke­lio­nės me­tu bu­vo ap­lan­ky­ti ir gar­sie­ji Nai­siai. Juos nuo­tai­kin­gai ap­dai­na­vo „Dvi­ra­čio ži­nių“ per­so­na­žai, į ku­riuos įsi­kū­ni­jo Ro­lan­das Ma­čiu­i­tis bei ki­ti LIONS klu­bo na­riai.
Dar vė­liau trau­ki­nys pa­su­ko Aukš­tai­ti­jos link ir pa­sie­kė Še­du­vos mies­te­lį, kur, pa­sak V. Co­lo­lo, gy­ve­na daug ra­ga­nų ir lau­mių. Per­si­ren­gęs Pin­čiu­ku, Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro di­rek­trius Ri­man­tas Gent­vi­las kar­tu su Še­du­vos ra­ga­no­mis – ug­dy­mo cen­tro bei gar­sio­jo „Su­var­tu­ko“ mu­zi­kan­tė­mis bei šo­kė­jo­mis – su­si­rin­ku­sios pub­li­kos ne­nu­vy­lė. Gra­žiai ir links­mai skam­bant jų at­lie­ka­mai dai­nai, žiū­ro­vai plo­jo ne­gai­lė­da­ma del­nų.
Trum­pam stab­te­lė­jus Ak­me­nė­je, kon­cer­to ve­dė­jas pa­pa­sa­ko­jo, kad čia vie­ti­nių gy­ve­ni­mas vyks­ta prie Ven­tos upės, o į gar­siuo­sius ven­tu­kus įsi­kū­ni­ję LIONS klu­bo na­riai ne­pa­li­ko abe­jin­gų – sė­din­tie­ji sa­lė­je dai­na­vo kar­tu su jais.
Na­cio­na­li­nės eks­pe­di­ci­jos me­tu ap­lan­ky­ti ir auk­si­niai Šiau­liai, ir tul­pių mies­tu va­di­na­mas Pa­ne­vė­žys. Į ži­no­mą dai­ni­nin­ką Kas­ty­tį Ker­be­dį įsi­kū­ni­jęs Ai­das Kė­sas at­li­ko dai­ną „Sa­ka­le, lėk“ ir nu­ste­bi­no sa­lę pui­kiu pa­si­ro­dy­mu.
Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viams nu­ke­lia­vus į Pa­kruo­jį, apie jo dva­ro gro­žį su­ži­no­jo­me skam­bant Ed­mun­do Ku­čins­ko dai­nai „Rau­do­nom ro­žėm snin­ga“. Šiuo vi­siems ge­rai ži­no­mu at­li­kė­ju per­si­ren­gė ki­tas ži­no­mas dai­ni­nin­kas – plun­giš­kis gru­pės „Ta­bas­co“ ly­de­ris Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas.
Dar la­biau su­si­rin­ku­sių­jų emo­ci­jas kai­ti­no ir nuo­tai­ką kė­lė cha­riz­ma­tiš­ko­jo Ru­lės at­lie­ka­ma dai­na „Pa­bu­čiuok, ar­gi gai­la“. Ke­liau­nin­kams ap­si­sto­jus Pa­sva­ly­je, Ru­lės vaid­me­nį at­li­ko bei nuo­šir­džiai dai­na­vo Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas, o jam tal­ki­no iš­skir­ti­nio gro­žio šo­kė­ja, ku­rią įkū­ni­jo Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka. Šis pui­kus du­e­tas lab­da­ros kon­cer­to me­tu žiū­ro­vus links­mi­na jau ne pir­mus me­tus.
Kė­dai­nių mies­tą pri­sta­tė Aud­rius Ša­pa­las, per­si­ren­gęs dai­ni­nin­ku An­driu­mi Ma­mon­to­vu ir pa­dai­na­vęs dai­ną apie kan­jo­nus. Trum­pam stab­te­lė­ta ir tar­pu­ka­rio Kau­ne, kur pa­si­ro­dė pats pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na. Ži­no­mą dai­ną „Aša­rė­lė“ dai­na­vo ir pub­li­ką links­mi­no Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­niai kar­tu su di­rek­to­riu­mi Aud­riu­mi Mi­siū­nu.
Drus­ki­nin­kus ir gar­sų­jį Vi­jū­nė­lės dva­rą pri­sta­tė Ri­čar­das Jo­cys, įkū­ny­da­mas šio mies­to me­rą bei dai­na pa­pa­sa­ko­jęs apie kraš­to ypa­tu­mus bei me­ro lū­kes­čius.
Po ap­si­lan­ky­mo sos­ti­nė­je, kai LIONS klu­bo pre­zi­den­tas S. Sun­gai­la bei jo kom­pa­ni­ja įsi­kū­ni­jo į gru­pės „Kaš­pi­rov­skio dan­tys“ na­rius, ku­rie at­li­ko dai­ną „Sos­ti­nėj tva­nas – ba­la­ga­nas“, na­cio­na­li­nės eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai grį­žo į gim­tą­ją Plun­gę, kur, pa­sak kon­cer­to ve­dė­jo V. Co­lo­lo, vyks­ta pa­tys di­džiau­si ste­buk­lai, kur ge­ra ir ma­lo­nu gy­ven­ti, kur bal­tai žy­di vyš­nių so­dai. Na­cio­na­li­nės ke­lio­nės įspū­džius, grį­žus į gim­tą­jį mies­tą, vai­ni­ka­vo nuo­tai­kin­gai ir iš vi­sos šir­dies A. Kė­so ir G. Nor­vai­šo at­lik­ta dai­na „Vyš­nių so­dai bal­ti“.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je LIONS klu­bo pre­zi­den­tas dė­ko­jo vi­siems ge­ros va­lios žmo­nėms, ku­rie ne­li­ko abe­jin­gi li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams, iš­tie­sė jiems pa­gal­bos ran­ką. „Kai ap­link ma­tai daug ne­lai­min­gų vai­kų, sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų, no­ri­si iš­ties­ti jiems pa­gal­bos ran­ką ir nors šiek tiek pa­leng­vin­ti jų gy­ve­ni­mą. Mes esa­me tar­pi­nin­kai tarp ge­ru­mo ir tų, ku­riems rei­kia pa­dė­ti. Juk mū­sų klu­bo šū­kis – „Tar­nau­ja­me jums“! Tik ta­da, kai ga­li pa­dė­ti ki­tiems, esi lai­min­gas“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tas.
Jis taip pat dė­ko­jo ir klu­bo drau­gams, at­vy­ku­siems į kon­cer­tą iš Šiau­lių, Tel­šių, Pa­lan­gos. S. Sun­gai­la ačiū ta­rė ir mies­to svei­ka­tos kli­ni­koms, mo­kyk­loms, vai­kų lop­še­liams-dar­že­liams, pa­dė­ju­siems ras­ti Plun­gės ra­jo­ne vai­kų, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba.
Klu­bo LIONS pre­zi­den­tas ne­pa­mir­šo pa­dė­ko­ti ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams bei ve­dė­jui V. Co­lo­lo, Plun­gės ver­sli­nin­kams, šo­kių gru­pėms „Ref­res­ko“, „He­ra“, Me­no mo­kyk­los šo­kė­joms, pu­čia­mų­jų or­kest­rui bei vi­siems, pa­dė­ju­siems su­reng­ti kon­cer­tą.
Sa­vo ruož­tu Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ di­rek­to­rė Ire­na Pet­rei­kie­nė nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo LIONS klu­bui už pa­gal­bą pa­de­dant įreng­ti gru­pę ne­įga­liems vai­kams. Jo­je da­bar ga­li­ma dirb­ti su 20 ne­įga­lių vai­kų. „Šio­je gru­pė­je vyks­ta ste­buk­lai. La­bai džiu­gu, kai ant ran­kų at­neš­tas vai­kas po kiek lai­ko pra­de­da vaikš­čio­ti. Be rei­ka­lin­gos įran­gos, ku­rią nu­pir­ko LIONS klu­bas, to pa­da­ry­ti bū­tų ne­įma­no­ma“, – džiau­gė­si I. Pet­rei­kie­nė.
Po pa­dė­kos žo­džių klu­bo sim­bo­li­niais liū­tu­kais bei do­va­nė­lė­mis bu­vo ap­do­va­no­ti ke­li šven­tė­je da­ly­va­vę vai­kai. Kaip sa­kė klu­bo pre­zi­den­tas S. Sun­gai­la, rei­ka­lin­gą pa­ra­mą jau ga­vo ne vie­nas ra­jo­no vai­kas. Ir ki­tos lab­da­ros kon­cer­to me­tu su­rink­tos lė­šos bus pa­au­ko­tos vai­kams, tu­rin­tiems ne­ga­lią, t. y. tiems, ku­riems la­biau­siai to rei­kia.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: D. Jankausko (kairėje) ir P. Gotauto daina „Traukinys“ paskelbė koncerto pradžią.
Romualdo Lukošiaus nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai