Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Ed­ga­ras Bud­rys – ša­lies jau­nių bron­zos me­da­li­nin­kas

Aly­taus ra­jo­no Sim­no mies­te vy­ko Lie­tu­vos jau­nių (iki 15 me­tų) sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se jė­gas iš­mė­gi­no Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro auk­lė­ti­niai.

Šia­me res­pub­li­kos jau­nių sun­kia­at­le­čių pa­grin­di­nia­me ren­gi­ny­je la­biau­siai pa­si­se­kė Bab­run­go pro­gim­na­zi­jos sep­tin­to­kui E. Bud­riui, svo­rio iki 81 ki­log­ra­mo ka­te­go­ri­jo­je pel­niu­siam bron­zos me­da­lį. Mū­siš­kis te­nu­si­lei­do Tel­šių ra­jo­no spor­ti­nin­kui Be­nui Luk­šui bei Pa­ne­vė­žio at­sto­vui Do­mi­ny­kui Šve­da­vi­čiui, ati­tin­ka­mai už­ėmu­siems pir­mą­ją ir ant­rą­ją vie­tas.

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai