Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Tvars­čių by­loje kaltinamiesiems paskelbti nuosprendžiai

Dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­du­si Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė ir dėl suk­čia­vi­mo kar­tu su ja tei­sia­mas did­me­ni­nės įmo­nės, pre­kiau­jan­čios tvars­čiais, at­sto­vas To­mas Šim­kū­nas ba­lan­džio 11 die­ną Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me iš­gir­do nuosp­ren­džius.

Maž­daug prieš me­tus straips­ny­je „Teis­mas at­ver­tė va­di­na­mą­ją tvars­čių by­lą, su­si­ju­sią su Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mais“ ra­šė­me, jog ši by­la bu­vo pra­dė­ta nag­ri­nė­ti 2018 me­tų ko­vo 15 die­ną Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me.
Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį pro­ku­ra­tū­ra iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Dėl ne­pa­grįs­tai iš­ra­šy­tų kom­pen­suo­ja­mų tvars­čių kal­tin­ti as­me­nys nu­teis­ti“. Teis­mas vy­ko dėl ap­gau­le pa­si­sa­vin­tų dau­giau kaip 170 tūkst. eu­rų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, ne­pa­grįs­tai iš­ra­šant kom­pen­suo­ja­mus tvars­čius.
Kal­ti­na­ma­jam T. Šim­kū­nui, pri­pa­ži­nus jį kal­tu dėl suk­čia­vo, skir­ta dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant dve­jiems me­tams. Jis vi­są baus­mės vyk­dy­mo lai­ko­tar­pį įpa­rei­go­tas dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, taip pat įpa­rei­go­tas 9 mė­ne­sius da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­se ir su­mo­kė­ti 376 eu­rų įmo­ką į nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą.
Kal­ti­na­mo­ji V. Puč­ko­ču­mie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo. Jai skir­ta be­veik 1600 eu­rų bau­da.
Šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos in­for­ma­ci­ją, kad suk­čiau­ja­ma nau­do­jan­tis glo­bos na­mų pa­cien­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sais, kai iš­ra­šo­mi 100 proc. pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mie­ji tvars­čiai, nau­do­ja­mi il­gai ne­gy­jan­čioms žaiz­doms, ko­jų opoms ir pra­gu­loms gy­dy­ti.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo at­skleis­ta, kad nuo 2014 me­tų va­sa­rio iki 2015 me­tų rug­sė­jo me­di­ci­ni­nių tvars­čių re­kla­ma­vi­mu už­si­i­man­čios ben­dro­vės dar­buo­to­jas T. Šim­kū­nas iš vy­riau­sio­sios slau­gy­to­jos V. Puč­ko­ču­mie­nės ga­vo 32 Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se be­si­gy­dan­čių pa­cien­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sus. Pas­ta­ra­sis su­ra­šė žaiz­dų įver­ti­ni­mo pro­to­ko­lus ir juo­se me­la­gin­gai nu­ro­dė duo­me­nis apie pa­cien­tų li­gos po­bū­dį.
Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sai ir ne­tei­sin­gi duo­me­nys apie li­go­nius bu­vo pa­teik­ti Plun­gė­je dir­ban­tiems ke­liems me­di­kams. Pas­ta­rie­ji, ne­ap­žiū­rė­ję pa­cien­tų ir ne­įver­ti­nę jų būk­lės, iš­ra­šė re­cep­tus kom­pen­suo­ja­mo­sioms me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms. Vais­tų re­cep­tai bu­vo pa­teik­ti vie­nai Klai­pė­dos vais­ti­nei, ji tūks­tan­čius vie­ne­tų bran­giai kai­nuo­jan­čių tvars­čių ati­da­vė „auk­si­nių pleist­rų“ va­dy­bi­nin­kui T. Šim­kū­nui.
Vė­liau Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis 100 proc. kom­pen­suo­ta už įsi­gy­tus tvars­čius. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę FNTT Klai­pė­dos apy­gar­dos ty­rė­jai iš­aiš­ki­no, kad per pus­an­trų me­tų iš­ra­šy­ta re­cep­tų dau­giau kaip 15-ai tūkst. tvars­čių, ku­rių ver­tė sie­kė dau­giau kaip 170 tūkst. eu­rų.
Dėl ke­lių Plun­gės pri­va­čios kli­ni­kos gy­dy­to­jų, ku­rie ne­ap­žiū­rė­ję ar ne­tin­ka­mai ap­žiū­rė­ję pa­cien­tus ne­pa­grįs­tai iš­ra­šė kom­pen­suo­ja­mų­jų tvars­čių, veiks­mų bu­vo pri­im­tas spren­di­mas at­skir­ti ty­ri­mą ir jį tęs­ti dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo. Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mas tris me­di­kus jau anks­čiau pri­pa­ži­no kal­tais ir at­lei­do juos nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą. Plun­gės gy­dy­mo įstai­ga, ku­rio­je dir­ba šie gy­dy­to­jai, taip pat at­ly­gi­no vals­ty­bei ža­lą – 72 tūkst. eu­rų.

Nuotraukoje: Stonaičių socialinės globos namų vyriausioji slaugytoja V. Pučkočumienė nuteista dėl netinkamų pareigų atlikimo.

Komentarai
Kiti straipsniai