Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Pri­sie­kė nau­ji Ta­ry­bos na­riai

Ba­lan­džio 11-osios ry­te Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ko pir­ma­sis nau­jai iš­rink­tos Ta­ry­bos po­sė­dis. Jis pra­dė­tas Lie­tu­vos himnu. Sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Mei­lus su­pa­žin­di­no vi­sus su prie­sai­kos pri­ėmi­mo tvar­ka, o ta­da se­kė Ta­ry­bos na­rių ir me­ro prie­sai­kos.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė, Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir 16 iš­rink­tų Ta­ry­bos na­rių, įstai­gų va­do­vai ir ki­ti sve­čiai.
Duo­ti prie­sai­ką Ta­ry­bos na­riai bu­vo kvie­čia­mi abė­cė­lės tvar­ka, me­ras pri­sie­kė pas­ku­ti­nis. Ta­ry­bos na­riai, duo­da­mi prie­sai­ką, dė­jo ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos, per­skai­tė prie­sai­ką, ją pa­si­ra­šė ir tuo­met jiems įteik­ti Ta­ry­bos na­rio pa­žy­mė­ji­mai. Me­rui re­ga­li­jas įtei­kė vy­riau­sias Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas. Pri­me­na­me, kad po ko­vo 3-iąją vy­ku­sių rin­ki­mų Ta­ry­bos na­rių su­dė­tis šiek tiek pa­ki­to. Jų gre­tas pa­pil­dė šie nau­ji na­riai – Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rė Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė, so­cial­de­mok­ra­tai Vik­to­ras Kra­ji­nas, Al­fre­das Moc­kus, Al­gi­man­tas Mic­kus, Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys (anks­čiau Ta­ry­bos su­dė­ty­je bu­vęs, ta­čiau man­da­to at­si­sa­kęs) Po­vi­las Ba­ta­vi­čius ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Au­gus­tas Šli­mas. Tie­sa, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čiam Vy­tau­tui Di­čiū­nui at­si­sa­kius Ta­ry­bos na­rio man­da­to, jį pa­kei­tė li­be­ra­las Min­dau­gas Lit­vi­nas.
Po iš­kil­min­gos prie­sai­kos da­vi­mo ce­re­mo­ni­jos se­kė svei­ki­ni­mai. Me­rui gė­les tei­kė ir ge­ro to­les­nio dar­bo lin­kė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, se­niū­ni­jų se­niū­nai, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas, Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas ir ki­ti.
Iš­klau­sęs svei­ki­ni­mus ir lin­kė­ji­mus, į Ta­ry­bos na­rius ir sve­čius krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Jis pa­si­džiau­gė vi­sų dar­bu, sie­kiais. Sa­kė, kad prieš 19 me­tų, su­si­rin­kus į pir­mą­jį Ta­ry­bos po­sė­dį, bu­vo pa­si­ra­šy­ta sa­vo­tiš­ka Rie­ta­vo kon­sti­tu­ci­ja, ku­rio­je iš­dės­ty­ti prin­ci­pai dirb­ti Rie­ta­vo gy­ven­to­jų ir sa­vi­val­dy­bės la­bui. Jais va­do­vau­ja­ma­si iki šiol. „Dė­ko­ju vi­siems už ben­drą dar­bą, bu­vi­mą kar­tu ir gra­žias Rie­ta­vo per­spek­ty­vas“, – sa­kė A. Čer­nec­kis. Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis įtei­kė me­rui Ko­vo 11-osios ak­to ko­pi­ją, kad kiek­vie­nas, pa­ma­tęs šį ak­tą, pa­gal­vo­tų, ko­kią ku­ria­me Lie­tu­vą, Rie­ta­vą ir ko­kiai Lie­tu­vai at­sto­vau­ja­me. Plun­gės me­ras A. Kli­šo­nis taip pat svei­ki­no Rie­ta­vą su nau­jos eros pra­džia. „Ma­lo­nu žiū­rė­ti į dar­bą, ku­ris yra da­ro­mas Rie­ta­ve, pri­ima­mi spren­di­mai yra pa­sver­ti ir iš­min­tin­gi. Vi­sa­da ža­vė­jo Jū­sų me­ro iš­min­tis, įsi­gi­li­ni­mas į klau­si­mus ir mo­kė­ji­mas pri­im­ti tuos spren­di­mus, ku­rių iš tik­rų­jų rei­kia. Jū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai pri­ėmė tei­sin­gą spren­di­mą, nes lei­džia tęs­ti pra­dė­tus dar­bus“, – kal­bė­jo kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės me­ras.
Po­sė­džio me­tu pa­tvir­tin­ti ir ke­li spren­di­mo pro­jek­tai. Vie­nas jų – slap­tos bal­sa­vi­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mas. At­si­žvel­gus į Ta­ry­bos na­rių siū­ly­mus, į ko­mi­si­jos su­dė­tį pa­te­ko Sau­lius Jo­nu­šas, Juo­zas Bars­tei­ga ir Vy­tau­tas Bla­žai­tis. Slap­tai bal­suo­ta dėl me­ro pa­siū­ly­tos kan­di­da­tū­ros į me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas. Tie­sa, me­rui pa­siū­lius į šias pa­rei­gas J. E. Ba­čins­ką, P. Ba­ta­vi­čius siū­lė pa­gal­vo­ti apie ki­tą kan­di­da­tą, ku­ris, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų bal­sus, bu­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jos ly­de­ris. Anot po­li­ti­ko, rei­kė­tų at­si­žvelg­ti į rin­kė­jų nuo­mo­nę ir me­ro pa­va­duo­to­ju skir­ti Al­bi­ną Mas­laus­ką. Pats A. Mas­laus­kas pa­dė­ko­jo rin­kė­jams už pasitikėjimą, ta­čiau tei­gė pa­lai­kan­tis me­ro iš­si­rink­tą kan­di­da­tą. Slap­to bal­sa­vi­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad me­ro pa­va­duo­to­ju ta­po J. E. Ba­čins­kas, už ku­rį bal­sa­vo 9 Ta­ry­bos na­riai, 8 su­si­lai­kė. Pri­me­na­me, kad me­ro pa­va­duo­to­jas šias pa­rei­gas ei­na vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, iš­sky­rus at­ve­jus, kai jam pa­ve­da­ma ei­ti me­ro pa­rei­gas. Tuo me­tu įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka jam mo­ka­mas me­ro pa­va­duo­to­jo at­ly­gi­ni­mas.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai