Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ne­pil­na­me­te pa­si­nau­do­jęs bro­lis ir dar vie­nas vy­ras su­lau­kė baus­mių

Maž­daug prieš po­rą mė­ne­sių ra­šė­me apie Plun­gės teis­me pra­dė­tą bau­džia­mą­ją by­lą dėl sek­su­a­li­nio nu­si­kal­ti­mo, kai į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do du su­au­gę vy­rai – Oli­vi­jus Ru­le­vi­čius (gim. 1989 m.) ir M. C. (gim. 1993 m.). Jie­du prieš me­tus pa­si­nau­do­jo pas­ta­ro­jo ne­pil­na­me­te se­se­ri­mi, ta­da dar 14-me­te. Už­da­ruo­se teis­mo po­sė­džiuo­se nag­ri­nė­ta by­la baig­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę, abu tei­sia­mie­ji pri­pa­žin­ti kal­tais.

Pri­me­na­me, jog straips­ny­je „Ne­pil­na­me­te mer­gai­te pa­si­nau­do­jo du vy­rai, vie­nas jų – bro­lis“ ra­šė­me apie by­los pra­džią, kai pir­ma­sis teis­mo po­sė­dis va­sa­rio 5 die­ną bu­vo pra­si­dė­jęs vie­šai, tik pas­kui pri­im­tas spren­di­mas rengti už­da­rus po­sė­džius.
O. Ru­le­vi­čius ir M. C. bu­vo kal­ti­na­mi pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 151-1 str. 1 da­lį (ly­ti­nės aist­ros ten­ki­ni­mas pa­žei­džiant ne­pil­na­me­čio as­mens sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę ir ne­lie­čia­mu­mą).
Prieš pra­si­de­dant teis­mo po­sė­džiui, žur­na­lis­tams apie nu­si­kal­ti­mą pa­pa­sa­ko­jo nu­ken­tė­ju­sios mer­gai­tės glo­bė­ja. Per daug iš­gy­ve­ni­mų pa­ty­ru­si ne­pil­na­me­tė į teis­mą ne­vy­ko.
Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog vis­kas įvy­ko 2018 m. ba­lan­džio mė­ne­sį vie­na­me Že­mai­ti­jos mies­te. Kal­ti­na­muo­sius ji sa­kė pa­žįs­tan­ti, ta­čiau tar­pu­sa­vy­je jie­du ne­bu­vo pa­žįs­ta­mi.
Glo­bo­ti­nei, ku­ri tu­ri ne­įga­lu­mą, ta­da te­bu­vo 14 me­tų. Pen­kio­li­ka su­ka­ko po ke­lių sa­vai­čių.
Vie­ną ba­lan­džio die­ną jos abi bu­vo ren­gi­ny­je, po ku­rio mer­gai­tė pa­sa­kė grį­šian­ti na­mo pės­čio­mis. Sa­kė, jog no­ri kaž­kur nu­ei­ti.
Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, jau anks­čiau pa­aug­lė su­si­ra­ši­nė­jo per feis­bu­ką su ta­me pa­čia­me mies­te gy­ve­nan­čiu O. Ru­le­vi­čiu­mi, ku­ris ją vis kvie­tė su­si­tik­ti. Mer­gai­tė nu­ė­jo su juo į ta­ria­mą pa­si­ma­ty­mą, o vy­ras ją par­si­ve­dė na­mo ir ly­tiš­kai pa­si­nau­do­jo.
Iš­si­gan­du­si ir la­bai iš­gy­ve­nan­ti dėl to, kas įvy­ko, nu­ken­tė­ju­sio­ji apie pa­tir­tą pa­že­mi­ni­mą pa­si­pa­sa­ko­jo bro­liui M. C., ku­ris ta­da bu­vo ap­si­sto­jęs ki­ta­me mies­te. Jie­du nie­ka­da kar­tu ne­gy­ve­no – au­go at­ski­rai, ta­čiau vie­nas ki­tą bu­vo su­si­ra­dę.
Po ke­lių die­nų M. C. at­va­žia­vo se­sers „pa­guos­ti“. Ta­čiau bro­lis, taip pat tu­rin­tis ne­įga­lu­mą, pa­guo­dą su­pra­to sa­vaip – nu­si­ve­dė se­se­rį po vie­nu til­tu ir pats ja ly­tiš­kai pa­si­nau­do­jo.
Pa­gal BK 151-1 straips­nio 1 da­lį pil­na­me­tis as­muo, ly­tiš­kai san­ty­kia­vęs ar ki­taip ten­ki­nęs ly­ti­nę aist­rą su jau­nes­niu ne­gu še­šio­li­kos me­tų as­me­niu, jei­gu ne­bu­vo iš­ža­gi­ni­mo, sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ar pri­ver­ti­mo ly­tiš­kai san­ty­kiau­ti po­žy­mių, bau­džia­mas bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų.
Ba­lan­džio 10 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas abu vy­rus pri­pa­ži­no kal­tais. O. Ru­le­vi­čiui pa­skir­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mas 1 me­tams, įpa­rei­go­jant baus­mės vyk­dy­mo me­tu ne­ben­drau­ti su nu­ken­tė­ju­sia mer­gai­te ir tęs­ti dar­bą. Ka­dan­gi vy­ras jau bu­vo teis­tas 2019 m. ko­vo 21 die­ną, baus­mės su­ben­drin­tos ir ga­lu­ti­nė O. Ru­le­vi­čiui pa­skir­ta baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas 1 me­tams ir 3 mė­ne­siams.
Mer­gai­tę nu­skriau­du­siam bro­liui M. C. pa­skir­ta 60 pa­rų areš­to baus­mė.
Nu­ken­tė­ju­sios mer­gai­tės at­sto­vės (glo­bė­jos) pa­reikš­tas ieš­ki­nys ten­kin­tas iš da­lies. Iš nu­teis­to­jo O. Ru­le­vi­čiaus pri­teis­ti 4 tūkst. eu­rų, o iš M. C. – 2 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Nepilnamete pasinaudojęs jos brolis M. C. (kairėje) ir O. Rulevičius išgirdo nuosprendžius.

Komentarai
Kiti straipsniai