Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je įgy­ven­din­tas pro­jek­tas ap­do­va­no­tas Na­cio­na­li­niu Ko­ky­bės žen­kle­liu

Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad svei­ka­ta – di­džiau­sias žmo­gaus tur­tas. Sau­go­ti ir rū­pin­tis ja pri­va­lu nuo ma­žų die­nų. Dar lop­še­lį lan­kan­tys vai­kai yra mo­ko­mi tai­syk­lin­gai ir svei­kai mai­tin­tis, ak­ty­viai spor­tuo­ti, daug lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore. Tad ir vė­liau, pra­dė­ję lan­ky­ti mo­kyk­las, jie to­liau mo­ko­si, kaip tau­so­ti svei­ka­tą, lai­ko­si svei­kų mi­ty­bos įpro­čių, už­si­i­ma spor­tu.

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja gar­sė­ja kaip svei­ka­tą stip­ri­nan­ti mo­kyk­la. Šios mo­kyk­los mo­ki­niai, pa­de­da­mi mo­ky­to­jų, ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se svei­ka­tin­gu­mo pro­jek­tuo­se ne tik mo­kyk­lo­je, bet ir už jos ri­bų.
Kaip pa­sa­ko­jo pro­gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Ele­na Kul­bo­kie­nė, vie­na iš su­ma­ny­tų jų švie­ti­mo įstai­gos veik­lų, ku­ri dar la­biau mo­ty­vuo­tų moks­lei­vius nuo pat jau­nų die­nų rū­pin­tis svei­ka­ta bei rink­tis svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą – tarp­tau­ti­nis pro­gra­mos „eTwinning“ svei­ka­tin­gu­mo pro­jek­tas „Be He­alt­hy & Be Hap­py“ („Būk svei­kas ir būk lai­min­gas“).
Tad, kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, ji at­ėjo mo­ki­niams į pa­gal­bą ir ta­po šio pro­jek­to, įgy­ven­din­to per­nai, kū­rė­ja ir ko­or­di­na­to­re. Svei­ka­tin­gu­mo pro­jek­tas skir­tas 7–15 me­tų moks­lei­viams, o jo pa­grin­di­niai da­ly­viai – Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos 8A kla­sės mo­ki­niai. Kaip pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja, svei­ka­tin­gu­mo veik­lo­je da­ly­va­vo ir dau­gu­ma pro­gim­na­zi­jos 5–8 kla­sių moks­lei­vių, nes be­veik vi­si už­si­ė­mi­mai bu­vo pla­čiai in­teg­ruo­ti į tech­no­lo­gi­jų ir kū­no kul­tū­ros ug­do­mą­ją vei­ką.
Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas kar­tu su mo­kyk­lo­mis part­ne­rė­mis iš Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ar­mė­ni­jos, Uk­rai­nos ir Tur­ki­jos. Vi­sas ša­lis part­ne­res vie­ni­jo ben­dras tiks­las – mo­ty­vuo­ti mo­ki­nius gy­ven­ti svei­kai ir jaus­tis lai­min­gais. „Juk svei­ka­ta – bran­giau­sias žmo­gaus tur­tas, tad ne­svar­bu, ko­kia tau­ty­bė, ku­rio­je ša­ly­je žmo­gus gy­ve­na, koks jo ti­kė­ji­mas ar pa­žiū­ros. Ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­da­mi, mo­ki­niai vyk­dė veik­las, su­si­ju­sias su svar­biau­siais svei­ka­tos fak­to­riais: svei­ka mi­ty­ba, fi­zi­niu ak­ty­vu­mu ir ge­ra emo­ci­ne sa­vi­jau­ta. Su pro­jek­to part­ne­riais vai­kai ap­si­kei­tė tra­di­ci­niais svei­kuo­liš­kais re­cep­tais, pa­gal juos ga­mi­no ki­tų ša­lių pa­tie­ka­lus. Iš vai­sių ir dar­žo­vių kiek­vie­na ko­man­da kom­po­na­vo pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių ša­lių vė­lia­vas. Mo­ki­niai kū­rė pla­ka­tus, vi­deo fil­mu­kus apie emo­ci­nę svei­ka­tą le­mian­čius fak­to­rius, kū­rė ir žai­dė in­te­rak­ty­vius žai­di­mus apie svei­ką gy­ven­se­ną. Taip pat fil­ma­vo vaiz­do siu­že­tus, ku­riuo­se vie­ni ki­tus mo­kė žais­ti tra­di­ci­nius jud­riuo­sius žai­di­mus“, – apie įgy­ven­din­to pro­jek­to veik­lą pa­sa­ko­jo tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja E. Kul­bo­kie­nė.
Per pro­jek­tą mo­ki­niai daug ben­dra­vo, dis­ku­ta­vo apie svei­ką gy­ven­se­ną: „He­alt­hy li­fes­ty­le“ („Svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das“), „Sports & He­alth“ („Spor­tas ir svei­ka­ta“), „The key to hap­pi­ness is he­alth“ („Rak­tas į lai­mę yra svei­ka­ta“) ir kt., kū­rė in­te­rak­ty­vias už­duo­tis, kal­bė­jo­si su ben­dra­am­žiais iš part­ne­rių ša­lių vaiz­do kon­fe­ren­ci­jų me­tu.
Pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė pa­sa­ko­jo, jog, pro­jek­tui ei­nant į pa­bai­gą, mo­kyk­los part­ne­rės su­ren­gė api­ben­dri­na­muo­sius veik­los ren­gi­nius – iš­vy­kas. „Su­kū­rė­me vi­sų pro­jek­to part­ne­rių ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­lu­ti­nį pro­duk­tą – in­ter­ne­ti­nį buk­le­tą „Be He­alt­hy & Be Hap­py“ („Būk svei­kas ir būk lai­min­gas“), į ku­rį su­dė­jo­me pro­jek­to me­tu su­kaup­tą me­džia­gą, įvai­riau­sius svei­kų pa­tie­ka­lų re­cep­tus. Po to šia me­džia­ga vai­kai da­li­jo­si svei­ka­tin­gu­mo pro­jek­tui skir­to­je sau­gio­je in­ter­ne­ti­nė­je plat­for­mo­je „Twins­pa­ce“, – apie nu­veik­tus dar­bus kal­bė­jo E. Kul­bo­kie­nė.
Mo­ky­to­ja ma­no, kad pro­jek­tas jau­nie­siems plun­giš­kiams su­tei­kė daug gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties. Ji džiau­gė­si, kad pa­vy­ko di­dži­ą­ją da­lį pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių įtrauk­ti į ak­ty­vią pro­jek­to veik­lą. Jis bu­vo įdo­mus ir nau­din­gas, nes vai­kų pa­si­rink­tos veik­los ska­ti­no steng­tis gy­ven­ti svei­kai ir jaus­tis lai­min­giems. Mo­ki­niai, pa­sak pa­šne­ko­vės, su­rin­ko daug svei­kų pa­tie­ka­lų re­cep­tų, iš­mo­ko pa­ga­min­ti ne tik lie­tu­viš­kų, bet ir part­ne­rių ša­lių svei­kų pa­tie­ka­lų. Dis­ku­tuo­da­mi su pro­jek­to part­ne­riais, su­ži­no­jo apie ben­dra­am­žių, gy­ve­nan­čių ki­to­se ša­ly­se, po­žiū­rį į svei­ką gy­ven­se­ną, ly­gi­no pa­na­šu­mus ir skir­tu­mus tarp ša­lių kul­tū­rų. Be to, kaip pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja, vai­kai su­si­ra­do nau­jų drau­gų ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. La­bai svar­bu ir tai, kad vi­sa įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to veik­la vy­ko an­glų kal­ba, tad moks­lei­viai la­vi­no šios kal­bos ži­nias bei ug­dė in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kom­pe­ten­ci­jas.
Baig­da­ma sa­vo pa­sa­ko­ji­mą, aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja ir pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė E. Kul­bo­kie­nė pa­brė­žė, jog už pui­kią veik­lą ir pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus šis pro­jek­tas ap­do­va­no­tas Na­cio­na­li­niu Ko­ky­bės žen­kle­liu ir Eu­ro­pos Ko­ky­bės žen­kle­liu. Pro­jek­tas eks­po­nuo­ja­mas spe­cia­lia­me Eu­ro­pos por­ta­lo pus­la­py­je www.et­win­ning.net

Edi­ta Lu­kie­nė

Nuotraukoje: Bendraujama su projekto partneriais iš Ispanijos ir Lenkijos.

Komentarai
Kiti straipsniai