Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Sa­vait­ga­lį ug­nis nio­ko­jo pie­vas, me­džio ap­dir­bi­mo dirb­tu­ves, pa­vė­si­nę

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams bu­vo dar­bin­gas: ke­le­tą kar­tų te­ko sku­bė­ti ge­sin­ti de­gan­čių pie­vų, Trui­kiuo­se nuo šaš­ly­ki­nės už­si­de­gė pa­vė­si­nė, Al­sė­džiuo­se gy­ve­na­mo­jo na­mo ka­mi­ne de­gė suo­džiai, o Gri­gai­čių kai­me su­pleš­kė­jo me­džio ap­dir­bi­mo dirb­tu­vės.

Pra­ne­ši­mų apie de­gan­čią žo­lę ar me­džius gau­ta penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį. Ba­lan­džio 5 die­ną, apie 13.30 val., te­ko sku­bė­ti į Men­de­no gat­vę Plun­gė­je – ug­nis siau­bė žo­lę, miš­ko pa­klo­tę ir pli­to link pa­sta­tų. Gais­ro me­tu nu­de­gė apie 1,5 ha miš­ko pa­klo­tės. Po po­ros va­lan­dų gau­tas pra­ne­ši­mas, jog Plun­gė­je ki­lo dar vie­nas gais­ras – te­ko lėk­ti į J. Ži­le­vi­čiaus skers­gat­vį, kur ug­nis nu­siau­bė apie 3 arus žo­lės ir krū­mų, taip pat nu­ken­tė­jo žmo­nių gy­vat­vo­rė.
Penk­ta­die­nio po­pie­tę ug­nia­ge­siai pa­gal iš­kvie­ti­mą vy­ko ir į Al­sė­džių mies­te­lį, Drau­gys­tės gat­vę. Tie­sa, čia de­gė ne žo­lė, o suo­džiai 41-ojo na­mo ka­mi­ne. Me­di­nis pa­sta­tas ne­nu­ken­tė­jo.
Ba­lan­džio 6 die­ną žo­lė deg­ti pra­dė­jo apie pu­sę dvie­jų: pir­miau­sia gau­tas pra­ne­ši­mas iš Var­ka­lių kai­mo, Kregž­dy­no gat­vės, kur nu­de­gė apie 10 arų žo­lės, o po po­ros va­lan­dų ug­nia­ge­sių pa­gal­bos pri­rei­kė ir Ke­pu­rė­nų kai­me (Žli­bi­nų sen.), Prū­do gat­vė­je, kur iš­de­gė apie 60 arų pie­vos.
Šeš­ta­die­nį bu­vo la­bai gra­ži ir sau­lė­ta die­na, tad daug žmo­nių ati­da­rė va­di­na­mą­jį šaš­ly­kų se­zo­ną. Ta­čiau vie­nai kom­pa­ni­jai pik­ni­kas Trui­kių kai­me, Že­mai­ti­jos gat­vė­je, prie 30-ojo na­mo, įva­rė ir ne­ma­žai stre­so. Apie 16.45 va­lan­dą ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog nu­ro­dy­tu ad­re­su, R. R. na­mo kie­me, už­si­lieps­no­jo tu­jų gy­vat­vo­rė. Po mi­nu­tės pra­neš­ta, jog nuo gy­vat­vo­rės jau už­si­de­gė ir me­di­nės pa­vė­si­nės sto­gas, deng­tas skied­ro­mis. At­sku­bė­ję gel­bė­to­jai ug­nį ne­tru­kus nu­mal­ši­no, ta­čiau ug­nis spė­jo pa­si­glemž­ti apie 20 met­rų gy­vat­vo­rės ir su­nio­ko­jo 3 kv. m plo­to pa­vė­si­nės sto­gą. Nu­sta­ty­ta, jog gais­ras ki­lo nuo už­kur­tos šaš­ly­ki­nės, ne­si­lai­kant sau­gaus at­stu­mo.
Sek­ma­die­nį, ba­lan­džio 7-osios va­ka­re, apie pu­sę de­šim­tos, gau­tas pra­ne­ši­mas, jog Gri­gai­čių kai­me (Bab­run­go sen.) de­ga ūki­nis pa­sta­tas, pri­klau­san­tis A. S. Ug­nia­ge­siai iš­sku­bė­jo nu­ro­dy­tu ad­re­su į Il­gio eže­ro gat­vę. Pa­aiš­kė­jo, jog at­vi­ra lieps­na de­gė ūki­nis pa­sta­tas, kur bu­vo įreng­tos me­džio ap­dir­bi­mo dirb­tu­vės. Lieps­na nu­siau­bė pa­sta­to sto­gą ir me­di­nes kon­struk­ci­jas (pats sta­ti­nys su­mū­ry­tas iš ak­me­nų), taip pat su­de­gė vi­du­je bu­vu­sios me­džio ap­dir­bi­mo stak­lės ir įvai­rūs na­mų apy­vo­kos daik­tai. Įvy­kis ti­ria­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai