Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Rūk­ti pra­dė­jęs se­nas šil­dy­tu­vas ant ko­jų su­kė­lė vi­są mo­kyk­lą

Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras, pa­pras­tai va­di­na­ma spe­cia­li­oji mo­kyk­la, ant­ra­die­nio ry­tą pra­dė­jo ga­na „triukš­min­gai“ – kauk­da­mos čia lė­kė ir ug­nia­ge­sių, ir me­di­kų ma­ši­nos. Pa­aiš­kė­jo, jog apie pu­sę de­vy­nių iš vie­nos tuš­čios už­ra­kin­tos kla­sės ėmė verž­tis dū­mai ir smir­dė­ti plast­ma­se – de­gė se­nas elek­tri­nis šil­dy­tu­vas.

Kaip pra­ne­šė Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, iš­kvie­ti­mas į mi­nė­tą mo­kyk­lą, esan­čią Men­de­no g. 4, gau­tas ba­lan­džio 9 die­ną, 8.42 val. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, jog de­ga kla­sė.
At­lė­kus gel­bė­to­jams, gais­ras jau bu­vo už­ge­sin­tas, vi­si mo­ki­niai iš­ves­ti į lau­ką. Nu­sta­ty­ta, jog gais­ro vie­to­je (kla­sė­je) de­gė elek­tri­nis šil­dy­tu­vas, ku­rį mil­te­li­niu ge­sin­tu­vu už­ge­si­no dar­buo­to­jai. Prie­tai­sas jau bu­vo at­si­dū­ręs lau­ke, lan­gai ati­da­ry­ti, pa­tal­pos vė­di­na­mos.
Plun­gės spe­cia­lia­ja­me ug­dy­mo cen­tre mo­ko­si spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys 7–21 me­tų vai­kai ir jau­ni­mas, ta­čiau čia tei­kia­ma spe­cia­lis­tų pa­gal­ba ir ma­žy­liams, tu­rin­tiems įvai­ria­pu­sių rai­dos su­tri­ki­mų – dir­ba lo­go­pe­das, er­go­te­ra­peu­tas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, hid­ro­te­ra­peu­tas, tai­ko­ma po­jū­čių te­ra­pi­ja ir kt. Kaip sa­kė įstai­gos va­do­vas Ri­man­tas Gent­vi­las, tą ry­tą kla­sė­je kaip tik ne­tru­kus tu­rė­jo vyk­ti te­ra­pi­jos už­si­ė­mi­mas vie­nam ma­žy­liui.
Kū­di­kiams, kaip ži­nia, rei­kia dau­giau ši­lu­mos nei vy­res­niems vai­kams. Ypač ta­da, kai vai­ką rei­kia iš­reng­ti. Ben­dra šil­dy­mo tem­pe­ra­tū­ra nė­ra la­bai di­de­lė, to­dėl mo­ky­to­ja vie­no­je kla­sė­je įjun­gė jau ir anks­čiau nau­do­tą elek­tri­nį šil­dy­tu­vą. Ta­da už­ra­ki­no du­ris ir iš­ėjo į ki­tą ka­bi­ne­tą už­si­im­ti ki­tais dar­bais.
„Ma­tyt, bai­gė­si to prie­tai­so am­žius – jis pra­dė­jo rūk­ti, plast­ma­si­nės da­lys ėmė tirp­ti ir iš ka­bi­ne­to jau ver­žė­si dū­mai, kai at­bė­go per­si­gan­du­si mo­ky­to­ja. Dar pa­gal­vo­jo­me, ar ne­įme­tė kas ty­čia į kla­sę ko­kios nors „dū­ma­voš­kės“, bet juk už­ra­kin­ta bu­vo. Elek­tri­kas „pe­če­lį“ pa­grie­bė ir iš­me­tė pro lan­gą“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.
Mo­kyk­los va­do­vas sa­kė, jog vi­si dar­buo­to­jai ir vai­kai pui­kiai ži­no­jo, kaip elg­tis gais­ro at­ve­ju, – per­nai pas juos vy­ko pra­ty­bos, tad pa­ni­kos ne­ki­lo, mo­ki­niai ne­at­ro­dė iš­si­gan­dę. Vi­si 70-imt tą­dien mo­kyk­lo­je bu­vu­sių vai­kų iš­kart iš­ves­ti į lau­ką, lan­gai ati­da­ry­ti.
Kuo­met vis­kas įvy­ko, bu­vo pra­si­dė­ju­si pir­ma pa­mo­ka (ten pa­mo­kos pra­si­de­da 8.30 val.), tai kol pa­tal­pos vi­siš­kai iš­vė­so, dar vie­ną pa­mo­ką vai­kai pra­lei­do ki­to­se vie­to­se – lau­ke, spor­to sa­lė­je ar net skal­byk­los pa­tal­po­se.
Me­di­kų pa­gal­bos, di­rek­to­riaus ži­nio­mis, nie­kam ne­pri­rei­kė, tik iš­si­gan­du­si mo­ky­to­ja iš­gė­rė ra­mi­nan­čių la­šiu­kų.
Dau­giau to­kių se­nų šil­dy­tu­vų, pa­sak R. Gent­vi­lo, mo­kyk­la ne­tu­ri. Pa­klaus­tas, ar įsi­gis nau­ją, ­juo­kau­da­mas at­sa­kė, jog va­sa­ra jau čia pat, tad da­bar, ko ge­ro, ne­be­pirks.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Antradienio rytą Plungės specialiojo ugdymo centro mokiniams ir darbuotojams teko evakuotis į lauką.

Komentarai
Kiti straipsniai