Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Mo­to­cik­lą vai­ra­vęs jau­nuo­lis nu­lė­kė į grio­vį

Ne­pa­si­se­kė sa­vait­ga­lį mo­to­cik­lu pa­si­va­ži­nė­ti nu­spren­du­siems dviem vai­ki­nu­kams – 17-me­tis ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės ir at­si­dū­rė grio­vy­je, me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė 14-me­čiui ke­lei­viui.

Pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos įvy­kių su­ves­ti­nė­je pa­mi­nė­ta ava­ri­ja Plun­gės ra­jo­ne, Jaz­daus­kiš­kių kai­me, ku­ri įvy­ko ba­lan­džio 6-osios po­pie­tę ke­ly­je Že­mai­čių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdžiai.
Nu­sta­ty­ta, jog mo­to­cik­lo „Der­bi“ ke­lio vin­gy­je ne­su­val­dė 17 me­tų vai­ki­nas: trans­por­to prie­mo­nė įva­žia­vo į pa­ke­lės grio­vį. Nu­ken­tė­jo 14 me­tų ke­lei­vis. Pas­ta­ra­jam po me­di­kų ap­žiū­ros pa­skir­tas am­bu­la­to­ri­nis gy­dy­mas.
Pra­ne­ša­ma, jog 17-me­tis tu­ri tei­sę vai­ruo­ti to­kios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nę.

 

Asociatyvi nuotr.

jp.lt

Komentarai
Kiti straipsniai