Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Krep­ši­nio pir­me­ny­bė­se trium­fa­vo „Bau­dė­jas-Gar­so im­pul­sas“

Šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 13 die­ną, fi­ni­ša­vo 2018–2019 m. Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bės, ku­rio­se da­ly­va­vo 10 ko­man­dų. Su­žais­ta per 80 rung­ty­nių. Po dve­jų me­tų per­trau­kos stip­riau­sia Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio ko­man­da ta­po Ge­di­mi­no Jakš­to va­do­vau­ja­ma „Bau­dė­jo-Gar­so im­pul­so“ ko­man­da, dvi­ko­vo­je dve­jo­se rung­ty­nė­se ne­pa­li­ku­si šan­sų „Vy­kin­tui“ re­zul­ta­tu 87:76, 85:51. „Vy­kin­tas“ li­ko ant­ras.

Ne­iš­nau­do­jusi sa­vo po­ten­cia­lo, tre­či­ą­ja vie­ta pri­vers­ta ten­kin­tis ko­man­da „Olim­pas-Plun­gės Šal­tis“, ku­ri taip pat du kar­tus – 111:95 ir 83:80 – įvei­kė „Gri­fą“.
Nau­din­giau­siu pir­me­ny­bių žai­dė­ju pri­pa­žin­tas vie­nas iš „Bau­dė­jo-Gar­so im­pul­so“ ly­de­rių Lau­ry­nas Vi­čius. Re­zul­ta­ty­viau­siu pir­me­ny­bių žai­dė­ju su 252 taš­kais ta­po Ju­lius Pau­laus­kas („Žal­me­dis“).
Žy­miai dau­giau in­tri­gos ir aist­rų kun­ku­lia­vo iš­aiš­ki­nant nu­ga­lė­to­jus ir pri­zi­nin­kus „B“ gru­pė­je. Pir­mo­se rung­ty­nė­se staig­me­ną pa­tei­kęs „Lo­bi­ko­nas“ rung­ty­nes pra­dė­jo su 6 taš­kų pliu­su. Ir ant­ro­se rung­ty­nė­se „Lo­bi­ko­no“ krep­ši­nin­kai ne­ma­ži­no ap­su­kų ir ko­vė­si kaip liū­tai, ne­nu­si­leis­da­mi grės­min­giems var­žo­vams. Ko­man­dą pir­myn ve­dė ypač pa­ki­liai, ga­lin­gai ir re­zul­ta­ty­viai žai­dęs Dei­vi­das Bal­tri­mas. Jis pel­nė 26 taš­kus, po krep­šiu su­grie­bė 11 ka­muo­lių. Vi­są rung­ty­nių lai­ką pir­ma­vo „Lo­bi­ko­no“ krep­ši­nin­kai. Li­kus po­rai mi­nu­čių, jų per­sva­ra sie­kė 8–10 taš­kų. De­ja, ko­man­da per anks­ti pa­ti­kė­jo per­ga­le ir ėmė lauk­ti fi­na­li­nės si­re­nos. Tuo „Lar­džas“ pui­kiai pa­si­nau­do­jo ir su­ge­bė­jo „per­lauž­ti“ rung­ty­nes sa­vo nau­dai, įveik­da­mi var­žo­vus re­zul­ta­tu 84:74.
„Lar­džą“ gel­bė­jo Vi­ta­lius Gri­cius ir nau­din­giau­siu „B“ ly­gos žai­dė­ju pri­pa­žin­tas Jor­da­nas Dauk­šas. Abu jie pel­nė po 23 taš­kus. „Lar­džo“ ko­man­dos va­do­vas – Min­dau­gas Šim­kus.
Ne ma­žiau in­tri­gos bu­vo ir „King­sų“ bei „Ine­sos“ aki­sta­to­je. Čia ne­už­te­ko dve­jų rung­ty­nių. Pir­mą­sias lai­mė­jo „Ine­sa“ 81:80, o pa­si­bai­gus ant­ro­sioms, po įnir­tin­gos ir per­mai­nin­gos ko­vos to­kią pat vie­no taš­ko per­va­rą tu­rė­jo jų var­žo­vai „King­sai“. Nu­ga­lė­to­jui iš­aiš­kin­ti pri­rei­kė pra­tę­si­mo. Jo pra­džia sėk­min­ges­nė bu­vo „Ka­ra­liams“, ku­rie pra­tę­si­mo pa­bai­go­je pa­di­di­no per­sva­rą iki 11 taš­kų. „Ine­sos“ ko­man­do­je ne­su­lai­ko­mas bu­vo Dei­vi­das Šer­še­nis, pel­nęs 27 taš­kus ir at­ko­vo­jęs 16 ka­muo­lių, „King­sus“ į per­ga­lę ve­dė Ju­lius Ja­sas (28 taš­kai + 7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir Lai­mo­nas Ba­rans­kas (24 taš­kai + 14 at­ko­vo­tų ka­muo­lių).

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai