Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Gau­ti du nau­ji grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai

Prieš ke­le­tą die­nų džiu­gios nau­jie­nos pa­sie­kė Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ko­man­dą – at­nau­ji­na­mas jų au­to­mo­bi­lių par­kas.

Kaip pa­skel­bė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu „Dėl Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lių par­ko at­nau­ji­ni­mo 2015–2020 me­tų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai bu­vo skir­ti du B ti­po grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai „Re­nault Mas­ter‘‘.
Nau­jo­sios trans­por­to prie­mo­nės su rei­ka­lin­ga me­di­ci­nos įran­ga mū­sų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gą pa­sie­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Tuo džiau­gė­si ir tar­ny­bos va­do­vė Ra­sa Mon­čie­nė su vi­su ko­lek­ty­vu, ir sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Šiuo me­tu GMP iš­kvie­ti­mus re­gist­ruo­ja Šiau­lių GMPS dis­pe­če­ri­nė tar­ny­ba, o pa­slau­gas tei­kia 4 iš­va­žiuo­ja­mo­sios pa­žan­gaus gy­vy­bės pa­lai­ky­mo bri­ga­dos. Vien per­nai bu­vo 8251 iš­kvie­ti­mas. Plun­gės grei­to­ji ap­tar­nau­ja Plun­gės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bes, te­ri­to­ri­jos plo­tas – 1691 kvad­ra­ti­nis ki­lo­met­ras, gy­ven­to­jų skai­čius – 42 464.

Komentarai
Kiti straipsniai