Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Su gin­klais ir ne­per­šau­na­mo­mis lie­me­nė­mis per Plun­gę va­žia­vę kau­nie­čiai aiš­ki­no­si teis­me

Vie­ną 2018 me­tų ru­dens va­ka­rą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog įtar­ti­nai vin­giuo­da­mas gat­vė­mis per mies­tą va­žiuo­ja „Vols­wa­gen Tou­a­reg“. Su­stab­dę mi­nė­tą trans­por­to prie­mo­nę Lais­vės gat­vė­je, po­li­ci­nin­kai su­lai­kė ne­blai­vų vai­ruo­to­ją ir ap­svai­gu­sius ke­lei­vius, taip pat ra­do gin­klų ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Ba­lan­džio 4 die­ną du ma­ši­na va­žia­vę Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jai – Gied­rė Ba­šins­kie­nė (gim. 1980 m.) ir Vi­gir­das Truk­lic­kas (gim. 1970 m.) – dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gin­klais ir šaud­me­ni­mis (BK 253 str. 1 d.) bu­vo tei­sia­mi Plun­gės apy­lin­kės teis­me.

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 11-osios va­ka­re, apie 23. 10 va­lan­dą, Plun­gė­je, ties 46-uo­ju Lais­vės gat­vės na­mu, pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „VW Tou­a­reg“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (1,61 prom.) vai­ruo­to­jas (g. 1992 m.). Vi­du­je sė­dė­jo dar ke­tu­ri as­me­nys – trys vy­rai ga­le ir mo­te­ris prie­ky­je.
Au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, po vai­ruo­to­jo sė­dy­ne, bu­vo pis­to­le­tas, į ku­rį įdė­ta tuš­čia dė­tu­vė. Be to, at­ski­rai ras­ta dė­tu­vė su 5 šo­vi­niais. Taip pat kai ku­rie as­me­nys bu­vo už­si­vil­kę ne­per­šau­na­mas lie­me­nes. Ke­lei­vės G. Ba­šins­kie­nės ran­ki­nė­je, pa­kiš­to­je po sė­dy­ne, bu­vo re­vol­ve­ris, o jos pi­ni­gi­nė­je – mai­še­liai su nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Vai­ruo­to­jas, įta­ria­mo­ji mo­te­ris ir kar­tu va­žia­vę ki­ti ke­lei­viai bu­vo už­da­ry­ti į areš­ti­nę.
Dėl šių as­me­nų nu­si­kals­ta­mų vei­kų bu­vo pra­dė­ti ke­li iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, ta­čiau dėl gin­klų į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do tik V. Truk­lic­kas ir G. Ba­šins­kie­nė. Dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus vai­ruo­to­jas bu­vo tei­sia­mas at­ski­rai, o mi­nė­ta mo­te­ris dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mo taip pat jau yra su­lau­ku­si baus­mės – per­nai spa­lį bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu ga­vo 500 eu­rų bau­dą.
Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo gin­klais (BK 253 str. 1 d.) ba­lan­džio 4 die­ną Plun­gė­je teis­ti mi­nė­ti Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo kal­ti­na­mi tuo, jog ne­tu­rė­da­mi lei­di­mo, įgi­jo, lai­kė ir ne­šio­jo gin­klus bei šaud­me­nis. G. Ba­šins­kie­nė – dėl to, jog ne sa­vo re­vol­ve­rį lai­kė ran­ki­nu­ke, o V. Truk­lic­kas – jog bu­vo įsi­gi­jęs pis­to­le­tą ir re­vol­ve­rį (ras­tą pas G. Ba­šins­kie­nę) be lei­di­mo. Taip pat mi­nė­tas vy­riš­kis kal­tin­tas tu­rė­jęs šo­vi­nių. 5 ras­ti au­to­mo­bi­ly­je ir dar 6 – jo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, Kau­no ra­jo­ne, ko­vo 13 die­ną kra­tos me­tu.
Abu tei­sia­mie­ji sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, dėl sa­vo po­el­gių gai­lė­jo­si, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, ir ski­ria­mos baus­mės jiems bus su­ma­žin­tos treč­da­liu.
V. Truk­lic­kas pa­sa­ko­jo, jog tą­syk iš An­gli­jos grį­žo sū­nus Ger­man­tas, tad bu­vo nu­tar­ta at­švęs­ti. G. Ba­šins­kie­nę į kom­pa­ni­ją esą pa­si­kvie­tė sū­nus. Jiems šven­čiant, tri­ju­lė su­gal­vo­jo iš Kau­no vyk­ti į Kre­tin­gos ra­jo­ną, į Juo­du­pė­nus, – sū­nus ne­va tu­rė­jo rei­ka­lų su bu­vu­siais kla­sio­kais. Sė­do į au­to­mo­bi­lį ir iš­va­žia­vo tri­se. Vai­ra­vo sū­nus. Va­žiuo­da­mi gir­ta­vo, at­va­žia­vę į Juo­du­pė­nus su pri­si­jun­gu­siais as­me­ni­mis ir­gi gė­rė au­to­mo­bi­ly­je, kol ga­liau­siai at­si­bu­do Plun­gė­je, kai su­stab­dė po­li­ci­ja.
Tie gin­klai ir šo­vi­niai, pa­sak V. Truk­lic­ko, bu­vo ras­ti su­gy­ven­ti­nės na­muo­se Kau­no ra­jo­ne, pa­lė­pė­je. Ža­dė­jo nu­neš­ti į po­li­ci­ją, bet taip ir ne­nu­ne­šė, nes su­gy­ven­ti­nė su­sir­go ir nu­mi­rė, tad jam ne tas gal­vo­je bu­vo. Ko­dėl gin­klus įsi­dė­jo į au­to­mo­bi­lį – ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Ko­dėl už­si­vil­ko ne­per­šau­na­mas lie­me­nes – taip pat ne­ži­no­jo ką at­sa­ky­ti. My­kė, jog gal šal­ta bu­vo, tad už­si­me­tė dėl ši­lu­mos, čia tik žai­di­mas…
G. Ba­šins­kie­nė ti­ki­no, jog ir­gi at­si­bu­do Plun­gė­je, kai ėmė ža­din­ti pa­rei­gū­nai. Ji sa­kė prie Truk­lic­kų pri­si­jun­gu­si dėl kom­pa­ni­jos – no­rė­jo pa­si­va­ži­nė­ti. Kai Kre­tin­gos ra­jo­ne pri­si­jun­gę ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys ėmė žiū­ri­nė­ti tuos gin­klus, vie­ną pri­si­mi­nė pa­ė­mu­si ir įsi­dė­ju­si į ran­ki­nu­ką. Tie­siog kad nie­kas ne­su­si­žeis­tų. Ka­dan­gi var­to­jo ir al­ko­ho­lio, ir žo­lės, ne­tru­kus „smi­go“.
Į Plun­gę, kaip pa­aiš­kė­jo, vy­ko jau di­des­nė kom­pa­ni­ja – prie kau­nie­čių bu­vo pri­si­dė­ję ir po­ra kre­tin­giš­kių. Koks bu­vo jų vi­sų tiks­las – ne­ži­nia. Lai­mė, bet ko­kiems veiks­mams už akių už­bė­go po­li­ci­ja ir ne­abe­jin­gas pi­lie­tis, tą va­ka­rą pra­ne­šęs apie įtar­ti­nai per mies­tą va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį.
Tiek V. Truk­lic­kas, tiek V. Ba­šins­kie­nė yra teis­ti, nau­jus nu­si­kal­ti­mus pa­da­rė teis­tu­mui ne­iš­ny­kus. Da­bar tai reiš­kia, jog bū­da­mi re­ci­dy­vis­tais. Tai lai­ko­ma sun­ki­nan­čia ap­lin­ky­be. Mo­te­ris yra bai­gu­si 9 kla­ses, tu­ri dar­bą, o spec. vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis mi­nė­tas vy­riš­kis re­gist­ruo­tas dar­bo bir­žo­je.
Pro­ku­ro­rė V. Ba­šins­kie­nei siū­lė skir­ti (jau su­ma­ži­nus treč­da­liu) 1 m. ir 4 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, jos vyk­dy­mą ati­de­dant pus­an­trų me­tų, o V. Truk­lic­kui – 2 me­tus lyg­ti­nai. Teis­mo spren­di­mas – ba­lan­džio 18 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai