Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Ra­jo­no čem­pio­nu ta­po tre­ne­ris

Šių me­tų sau­sio–­ko­vo mė­ne­siais šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko Plun­gės ra­jo­no šach­ma­tų pir­me­ny­bės. Da­ly­va­vo 26 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai. Var­žy­bos vy­ko sek­ma­die­niais švei­ca­riš­ka sis­te­ma, 7 ra­tais.

Po il­gų ko­vų, pa­rei­ka­la­vu­sių ži­nių, kan­try­bės, iš­tver­mės, pa­aiš­kė­jo Plun­gės stip­riau­sie­ji. Su­rin­kęs 6,5 taš­ko iš 7 ga­li­mų, Plun­gės ra­jo­no šach­ma­tų čem­pio­nu ta­po Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­ris, FIDE meist­ras Si­gi­tas Kal­vai­tis. Taš­ku nuo čem­pio­no at­si­li­kęs bu­vęs Plun­gės ra­jo­no čem­pio­nas, Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­vin­to­kas Ig­nas Ma­čiu­i­tis už­ėmė ant­rą­ją vie­tą. Tre­čia vie­ta ati­te­ko An­driui Ogia­lai, ku­ris, kaip ir Ig­nas, su­rin­ko 5,5 taš­ko, ta­čiau dėl pa­pil­do­mų ro­dik­lių li­ko tre­čias.
Taip pat nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai pa­žy­mė­ti at­ski­ro­se gru­pė­se. Mo­te­rų gru­pė­je pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko „Sau­lės“ gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nei Ga­bi­jai Meš­kaus­kai­tei, ant­ro­ji – Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos tre­čio­kei Ago­tai Kon­tri­mai­tei, tre­čia – „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los penk­to­kei Bar­bo­rai Ged­vi­lai­tei. Tarp sen­jo­rų pir­mas – Al­gi­man­tas Skie­rus, tarp jau­nių – „Sau­lės“ gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ed­vi­nas Kur­mis. Jau­nu­čių gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos penk­to­kas Ma­tas Pra­spa­liaus­kas, ant­ras liko Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos penk­to­kas Ug­nius Ža­li­mas, tre­čias – Se­na­mies­čio mo­kyk­los penk­to­kas Ar­nas Vaiš­ta­ras. Vai­kų gru­pė­je ge­riau­siai su­žai­dė Vysk. M. Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los „Sau­lės“ sky­riaus ant­ro­kas Ka­ro­lis Ka­pic­kis, ant­ras buvo Vysk. M. Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los tre­čio­kas Ma­tas Šau­lys, tre­čias – „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los tre­čio­kas Jo­kū­bas Jab­lons­kis.
Si­gi­tas Kal­vai­tis ap­do­va­no­tas tau­re, me­da­liu, di­plo­mu ir pri­zu, o pri­zi­nin­kai – di­plo­mais ir me­da­liais.

Ge­no­vai­tė Ža­li­mie­nė
Var­žy­bų vyr. tei­sė­ja

Komentarai
Kiti straipsniai