Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Prie Bab­run­go upės kriok­lio at­si­ras vieš­bu­tis su res­to­ra­nu

Ba­lan­džio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­sta­to, esan­čio Da­riaus ir Gi­rė­no g. 10, re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą. Ša­lia Bab­run­go upės kriok­lio esan­tis se­nas ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­skir­ties sta­ti­nys per­tvar­ko­mas kei­čiant jo pa­skir­tį į vieš­bu­čių – trum­pa­lai­kio ap­gy­ven­di­ni­mo.

Ne­di­de­lį že­mės skly­pą (0,1571 ha) ir pa­sta­tą, ku­ria­me anks­čiau bu­vo laik­raš­čio „Že­mai­tis“ re­dak­ci­ja, ad­vo­ka­to ka­bi­ne­tas, siu­vė­ja ir dar šis bei tas, per­nai nu­pir­ko Plun­gės ver­sli­nin­kų Juo­zo ir Ri­tos Ra­ma­naus­kų šei­ma, ku­riems pri­klau­so sta­ty­bų ver­slas UAB „Tops­ta­ty­ba“ ir UAB „Al­da Sil­ver“ – mies­to cen­tre esan­ti ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vė „Sidabro gėlė“. Bū­tent pas­ta­ro­sios ben­dro­vės di­rek­to­rė R. Ra­ma­naus­kie­nė nu­ro­do­ma kaip vieš­bu­čio sta­ty­to­ja.
Dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ris bus per­da­ry­tas į vieš­bu­tį, sta­ty­tas 1931 me­tais, ben­dras plo­tas – 629,15 kv. m, už­sta­ty­tas plo­tas – 393 kv. m. Vieš­bu­ty­je nu­ma­to­mos ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, kon­fe­ren­ci­jų bei po­il­sio zo­nos, to­dėl pla­nuo­ja­ma di­din­ti ben­drą sta­ti­nio už­sta­ty­mo plo­tą iki 1087,46 kv. m.
Pir­ma­me aukš­te nu­ma­to­ma re­gist­ra­tū­ra, ba­ro ir pus­ry­čių zo­na, res­to­ra­nas, vir­tu­vės pa­tal­pos, sa­lė, ka­bi­ne­tai, pa­gal­bi­nės pa­tal­pos. Ant­ra­me aukš­te bus iš­dės­ty­tos mie­ga­mo­sios zo­nos su ko­ri­do­riu­mi. Man­sar­do­je taip pat su­pla­nuo­tos mie­ga­mo­sios zo­nos bei pa­gal­bi­nės pa­tal­pos. Vi­si aukš­tai bus pa­sie­kia­mi per laip­ti­nes, bet bus ir lif­tas. Sta­ti­nio aukš­tis nuo grin­dų pa­vir­šiaus iki sto­go krai­go – 10,88 m.
Pa­sta­to fa­sa­dų ap­dai­la bus iš pil­kos spal­vos de­ko­ra­ty­vi­nių klin­ke­rio ply­te­lių, bal­tos spal­vos de­ko­ra­ty­vi­nio tin­ko, tam­siai pil­kos spal­vos skar­dos bei bal­tos spal­vos HPL plokš­čių. Pa­sta­to co­ko­li­nė da­lis bus den­gia­ma de­ko­ra­ty­vi­niu tam­siai pil­kos spal­vos tin­ku. Pa­sta­to sto­gas – dau­giaš­lai­tis, deng­tas plie­ni­niais skar­dos lakš­tais, tam­siai pil­kos spal­vos. Sie­nos, co­ko­lis ir sto­go kon­struk­ci­jos bus ap­šil­tin­tos.
Pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pa­ren­gė tel­šiš­kių pro­jek­ta­vi­mo stu­di­ja UAB „Ar­che­ra“.
Vie­šas su­si­rin­ki­mas gy­ven­to­jams, pri­sta­tant šį pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bė­je, nu­ma­to­mas ba­lan­džio 23 die­ną.

Nuotraukoje: Pastatas, esantis prie Babrungo upės krioklio, po rekonstrukcijos atrodys gerokai pasikeitęs.

Komentarai
Kiti straipsniai