Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Ne­pa­vyks­ta ras­ti ben­dros kal­bos su gy­ven­to­jais dėl so­cia­li­nių būs­tų re­mon­to

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su­kvie­tė vi­sus se­niū­nus, ki­tus spe­cia­lis­tus į pa­si­ta­ri­mą. Ja­me ap­tar­tos opiau­sios pro­ble­mos: ke­lių prie­žiū­ra, so­cia­li­nių būs­tų re­mon­tas, sau­go­mų pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tų prie­žiū­ra ir ki­ti ak­tu­a­lus klau­si­mai. Nu­tar­ta to­kius pa­si­ta­ri­mus da­ry­ti re­gu­lia­riai.

Ke­lių prie­žiū­ra

„Pra­dė­ki­me su­si­rin­ki­mą nuo di­des­nio skau­du­lio – ke­lių prie­žiū­ros. Pa­va­sa­ris at­ėjo, dar­by­me­tis pra­si­de­da, rei­kia pa­si­kal­bė­ti apie lau­kian­čius dar­bus. Kaip ir kas­met, ei­na įša­las, žmo­nėms rei­kia va­žiuo­ti, o ke­liu­kai pa­bjurs­ta. Grei­de­rio kas pus­ki­lo­met­rį ne­pa­siun­ti­nė­si. Pra­va­žia­vau, pa­si­žiū­rė­jau, vie­to­mis yra pra­stes­nių vie­tų, ta­čiau di­de­lės tra­ge­di­jos ne­ma­tau. Po žie­mos tai nor­ma­lu, ke­lius rei­kia nu­grei­de­riuo­ti ir su­si­tvar­ky­ti“, – pa­si­ta­ri­mą pra­dė­jo sa­vi­val­dy­bės me­ras. Se­niū­nai at­sa­kė, kad ke­liai tvar­ko­mi, kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se dar­bai ei­na į pa­bai­gą. Kal­bė­ta, kad svar­bu ne­pa­mirš­ti ir pa­kraš­čių, kad ant ke­lio ne­si­lai­ky­tų van­duo. Me­ras ra­gi­no se­niū­nus ap­žiū­rė­ti pa­ke­lių krū­mus. Yra vie­tų, kur jie „li­pa“ ant ke­lių, vie­to­mis ima ka­ra­liau­ti ir kar­klai.
Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis sa­kė, kad ky­la pro­ble­mų ir dėl as­fal­tuo­tų gat­vių. Vie­na pro­ble­miš­kiau­sių Rie­ta­ve – Pa­lan­gos g., jos būk­lė itin pras­ta. Šios gat­vės re­mon­tas jau „su­val­gė“ ne­ma­žai pi­ni­gų. Anot me­ro, rei­kia gal­vo­ti kaip tą gat­vę ap­tvar­ky­ti, nes rim­tam tvar­ky­mui rei­kia itin daug lė­šų, o jų ar­ti­miau­siu me­tu ne­nu­ma­to­ma.
Dar vie­na pro­ble­ma – Dau­gė­duo­se esan­ti Gu­da­lių gat­vė. Ap­švie­ti­mas gat­vė­je įreng­tas, per pro­jek­tus pi­ni­gų gat­vės as­fal­ta­vi­mui gau­ti ne­įma­no­ma dėl ma­žo gy­ven­to­jų skai­čiaus, tad lie­ka gat­vę tvar­ky­ti iš vie­ti­nių ke­lių pro­gra­mos, ke­le­rius me­tus pa­tau­pius. „Aš daug me­tų tau­pau. Gy­ven­to­jai sun­kiai tai su­vo­kia, nes ap­link ke­liai as­fal­tuo­ja­mi, o čia ne, kaž­kas iš­ke­lia tą klau­si­mą, ir pra­si­de­da ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Ap­švie­ti­mas įreng­tas, gat­vė gra­ži, tech­ni­nis pro­jek­tas pa­reng­tas“, – kal­bė­jo Dau­gė­dų se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė.
Anot me­ro, yra ir dau­giau to­kių gat­vių, ku­rioms ne­gau­na­ma lė­šų. Di­de­lė pro­ble­ma yra Pe­lai­čiuo­se esan­ti Ban­gos gat­vė, ku­rios ne­be­įma­no­ma su­lo­py­ti. Šiai gat­vei pa­reng­tas re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, bet ka­da pra­si­dės dar­bai, ne­aiš­ku. Me­ras pri­ta­rė, kad as­fal­to rei­kia vi­sur, ta­čiau ir mies­te yra žvy­ruo­tų gat­vių, ku­rio­se daug gy­ven­to­jų, ir va­žiuo­ja­ma daž­niau. Ap­skri­tai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė yra ga­na ge­rai su­si­tvar­kiu­si su ke­liais. „Vie­nais me­tais vie­ną se­niū­ni­ją la­biau my­li­me, ki­tais – ki­tą. Rei­kė­tų rim­čiau pa­si­žiū­rė­ti į pro­por­ci­jas, įver­tin­ti, kiek kur nu­ė­jo lė­šų per pas­ku­ti­niuo­sius ke­le­rius me­tus ir kur da­bar rei­kia dau­giau lė­šų pa­gal se­niū­ni­jų dy­džius. Jei ku­ri nors se­niū­ni­ja yra ma­žiau ga­vu­si, ki­tiems me­tams rei­kia skir­tu­mą su­ma­žin­ti, kad nė vie­nas ne­si­jaus­tų nu­skriaus­tas“, – re­ziu­ma­vo me­ras.

So­cia­li­niai būs­tai

Ant­ras opus pa­si­ta­ri­mo klau­si­mas – so­cia­li­niai būs­tai ir jų re­mon­tas. Ap­tar­ti pro­ble­miš­kiau­si būs­tai se­niū­ni­jo­se ir ga­li­my­bės juos tvar­ky­ti. Tve­ruo­se, A. Vaiz­gir­do g. 4, esan­čiam so­cia­li­niam būs­tui rei­ka­lin­gas sto­go tvar­ky­mas ir kos­me­ti­nis re­mon­tas.
Me­ras mi­nė­jo, kad per il­gai vis­kas tę­sia­si, pats lai­kas im­tis dar­bų. Dau­ge­liui se­niū­nų ky­la pro­ble­mų ta­rian­tis su gy­ven­to­jais, kai dau­gia­bu­ty­je ar ne vie­no aukš­to na­me yra ir so­cia­li­nis bū­tas, ir pri­va­ti nuo­sa­vy­bė, nes pas­ta­ro­sios gy­ven­to­jai ne­ma­to rei­ka­lo fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti prie sto­go re­mon­to. Sto­gą tvar­ky­ti rei­kia Me­din­gė­nuo­se esan­čia­me Šat­ri­jos Ra­ga­nos g. 2 būs­te; Rie­ta­vo mies­te, Plun­gės g. 14, ta­čiau, anot se­niū­no, ne­pa­vyks­ta ras­ti ben­dros kal­bos su gy­ven­to­jais. „Ne­įvei­kiu. Yra gud­rių gy­ven­to­jų, ku­rie gal­vo­ja, kad sa­vi­val­dy­bė vis tiek su­tvar­kys vis­ką. Kad sto­gas ben­dras, jie ne­su­pran­ta, jei į būs­tą van­duo ne­bė­ga, pro­ble­mos ir ne­ma­to“, – sa­kė P. Leng­ve­nis. Spren­džiant šią pro­ble­mą, me­ras siū­lė iš­rink­ti na­mo val­džią, kad pa­tys pra­dė­tų tar­pu­sa­vy­je kal­bė­tis.
Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir Dau­gė­duo­se, Nau­jo­jo­je g. 3, kur pir­ma­me aukš­te yra pri­va­tus būs­tas, o ant­ra­me – so­cia­li­nis. Pir­mo aukš­to gy­ven­to­jai ir­gi ne­ina į kal­bas dėl sto­go tvar­ky­mo, anot jų, to­kius būs­tus tvar­ky­ti – se­niū­ni­jos rei­ka­las. „Yra dau­gia­bu­tis, ben­dras tur­tas, rei­kia ben­drai ir tvar­ky­tis. Nuo­sa­vų na­mų valdžia ne­tvar­ko. Sa­vo nuo­sa­vy­be kiek­vie­nas tu­ri rū­pin­tis pats. Kas yra sa­vi­val­dy­bė? Tai vi­sų ben­dri pi­ni­gai, tad ne­ga­li vie­nam vi­suo­me­nės na­riui duo­ti dau­giau ne­gu ki­tam“, – sa­kė me­ras. Taip pat mi­nė­ta, jog rei­kia pa­si­do­mė­ti, gal­būt so­cia­li­niai būs­tai pa­ten­ka į sto­gų kei­ti­mo pro­gra­mą, ar­ba, jei­gu ma­to­ma, jog žmo­nės tik­rai ne­pa­jė­gūs pri­si­dė­ti, kreip­tis dėl pa­šal­pos sky­ri­mo.
Kal­bė­ta ir apie ki­tus ob­jek­tus, ku­rie ne­puo­šia mies­to ir pra­va­žiuo­jan­tiems pro ša­lį ba­do akis. Jei­gu pa­vyks, mies­to se­niū­nas šie­met pla­nuo­ja nu­da­žy­ti Pa­lan­gos g. 26 esan­tį so­cia­li­nį būs­tą. Vaiz­dą ga­di­na ir Sa­lo­mė­jos Nėries g. 4 esan­tis pri­va­tus pa­sta­tas, pri­klau­san­tis ban­kui. Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai ten jau tvar­kė tvo­rą ir ap­lin­ką, ta­čiau pa­sta­tas yra pa­svi­ręs, ga­li nu­griū­ti į ki­tų gy­ven­to­jų val­das. Siū­ly­ta ra­šy­ti sa­vi­nin­kams raš­tą ir in­for­muo­ti apie ava­ri­nę pa­sta­to būk­lę. Taip pat – ra­gin­ti val­dų sa­vi­nin­kus su­si­tvar­ky­ti ša­lia pa­grin­di­nių ke­lių esan­čius nu­de­gu­sius, ap­griu­vu­sius, ap­leis­tus pa­sta­tus, o to­kių per sa­vi­val­dy­bę yra tik­rai ne vie­nas.
Fi­nan­sų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė (tur­tui) Van­da Gal­di­kie­nė sa­kė se­niū­nams, jog so­cia­li­nių būs­tų gy­ven­to­jams rei­kia pri­min­ti, kad iki ge­gu­žės 1-os die­nos de­kla­ruo­tų tur­tą ir pa­ja­mas. Nuo­mi­nin­kams bus iš­siųs­ti laiš­kai. Ne­dek­la­ra­vus su nuo­mi­nin­kais nuo­mos su­tar­tys bus nu­trau­kia­mos, o lau­kian­tys ei­lė­je iš­brauk­ti iš są­ra­šų. Kas­met de­kla­ra­vi­mas yra pri­va­lo­mas. Se­niū­nai iki šios da­tos sky­riui tu­ri pa­teik­ti ir duo­me­nis apie se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čius ap­leis­tus pa­sta­tus.

Pa­vel­do­sau­ga

Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus spe­cia­lis­tė Ri­man­tė Var­ka­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad ap­žiū­rė­jo pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tus esan­čius Ka­la­ku­tiš­kės, Pe­lai­čių, Pa­jū­rio, Jau­pė­nų kai­muo­se. Spe­cia­lis­tė pri­mi­nė, kad kop­ly­tė­lės yra kul­tū­ros pa­vel­das, ir jas rei­kia pri­žiū­rė­ti. „Sprau­džio kai­me, prie baž­ny­čios, yra dvi kop­ly­tė­lės, stik­lai iš­by­rė­ję, rė­mai iš­kri­tę, rei­kė­tų jas ap­tvar­ky­ti. Baž­ny­čios lan­gai taip pat iš­dau­žy­ti. Ki­tos kop­ly­tė­lės yra pri­va­čių val­dų te­ri­to­ri­jo­se, rei­kia kal­bė­tis su žmo­nė­mis. To­liau pla­nuo­ja­me ap­žiū­rė­ti Me­din­gė­nų se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ją“, – kal­bė­jo R. Var­ka­lie­nė. Anot A. Čer­nec­kio, ne­ri­mą ke­lia ap­leis­ta Sprau­džio baž­ny­čia, o jo­je yra sau­go­mų ob­jek­tų. Bū­ti­na apie tai pa­si­kal­bė­ti su Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios kle­bo­nu An­ta­nu Gut­kaus­ku, ku­rio prie­žiū­ro­je yra mi­nė­ta baž­ny­čia.
Be­si­bai­giant pa­si­ta­ri­mui, Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė Ie­va Kra­ji­nai­tė pa­pra­šė se­niū­nų pa­si­žiū­rė­ti pre­li­mi­na­rius sa­vo ir se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų gra­fi­kus. Atos­to­gas rei­kia pla­nuo­ti taip, kad se­niū­ni­jos ne­bū­tų tuš­čios, lik­tų at­sa­kin­gų žmo­nių.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Pasitarimo metu raginta kreiptis į savininką dėl informavimo apie apleistą pastatą, esantį Rietave, Salomėjos Nėries g. 4.

Komentarai
Kiti straipsniai