Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Miš­kų ap­sup­ty­je nuo de­dan­čios žo­lės už­si­de­gė se­nas ūki­nis pa­sta­tas

Ba­lan­džio 4-osios vi­dur­die­nį Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie gais­rą Pla­te­lių se­niū­ni­jos Stir­bai­čių kai­me. Pa­aiš­kė­jo, jog miš­kų ap­sup­ty­je de­gė žo­lė ir miš­ko pa­klo­tė, o vė­liau ug­nis pa­sie­kė ir se­ną ne­gy­ve­na­mą so­dy­bą.

Ket­vir­ta­die­nio vi­dur­die­nį, apie pu­sę pir­mos, ug­nia­ge­siai iš­sku­bė­jo į Stir­bai­čių kai­mą – ap­lin­ki­nių so­dy­bų gy­ven­to­jai pra­ne­šė, jog virš miš­ko ma­to dū­mus.
At­vy­kus ug­nis siau­bė miš­ko pa­klo­tę ir jau bu­vo įsi­su­ku­si į ūki­nį pa­sta­tą prie se­nos, ne­gy­ve­na­mos so­dy­bos Bob­kal­nio gat­vė­je. Pa­sak tar­ny­bos vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, šim­ta­me­tis na­mas sto­vė­jo vos ke­lio­li­kos met­rų at­stu­mu, ta­čiau jį nuo ug­nies pa­vy­ko iš­gel­bė­ti. Tuo tar­pu me­di­nis ūki­nis pa­sta­tas (6×12 m), deng­tas ši­fe­riu, su­de­gė vi­siš­kai.
Taip pat ug­nis su­nio­ko­jo di­de­lį plo­tą žo­lės ir miš­ko pa­klo­tės: lieps­na nu­siau­bė maž­daug 600 arų žo­lės ir 200 arų miš­ko pa­klo­tės. Van­duo ge­si­ni­mui bu­vo ima­mas iš dirb­ti­nio van­dens tel­ki­nio 100 m at­stu­mu nuo gais­ro vie­tos.
Vien­kie­my­je esan­ti so­dy­ba pri­klau­so už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiai sa­vi­nin­kei V. L. Tro­be­siai lai­kas nuo lai­ko bu­vo pri­žiū­ri­mi, ta­čiau nuo­lat čia nie­kas ne­gy­ve­no.
Pa­sak M. Pronc­kaus, gais­ras į šo­nus iš­pli­to nuo lau­ža­vie­tės. Nu­sta­ty­ta, jog ne­to­li so­dy­bos bu­vo de­gi­na­mi su­krau­ti ža­bai ir su­grėb­tos au­ga­li­nės šiukš­lės. Kas lau­žą su­kro­vė ir pa­li­ko de­gan­tį – nie­kas iš ar­ti­miau­sių kai­my­nų ne­ži­no­jo.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Iš ūkinio pastato liko tik nuodėgulių krūva.

Komentarai
Kiti straipsniai