Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Eis kon­fron­ta­ci­jos ke­liu

Griež­tai kal­bė­sis su spe­cia­lis­tais ir… me­ru

Ar ga­li bū­ti, kad iki šiol Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir jo pa­va­duo­to­jas ne­bu­vo at­sa­kin­gi už vi­sus dar­bus, vyks­tan­čius ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ir ne­tu­rė­jo tei­sės pil­nai jų val­dy­ti? Toks klau­si­mas per­ša­si po ba­lan­džio 4-ąją Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­ky­tų nau­jo­sios val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pa­reiš­ki­mų: jei taip, tai už ką bu­vo mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas ky­šį pa­ė­mu­siam, bet ne­teis­tam (nes už jį kaž­kas lai­da­vo) ir gar­bę iš­sau­go­ju­siam di­rek­to­riui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui bei jo pa­va­duo­to­jui Čes­lo­vui Ker­paus­kui?

Pa­skel­bė, kaip da­li­jo­si pos­tus
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – vi­suo­me­nei pa­pa­sa­ko­ti, kaip pa­si­da­lin­ti pos­tai val­džio­je, ir pa­aiš­kin­ti, kaip bus ben­drau­ja­ma su me­ru. Tiks­liau, aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad bus ei­na­ma kon­fron­ta­ci­jos ke­liu.
Tai­gi, nau­ji val­dan­tie­ji pa­skel­bė, kad vi­ce­me­re tu­rė­tų tap­ti kon­ser­va­to­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ de­le­guo­tas 36 me­tų Min­dau­gas Kau­nas, jo pa­va­duo­to­ju taps Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Man­tas Čes­naus­kas.

Be pa­tir­ties po­li­ti­ko­je
Bū­si­ma­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas – nau­jas vei­das Sa­vi­val­dy­bė­je, ne­tu­rin­tis pa­tir­ties po­li­ti­ko­je. Iki šiol jis dir­bo Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju.
Stu­di­ja­vęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te ir įgi­jęs sau­gos in­ži­ne­ri­jos spe­cia­ly­bę, vė­liau bai­gęs vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro stu­di­jas ir jau de­šimt me­tų va­do­vau­ja­mą dar­bą dir­ban­tis M. Kau­nas sa­kė ne­bi­jan­tis nau­jų iš­šū­kių. Pa­sak jo, de­šimt me­tų dirb­da­mas Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju, su­kau­pė ne­ma­žai pa­tir­ties, tad va­do­vau­ti ko­lek­ty­vui jam nė­ra nau­jie­na. Be to, ir vie­šų­jų pir­ki­mų sri­tys nau­ja­jam va­do­vui ne­sve­ti­mos.
36-erių bū­si­ma­sis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas, vi­sai ne­tru­kus už­im­sian­tis pa­rei­gas Sa­vi­val­dy­bė­je, kon­fe­ren­ci­jos me­tu pa­brė­žė, kad yra nu­si­tei­kęs rim­tam ir kryp­tin­gam dar­bui bei ti­ki­si, kad už­teks drą­sos iš pa­val­di­nių pa­rei­ka­lau­ti to, ko rei­kia, ne­kils jo­kių ne­su­ta­ri­mų bei pro­ble­mų, ir vi­si bus ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­kę jo at­žvil­giu.

Im­sis „griež­tų prie­mo­nių“
Kon­fe­ren­ci­jos me­tu į po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pos­tus de­le­guo­ti nau­jo­sios val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos at­sto­vai sa­kė, kad nuo pir­mų die­nų im­sis „griež­tų prie­mo­nių“. Ke­ti­na­ma griež­tai pa­si­kal­bė­ti su Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais bei… me­ru dėl ar­ti­miau­sių dar­bų pa­si­skirs­ty­mo. Mat, kaip bu­vo iš­sa­ky­ta kon­fe­ren­ci­jos me­tu, „Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir jo pa­va­duo­to­jas tu­ri bū­ti vi­siš­kai at­sa­kin­gi už vi­sus dar­bus, vyks­tan­čius ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ir tu­ri tei­sę pil­nai juos val­dy­ti.“ O me­rą pri­va­lu in­for­muo­ti apie tai, kaip tie dar­bai vyks­ta. To­kia po­zi­ci­ja val­dan­tie­ji aiš­kiai nu­ro­dė, kad bus ei­na­ma kon­fron­ta­ci­jos ke­liu.

Ne­be­liks Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to
Be to, nau­jo­ji val­džia tu­rė­tų im­tis vi­sų ga­li­mų prie­mo­nių, kad Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus pa­da­ry­tų skaid­res­nius.
Už­si­min­ta, kad ne­be­liks Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, o vi­si su kai­mu su­si­ję rei­ka­lai bus ap­ta­ria­mi Vie­tos ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Nuotraukoje: Naujasis Administracijos direktorius, 36 metų M. Kaunas iki šiol buvo Plungės PGT viršininko pavaduotojas.

Komentarai
Kiti straipsniai