Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Dirb­ti­niai liz­dai juo­die­siems gan­drams

Ko­vo pa­bai­go­je Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je į ke­lio­li­kos met­rų aukš­tį bu­vo įkel­ti du dirb­ti­niai liz­dai juo­die­siems gan­drams. Šia in­for­ma­ci­ja pa­si­da­li­jo par­ko di­rek­ci­jos Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­rius.

Ko­vo 28–29 die­no­mis Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) Plokš­ti­nės bei Ru­kun­džių gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se aukš­ta­li­pis or­ni­to­lo­gas Da­rius Mus­tei­kis su pa­gal­bi­nin­kais įkė­lė du dirb­ti­nius liz­dus juo­die­siems gan­drams. Įke­liant dirb­ti­nes liz­da­vie­tes, tal­ki­no sū­nus Dau­man­tas Mus­tei­kis ir or­ni­to­lo­gas Egi­di­jus Ado­mai­tis.
Liz­da­vie­čių kė­li­mas – la­bai su­dė­tin­gas, sun­kus bei at­sa­kin­gas dar­bas. D. Mus­tei­kis bu­vo at­vy­kęs anks­čiau ir, ly­di­mas ŽNP di­rek­ci­jos kraš­tot­var­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Sau­liaus Si­dab­ro, ap­žiū­rė­jo ir pa­rin­ko tin­ka­mas vie­tas liz­da­vie­tėms pa­siū­ly­to­se gam­ti­nių re­zer­va­tų da­ly­se.
Lė­šas liz­da­vie­čių įren­gi­mui Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jai, kaip pa­ra­mos ga­vė­jai, sky­rė pla­te­liš­kis ver­sli­nin­kas, ku­rio veik­la su­si­ju­si su miš­kų ūkiu.
Min­tis su­si­grą­žin­ti slė­pi­nin­guo­sius juo­duo­sius gan­drus į ŽNP Plokš­ti­nės bei Ru­kun­džių re­zer­va­tus, kur jie anks­čiau per­ėjo, par­ko dar­buo­to­jams kir­bė­jo jau se­niai. Nuo 2003 ir 2006 me­tų ži­no­mi juo­dų­jų gan­drų liz­dai bu­vo ap­leis­ti, o prieš po­rą me­tų Ru­kun­džių re­zer­va­te pu­šis su bu­vu­siu juo­do­jo gan­dro liz­du nu­džiū­vo.
Juo­die­ji gan­drai per­ėji­mui ren­ka­si nuo­ša­lius drėg­nus miš­kus ne­to­li upe­lių, pie­vų ar pel­kių. At­si­žvel­giant į tai, dirb­ti­niai liz­dai įreng­ti šiems paukš­čiams tin­ka­mo­se bu­vei­nė­se, o pa­tys liz­dai pa­da­ry­ti ant tvir­tų pa­grin­dų, ku­rie iš­lai­ko net žmo­gų.
Rė­mas su­ka­la­mas iš me­di­nių apie 7 cm sto­rio ta­šų, ir tarp jo kraš­ti­nių iš­tem­pia­mas dvi­gu­bas me­ta­li­nis tin­klas, kad ne­iš­by­rė­tų liz­do pa­grin­das. Pa­ga­min­ta plat­for­ma 12–16 met­rų aukš­ty­je di­de­liais varž­tais pri­ver­žia­ma prie me­dy­je pri­tvir­tin­to pa­grin­do. Po to for­muo­ja­mas pats liz­das, pa­na­šiai kaip tai da­ro paukš­čiai: į liz­dą klojamas dvi­gu­bas sluoks­nis stam­bes­nių ir plo­nes­nių me­džių ša­kų, ant jų de­da­mi pu­vė­kai, vis­kas pa­den­gia­mas sto­ru sa­ma­nų sluoks­niu.
ŽNP ži­nio­mis, ne vi­si juo­die­ji gan­drai dar su­grį­žę, tad ti­ki­ma­si, kad jie ap­si­lan­kys nau­jai iš­kel­tuo­se liz­duo­se.
Dirb­ti­nių liz­dų kė­li­mas pa­de­da iš­sau­go­ti šią nyks­tan­čią gy­vū­nų rū­šį, įtrauk­tą į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą. Ma­no­ma, kad Lie­tu­vo­je iš vi­so ga­li pe­rė­ti apie 700 juo­dų­jų gan­drų po­rų. Iki lie­pos 1 die­nos ne­ga­li­ma lan­ky­tis prie juo­dų­jų gan­drų liz­dų, nes jie yra la­bai jaut­rūs trik­dy­mui ir ga­li pa­lik­ti ne tik liz­dą, bet ir jau iš­si­ri­tu­sius jau­ni­klius.
Įren­gę liz­da­vie­tes juo­die­siems gan­drams, D. Mus­tei­kio or­ni­to­lo­gų ko­man­dos na­riai kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je „Prie Žie­de­lio“ so­dy­bos sa­vi­nin­kų pra­šy­mu kie­me au­gan­čia­me kle­ve, apie 12 m aukš­ty­je, pa­da­rė nau­ją liz­dą ir bal­tie­siems gan­drams.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP inf.

Nuotraukoje: Lizdavietė įrengta 16 metrų aukštyje.
Dariaus Musteikio nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai