Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Tarp pa­gerb­tų spor­tui nu­si­pel­niu­sių as­me­nų – ir tre­ne­ris iš Plun­gės!

Ko­vo 28 die­ną Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti spor­to ve­te­ra­nai ir ki­ti nu­si­pel­nę spor­tui as­me­nys.

Iš vi­so net tris­de­šim­čiai žmo­nių bu­vo įteik­ti įvai­raus laips­nio ap­do­va­no­ji­mai: II laips­nio or­di­nas „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui“, Spor­to gar­bės kry­žiai, auk­so me­da­lis „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui“, si­dab­ro me­da­liai „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui“, bron­zos me­da­liai „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui ir pa­dė­kos me­da­liai „GRATITUDO“. Pas­ta­ra­sis ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas ir Plun­gės SRC il­ga­me­čiui leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­riui Eu­ge­ni­jui Jur­gu­čiui – už leng­vo­sios at­le­ti­kos spor­to plė­to­tę ir 60 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

Nuotraukoje: Padėkos medalis „Gratitudo“ skirtas treneriui E. Jurgučiui.

Komentarai
Kiti straipsniai