Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Tarp pa­gerb­tų Lie­tu­vos švie­suo­lių – ir V. Rut­kaus­kas

Ko­vo 30 d. Pa­ne­vė­žio ben­druo­me­nių rū­muo­se lau­re­a­tams bu­vo įteik­ti Gab­rie­lė­s Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­liai. Me­da­lis ski­ria­mas sie­kiant ska­tin­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nę dirb­ti vals­ty­bės la­bui ir jos ge­ro­vei, reikš­ti ir įgy­ven­din­ti po­zi­ty­vias idė­jas, bran­di­nan­čias vi­suo­me­nės pi­lie­tiš­ku­mą, tau­ti­nę sa­vi­mo­nę ir kul­tū­ri­nį są­mo­nin­gu­mą. Tai yra pa­ska­ti­ni­mas, ski­ria­mas už vi­suo­me­ni­nę veik­lą ir ge­ra­no­riš­kus dar­bus.

At­mi­ni­mo me­da­lius „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ įtei­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ir Pa­ne­vė­žio me­ras Ry­tis Rač­kaus­kas.
Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės me­da­lio „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ kan­di­da­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Sta­sys Ka­šaus­kas pa­svei­ki­no gau­siai su­si­rin­ku­siuo­sius. Lau­re­a­tus pri­sta­tė ren­gi­nio ve­dė­jas Lai­mu­tis Sė­džius. Tarp šių me­tų lau­re­a­tų pa­te­ko ir mū­sų kraš­tie­tis, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas. Jis no­mi­nuo­tas ka­te­go­ri­jo­je už vi­suo­me­niš­kai ak­tu­a­lią pub­li­cis­ti­ką, ug­dan­čią tau­tiš­ku­mą ir dva­si­nes ver­ty­bes. V. Rut­kaus­kas – mu­zie­ji­nin­kas, iš už­marš­ties pri­kė­lęs ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių at­min­tį Rie­ta­ve, iš griu­vė­sių pa­kė­lęs pir­mą­ją Lie­tu­vo­je mu­zi­kos mo­kyk­lą, ku­rio­je sėk­min­gai vei­kia Rie­ta­vo kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus. Mu­zie­jaus va­do­vas su­tel­kė is­to­ri­kų, mu­zi­ko­lo­gų, kul­tū­ros pa­vel­do ty­ri­nė­to­jų pa­stan­gas, ėmė­si di­džiu­lės as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės, kad di­dy­sis re­for­ma­to­rius, di­plo­ma­tas, po­li­ti­kas, pas­ku­ti­nis Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės fi­nan­sų mi­nist­ras, įsta­bių­jų po­lo­ne­zų au­to­rius My­ko­las Kle­o­pas Ogins­kis bū­tų įra­šy­tas į UNESCO pa­sau­li­nės reikš­mės su­kak­čių są­ra­šą, kad to­liau ties­tų­si tarp­tau­ti­nės Ogins­kių kul­tū­ros ke­lio jung­tys, per Lie­tu­vą, Len­ki­ją ir Bal­ta­ru­si­ją skleis­tų­si Ogins­kio po­lo­ne­zų ke­lias. Jis at­gai­vi­no Rie­ta­vo kul­tū­ri­nę ta­pa­ty­bę ir pa­sklei­dė ją pa­sau­liui.
Anot Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko S. Ka­šaus­ko, G. Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė – pa­do­ru­mo, kul­tū­ros, žmo­giš­ku­mo, po­li­ti­kos skaid­ru­mo, mei­lės ma­žam žmo­gui ir Tė­vy­nei skaid­ru­sis kris­ta­las. „Mies­te, kur am­ži­nam po­il­siui at­gu­lu­si Tau­tos Bi­te­lė, pir­miau­siai pa­ger­bia­me Ją, ap­do­va­no­da­mi Jos me­da­liu iš­ki­lius mū­sų vals­ty­bės žmo­nes: et­no­gra­fus, is­to­ri­kus, ver­sli­nin­kus, ra­šy­to­jus, mo­ky­to­jus, kraš­to­ty­ri­nin­kus, vi­suo­me­ni­nin­kus, ver­tus Bi­tės gar­bės“, – ce­re­mo­ni­jos me­tu kal­bė­jo S. Ka­šaus­kas.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos inf.

Nuotraukoje: Atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ V. Rutkauskui įteikė Seimo pirmininkas V. Pranckietis (dešinėje).

Komentarai
Kiti straipsniai