Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį – trys gais­rai

Pas­ku­ti­nį­jį ko­vo sa­vait­ga­lį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į ke­le­tą įvy­kių. Gau­ti pra­ne­ši­mai apie už­si­lieps­no­ju­sį trak­to­rių, pir­tį ir vir­tu­vė­je de­gan­čią kros­nį. Lai­mei, per įvy­kius žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Šeš­ta­die­nį, 17.34 val., ug­nia­ge­siai bu­vo iš­kvies­ti į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Me­din­gė­nų k. Gau­tas pra­ne­ši­mas, kad miš­ke de­ga trak­to­rius. Nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, de­gė trak­to­riaus „Tim­ber­jec 1210“ (1999 m. ga­my­bos) va­rik­lio sky­rius. Dar­bi­nin­kai, pa­si­da­rę per­trau­ką, nuo dar­bo at­si­trau­kė, o trans­por­to prie­mo­nė tuo me­tu už­si­de­gė. Spė­ja­ma, kad trak­to­rius už­si­de­gė dėl ge­di­mų elek­tros sis­te­mo­je. Gais­ro me­tu iš­de­gė trak­to­riaus ka­bi­na ir va­rik­lio sky­riaus de­gios da­lys.
Sek­ma­die­nį, šiek tiek po vi­dur­nak­čio, 00.55 val., Gi­rė­nų kai­me už­si­lieps­no­jo pir­tis. Pir­ty­je va­ka­ro­jo jos šei­mi­nin­kas su drau­gais. Jie ir iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius. Spė­ja­ma, bu­vo kū­re­na­ma ir krosnis. Kai at­vy­ko ug­nia­ge­siai, pir­tis jau de­gė at­vi­ra lieps­na, o pa­tal­pos bu­vo pil­nos dū­mų. Pa­aiš­kė­jo, kad gais­ras ki­lo pa­sta­to vi­du­je. Pir­te­lė me­di­nė, jos sto­gas dvi­šlai­tis, deng­tas ši­fe­riu. Ne­lai­mės me­tu iš­de­gė prie­pir­tis (3×3 m), pir­ties pa­tal­pa, ku­rio­je bu­vo kros­nis (3×4 m), ant­ra­me aukš­te te­ko nu­ar­dy­ti 2 kv. m sie­nos.
Sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę, 19.43 val., pra­neš­ta, kad Rie­ta­vo mies­te, Dar­žų g., gy­ve­na­mo­jo na­mo vir­tu­vė­je, de­ga kros­nis. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pa­aiš­kė­jo, kad rū­sy­je įreng­to­je ka­ti­li­nė­je (4×4 m), prie kros­nies, de­gė glė­bys mal­kų ir šiukš­lės. Gais­rą su­kė­lė šil­dy­mo ka­ti­lo elek­tros sis­te­mos ge­di­mai. Gais­ro me­tu ap­rū­ko pa­tal­pos lu­bos ir sie­nos. Na­mas mū­ri­nis, vie­no aukš­to, jo sto­gas šlai­ti­nis, deng­tas ši­fe­riu.

Komentarai
Kiti straipsniai