Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pa­rei­gū­nų dė­me­sį pa­trau­kė per ar­ti prie pės­čių­jų per­ėjų pa­lik­ti au­to­mo­bi­liai

Ba­lan­džio 1 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ne­pokš­ta­vo, o už­si­ė­mė pre­ven­ci­ne prie­mo­ne prie pės­čių­jų per­ėjų – ma­ta­vo at­stu­mus, ar ne per ar­ti jų pa­lik­tos trans­por­to prie­mo­nės. Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kės In­gri­dos Juš­kai­tės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, nu­sta­ty­ti 7 pa­žei­di­mai.

Pir­ma­die­nį, va­ka­rop, vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“, vie­no­je plun­giš­kių gru­pė­je, pa­pli­to in­for­ma­ci­ja, jog prie pės­čių­jų per­ėjų „siau­čia“ po­li­ci­ja, kad pa­rei­gū­nai ėmė­si dar­bo įvai­rio­se mies­to vie­to­se.
Dau­gu­ma pa­si­sa­kiu­sių plun­giš­kių to­kia po­li­ci­jos ak­ci­ja la­bai ap­si­džiau­gė – maž­daug pus­šim­ty­je ko­men­ta­rų bu­vo iš­sa­ky­tas pri­ta­ri­mas, gy­ven­to­jai ra­šė, jog „pa­ga­liau“, „va­lio“, „tei­sin­gai“, „se­niai rei­kė­jo“ ir pa­na­šiai. Plun­giš­kiai ak­cen­ta­vo, jog per­ėjos iš­ties bū­na la­bai už­sta­ty­tos, vai­ruo­to­jai ne­pa­ste­bi pės­čių­jų, tad bet ka­da ga­li įvyk­ti ne­lai­mė. Tie­sa, bu­vo ir ki­to­kių nuo­mo­nių: iš­kel­tas klau­si­mas, o kur au­to­mo­bi­lius sta­ty­ti, kai dau­gia­bu­čių kie­muo­se nė­ra vie­tos? Ir kaip mies­te iš­spręs­ti par­ka­vi­mo­si pro­ble­mą?
Ko­kie bu­vo šios ak­ci­jos re­zul­ta­tai, kiek bū­ta pa­žei­di­mų ir ar tai vien­kar­ti­nė prie­mo­nė, pa­klau­sė­me Plun­gės ra­jo­no PK Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kės I. Juš­kai­tės.
Pa­rei­gū­nė pa­tvir­ti­no, jog pir­ma­die­nį mū­sų mies­te bu­vo vyk­do­ma pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, ku­rios me­tu skir­tas dė­me­sys au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mui mies­te. To­kią ak­ci­ją vyk­dė Plun­gės ra­jo­no PK pa­rei­gū­nai.
Iš vi­so prie pės­čių­jų per­ėjų bu­vo nu­sta­ty­ti 7 pa­žei­di­mai, au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lai pa­gal ANK 417 straips­nio 2 da­lį (Ke­lio žen­klų, žmo­nių ve­ži­mo rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas ar ki­tas ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas).
Šio straips­nio an­tra da­lis (Su­sto­ji­mas ir sto­vė­ji­mas vie­to­se, ku­rio­se pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les drau­džia­ma su­sto­ti ir sto­vė­ti, su­sto­ji­mas ir sto­vė­ji­mas ne­si­lai­kant ke­lio žen­klų ir žen­kli­ni­mo rei­ka­la­vi­mų) už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo tris­de­šim­ties iki de­vy­nias­de­šim­ties eu­rų.
Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė I. Juš­kai­tė pri­me­na, jog Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 150.4 punk­tas nu­ro­do, kad su­sto­ti ir sto­vė­ti drau­džia­ma pės­čių­jų per­ėjo­se ir ar­čiau kaip 5 m at­stu­mu prieš jas, o ke­liuo­se, ku­riuo­se yra po vie­ną kiek­vie­nos kryp­ties eis­mo juos­tą, – ir ar­čiau kaip 5 m at­stu­mu už pės­čių­jų per­ėjų.
Pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, to­kio po­bū­džio pre­ven­ci­nė prie­mo­nė tik­rai ne pir­ma ir ne pas­ku­ti­nė – mies­te bus vyk­do­ma nuo­la­ti­nė au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo kon­tro­lė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Prevencinė priemonė prie pėsčiųjų perėjų vykdyta pirmadienio vakare, nustatyti 7 pažeidimai.

Komentarai
Kiti straipsniai