Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Pa­aiš­kė­jo vik­to­ri­nos „Eu­rop­ro­tai“ nu­ga­lė­to­jai

Ko­vo 27-osios va­ka­rą Rie­ta­vo sav. Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vi­rė azar­tas ir emo­ci­jos – vy­ko ket­vir­ta­sis – fi­na­li­nis – vik­to­ri­nos „Eu­rop­ro­tai“ eta­pas.

Įvei­kę iš­šū­kius, ly­de­rių po­zi­ci­ją iš­lai­kė ir žai­di­mo nu­ga­lė­to­jais ta­po ko­man­da „Ben­dra­min­čiai“. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė ko­man­da „Mes dar…“, tre­či­ą­ją – „Bus kaip bus“. Vik­to­ri­nos nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos įsteig­tais pri­zais, vi­siems da­ly­viams įteik­tos sal­džios do­va­nė­lės. Žai­di­mo or­ga­ni­za­to­riams ir nu­ga­lė­to­jams UAB „Plun­gės la­gū­na“ var­du do­va­nų įtei­kė Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Žai­di­mą Rie­ta­ve or­ga­ni­za­vo ir ve­dė Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vis, Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dos na­rys Vi­lius Rai­šuo­tis.

Rie­ta­vo savivaldybės I. Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos inf.

Nuotraukoje: Nugalėtojų komanda apgynė geriausiųjų titulą – ir pernai, ir šiemet laimėjo komanda „Bendraminčiai“.

Komentarai
Kiti straipsniai