Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Nu­vil­ni­jo šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas 80 me­tų įkū­ri­mo ir kū­ry­bi­nės veik­los su­kak­čiai pa­mi­nė­ti

Ko­vo 30 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tras kvie­tė į įsta­bią šo­kio, te­at­ro, mu­zi­kos ir dai­nų šven­tę, skir­tą Plun­gės kul­tū­ros cen­tro so­li­džios su­kak­ties įpras­mi­ni­mui.

Šven­ti­nio ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ti ar pri­sis­ta­tė vi­si 22 šiuo me­tu Plun­gės kul­tū­ros cen­tre me­ni­nę-kū­ry­bi­nę veik­lą vyk­dan­tys ko­lek­ty­vai. Tai bu­vo tik trum­pa aki­mir­ka, ku­ri rep­re­zen­ta­vo kul­tū­ros cen­trą ir ja­me ku­rian­čius me­no ko­lek­ty­vus, jiems va­do­vau­jan­čius žmo­nes.
Šven­tės aki­mir­ko­mis džiau­gė­si dau­giau nei 500 su­si­rin­ku­sių žiū­ro­vų ir šven­tės sve­čių, ku­rie ne­li­ko abe­jin­gi, ne­gai­lė­jo gau­sių ap­lo­dis­men­tų, gra­žių žo­džių bei pa­lin­kė­ji­mų il­ga­me­čiam kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riui Ro­mui Ma­tu­liui, me­no va­do­vams, ko­lek­ty­vų na­riams ir vi­siems kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jams.
Plun­gės kul­tū­ros cen­tro kū­ry­bi­nės veik­los 80 me­tų ju­bi­lie­ji­nio ren­gi­nio me­tu bu­vo ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­te­lė, by­lo­jan­ti apie so­li­dų įvy­kį, kad at­min­tis apie šį šven­ti­nį ren­gi­nį iš­lik­tų gy­va ne vie­ną de­šimt­me­tį.
Džiu­gu, kad į šven­tę at­vy­ko di­džiu­lis bū­rys ko­le­gų iš vi­sos Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros mi­nist­ras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, Na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Sau­lius Liau­sia, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai: Jo­nas Var­ka­lys, An­drie­jus Stan­či­kas, Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, kle­bo­nas-de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis, Plun­gės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro, Plun­gės li­go­ni­nės va­do­vai, ki­ti part­ne­riai, bi­čiu­liai, bu­vę dar­buo­to­jai ir ben­dra­min­čiai bei dau­gy­bė ki­tų sve­čių ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ben­druo­me­nei svar­bių žmo­nių. Ver­ti­na­me vi­sų sve­čių, ren­gi­nio žiū­ro­vų iš­sa­ky­tus gra­žius žo­džius, pa­lin­kė­ji­mus, do­va­nas, gau­sias ova­ci­jas ir nuo­šir­dų pa­lai­ky­mą. Kvie­čia­me ir to­liau lan­ky­tis Plun­gės kul­tū­ros cen­tre – ge­rų emo­ci­jų na­muo­se – ir drau­ge puo­se­lė­ti Plun­gės kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą bei tap­ti ne­at­sie­ja­ma Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ben­druo­me­nės da­li­mi, nes be Jū­sų ne­bū­tų mū­sų, ir tik vi­si kar­tu ga­li­me pa­siek­ti daug įspū­din­gų da­ly­kų.

Kul­tū­ros cen­tro inf.

Komentarai
Kiti straipsniai