Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Nau­ja vil­tis ser­gan­tiems lė­ti­ne inks­tų li­ga

Re­mian­tis sep­ty­nių kli­ni­ki­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tais, vi­ta­mi­ną pri­me­nan­čio ir ląs­te­lėms ener­gi­jos su­tei­kian­čio jun­gi­nio ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dų var­to­ji­mas ga­li pa­dė­ti lė­ti­ne inks­tų li­ga ser­gan­tiems pa­cien­tams.

Moks­li­nin­kai pa­ly­gi­no iš vi­so sep­ty­nių ko­fer­men­to Q10 kli­ni­ki­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus ir nu­sta­tė, kad šis na­tū­ra­lus vi­ta­mi­ną pri­me­nan­tis jun­gi­nys ga­li bū­ti nau­din­gas lė­ti­ne inks­tų li­ga ser­gan­tiems pa­cien­tams. Pa­si­ro­do, jis ga­li ge­ro­kai su­ma­žin­ti ben­dro cho­les­te­ro­lio, MTL (blo­go­jo) cho­les­te­ro­lio ir kre­a­ti­ni­no, ku­rie inks­tų li­gos at­ve­ju lai­ko­mi ri­zi­kos fak­to­riais, kie­kius or­ga­niz­me. Šios nau­jos me­ta­a­na­li­zės iš­va­dos pa­skelb­tos žur­na­le „Cur­rent Phar­ma­ceu­ti­cal De­sign“.

Pa­grin­di­nė mir­ties prie­žas­tis
Re­mian­tis anks­tes­niais ty­ri­mais, per di­de­li cho­les­te­ro­lio kie­kiai or­ga­niz­me yra po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gi inks­tams. Žmo­nės, ku­rių or­ga­niz­muo­se per daug cho­les­te­ro­lio, lai­kui bė­gant yra du­kart la­biau lin­kę su­sirg­ti lė­ti­ne inks­tų li­ga, o šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­ga yra pa­grin­di­nė inks­tų li­ga se­gan­čių pa­cien­tų mir­ties prie­žas­tis. Ne­skai­tant di­des­nės ri­zi­kos su­sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­ga, cho­les­te­ro­lis ga­li už­kimš­ti inks­tų ar­te­ri­jas, ne­leis­ti krau­jui pa­tek­ti į inks­tus ir taip su­kel­ti inks­tų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mą.

Pa­gal­ba inks­tams
Kre­a­ti­ni­no kie­kio pa­di­dė­ji­mas taip pat su­si­jęs su lė­ti­ne inks­tų li­ga. Li­gos pa­žeis­tų ar ki­taip pa­veik­tų inks­tų ge­bė­ji­mas fil­truo­ti at­lie­kas pa­blo­gė­ja. Kre­a­ti­ni­nas yra nor­ma­lios rau­me­nų apy­kai­tos at­lie­ka, su ku­ria svei­ki inks­tai pa­pras­tai ne­sun­kiai su­si­tvar­ko. De­ja, inks­tų li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų or­ga­niz­muo­se kre­a­ti­ni­no kie­kiai lin­kę pa­di­dė­ti dėl pa­blo­gė­ju­sios inks­tų veik­los, tad bet ko­kia prie­mo­nė kre­a­ti­ni­no kie­kiui su­ma­žin­ti iš­ties pa­de­da inks­tams, pa­leng­vin­da­ma jų veik­lą.

Pa­gal­ba šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mo at­ve­ju
Jau įro­dy­ta, kad ko­fer­men­tas Q10 ypač svar­bus lė­ti­niu šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­tiems pa­cien­tams. „Jour­nal of the Ame­ri­can Col­le­ge of Car­dio­lo­gy, He­art Fai­lu­re“ žur­na­le pa­skelb­ti 2014 m. ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad var­to­jant ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus, mirš­ta­mu­mas dėl šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mo su­ma­žė­jo 43 proc., o šir­dies rau­mens veik­la pa­ge­rė­jo dėl pa­di­dė­ju­sio ener­gi­jos po­ten­cia­lo.

Vi­suo­met rin­ki­tės pre­pa­ra­tus, ku­rių pa­ti­ki­mu­mas pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais
Žmo­gaus or­ga­niz­mas ge­ba sin­te­tin­ti ko­fer­men­tą Q10, ta­čiau en­do­ge­ni­nės šio jun­gi­nio sin­te­zės ga­li­my­bės ima sil­pnė­ti per­ne­lyg anks­ti. Eks­per­tų nuo­mo­ne, sil­pnė­ji­mas pra­si­de­da su­lau­kus vos 20–25 me­tų. Kai ku­rių li­gų at­ve­jais šio ko­fer­men­to kie­kiai dar la­biau su­ma­žė­ja, tad var­to­ti pa­pil­dus tam­pa nau­din­ga. Svar­bu pa­si­rink­ti to­kį ko­fer­men­to Q10 pre­pa­ra­tą, ku­rio bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­na­mu­mas bū­tų pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais, ka­dan­gi žmo­gaus or­ga­niz­mui su­dė­tin­ga šį jun­gi­nį įsi­sa­vin­ti iš virš­ki­na­mo­jo trak­to. Aukš­čiau pa­mi­nė­tam šir­dies li­gos ty­ri­mui at­lik­ti bu­vo nau­do­ja­mas Da­ni­jos ben­dro­vės pa­ga­min­tas pre­pa­ra­tas.

Šal­ti­nis:
The Ef­fects of Co­en­zy­me Q10 Sup­ple­men­ta­tion on Me­ta­bo­lic Pro­fi­les of Pa­tients with Chro­nic Kid­ney Di­se­a­se: A Sys­te­ma­tic Re­view and Me­ta-ana­ly­sis of Ran­do­mi­zed Con­trol­led Trials
Žur­na­las: „Cur­rent Phar­ma­ceu­ti­cal De­sign“
To­mas 24, nu­me­ris 3, me­tai 2018, pus­la­piai 3710–3723

Užs.str.

Komentarai
Kiti straipsniai