Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Nak­ti­nės tra­sos čem­pio­nas

Vė­lų pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne esan­čia­me Juod­lės miš­ke pa­aiš­kė­jo pir­mie­ji 2019 me­tų se­zo­no Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėg­te čem­pio­nai. Tam­sos ne­pa­bū­go ir prie star­to li­ni­jos sto­jo per 130 įvai­raus am­žiaus orien­ta­ci­nin­kų. Tarp jų – ir Plun­gės orien­ta­vi­mo­si klu­bo „Ver­smė“ na­rys Gied­rius Sa­ba­liaus­kas.

Šių orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bų me­tu ypač at­kak­li ko­va vy­ko vy­rų gru­pė­je. Tra­sos pra­džio­je pa­da­ręs ke­le­tą ne­di­de­lių klai­dų ir nuo pa­grin­di­nių var­žo­vų kiek at­si­li­kęs plun­giš­kis Gied­rius Sa­ba­liaus­kas (Plun­gės OSK „Ver­smė“) už­tik­rin­tai įvei­kė dis­tan­ci­ją ir vos 11 sek. ap­len­kė du dis­tan­ci­jos treč­da­lius pir­ma­vu­sį, bet vė­liau kly­du­sį Jo­ną Vy­tau­tą Gvil­dį (Kau­no OSK „Me­dei­na“). Bron­zos ap­do­va­no­ji­mą iš­ko­vo­jo Prie­nų „Ši­lo“ orien­ta­ci­nin­kas Vy­tau­tas Be­liū­nas (+2:02), ku­ris, li­kus apie 1,5 ki­lo­met­ro iki fi­ni­šo, dar bė­go pir­mas, bet ties 16-tu kon­tro­li­niu punk­tu pa­da­rė dau­giau nei dvie­jų mi­nu­čių klai­dą.
„Ket­vir­ta­me punk­te pa­vi­jau vie­ną iš anks­čiau star­ta­vu­sių var­žo­vų (Ke­vi­ną Oli­šaus­kį), ir to­liau vi­są tra­są bė­gom drau­ge. Vie­to­mis bė­gi­mas dvie­se tik­rai pa­dė­jo – tan­kia­me miš­ke bu­vo leng­viau pa­si­švies­ti ir ras­ti punk­tus. Lai­mė­ti tik­rai ne­si­ti­kė­jau. Įvei­kus tra­sos da­lį, ku­rio­je bu­vo daug smul­kių orien­ty­rų, pa­jau­čiau, kad ga­lė­čiau pre­ten­duo­ti į pir­mą­jį še­še­tu­ką, bet ne­gal­vo­jau, kad nu­ga­lė­siu. Sėk­mės re­cep­to ne­tu­riu, bet, sa­ky­čiau, nak­tį bė­gu la­biau su­si­kon­cen­tra­vęs, gal­vo­da­mas vien, kaip ras­ti orien­ty­rus ir „pa­im­ti“ punk­tus. Na, o die­ną bū­nu la­biau at­si­pa­lai­da­vęs, bė­gu ne taip su­si­kau­pęs“, – min­ti­mis da­li­jo­si Gied­rius Sa­ba­liaus­kas, po 6-erių me­tų per­trau­kos vėl ta­pęs Lie­tu­vos čem­pio­nu nak­ti­nė­je tra­so­je.
Orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bų me­tu vy­rai tu­rė­jo įveik­ti 7,3 ki­lo­met­ro su 20 kon­tro­li­nių punk­tų tra­są.
Ki­tas Lie­tu­vos čem­pio­na­to eta­pas nu­ma­ty­tas ge­gu­žės 4–5 die­no­mis Tra­kuo­se, kur bus var­žo­ma­si dėl sprin­to ir miš­rių sprin­to es­ta­fe­čių ap­do­va­no­ji­mų.

OSK „Ver­smė“ inf.

 

Komentarai
Kiti straipsniai