Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

„Lit­sprin­gas“ sta­tys nau­ją ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą

Plun­gė­je, Sa­lan­tų g. 8, esan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lit­sprin­gas“, ku­riai va­do­vau­ja Egi­di­jus Ra­pa­lis, to­je pa­čio­je te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Ši įmo­nė ga­mi­na spy­ruok­les čiu­ži­niams. Apie nau­ją sta­ty­bą sa­vai­tės pra­džio­je bu­vo pra­neš­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je.

Skel­bia­ma, jog sta­ti­nys skly­pe pro­jek­tuo­ja­mas nau­jo­je vie­to­je, jis bus 4234,78 kv. m plo­to ir 9,9 m aukš­čio. Ša­lia nu­ma­to­ma 50-ies vie­tų au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė. Pa­sta­to šil­dy­mui bus nau­do­ja­ma tech­no­lo­gi­nių pro­ce­sų me­tu iš­si­ski­rian­ti per­tek­li­nė ši­lu­ma.
Pro­jek­tuo­ja­ma­me pa­sta­te nu­ma­to­ma ga­my­bi­nė, san­dė­lia­vi­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir pa­gal­bi­nės pa­tal­pos. Pa­sta­tas bus sta­čia­kam­pio for­mos, vie­no aukš­to su ant­re­so­le, sto­ge nu­ma­to­mi švies­lan­giai.
Prog­no­zuo­ja­ma, kad nei spy­ruok­lių čiu­ži­niams ga­my­bos veik­los su­ke­lia­mas triukš­mo ly­gis, nei vie­šo­jo nau­do­ji­mo gat­vė­mis pra­va­žiuo­jan­čio su spy­ruok­lių čiu­ži­niams ga­my­bos veik­la su­si­ju­sio trans­por­to su­ke­lia­mas triukš­mo ly­gis ar­ti­miau­sio­je gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je die­nos me­tu ne­vir­šys lei­džia­mų triukš­mo ri­bi­nių dy­džių.
Nu­ro­do­ma, jog 4,8 ha skly­po plo­tas nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so vals­ty­bei, su ku­ria UAB „Lit­sprin­gas“ yra su­da­ręs nuo­mos su­tar­tį.
Ba­lan­džio 16 die­ną dėl šių sta­ty­bų pro­jek­to Sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­to­mas vie­šas su­si­rin­ki­mas vi­suo­me­nei.

Nuotraukoje: Naujas gamybos paskirties pastatas atrodys maždaug šitaip.

Komentarai
Kiti straipsniai