Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Gal kam rei­kia 150 tūkst. Eur? Yra kas do­va­no­ja… (III da­lis)

Baigiame nau­jos Ta­ry­bos na­rių pri­sta­ty­mą: šį­kart apžvelgiame pas­ku­ti­niuosius.
Il­gą lai­ką Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bu­vo pri­sta­to­mas, kaip dau­giau­sia pa­si­sko­li­nęs po­li­ti­kas ra­jo­ne. Bet, pa­si­ro­do, yra kas „per­spjo­vė“ me­ro sko­lą be­veik 10 kar­tų! Kas jis?
Tai vie­nas tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos as­me­nų, žmo­gus, ku­ris dar vi­sai ne­se­niai skel­bė­si, jog ko­rup­ci­ją Plun­gė­je nu­run­gė, dau­gy­bės įmo­nių ak­ci­nin­kas, val­dy­mo struk­tū­rų va­do­vas, kon­sul­tan­tas ir pre­zi­den­tas (drau­gi­jų)! Ir net pa­pras­tas dar­bi­nin­kas (ir kaip jis vi­sur su­spė­ja?!!!). Asmuo, ku­ris leng­va ran­ka vie­nam pa­sko­li­no 100 tūkst., ki­tam – 150 tūkst. Eur, o trečiam to­kią pat su­mą net pa­do­va­no­jo… Tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad šis ge­ra­da­ris yra pa­sko­li­nęs dau­giau nei 3 mln. eu­rų. Daž­nai šį žmo­gų va­di­na Plun­gės oli­gar­chu, nes jis – tur­tin­giau­sias sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rys, o da­bar – ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pil­kuo­ju kar­di­no­lu įvar­di­ja­mas as­muo. Įdo­mu?
Tad su­si­pa­žin­ki­te su pas­ku­ti­niųjų 11-os Ta­ry­bos na­rių tur­to, pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jo­mis ir galimų in­te­re­sų kon­flik­tų šal­ti­niais.

Dar vie­nas po­li­ti­kos nau­jo­kas, ku­ris taip pat ne­pa­no­ro at­skleis­ti biog­ra­fi­jos fak­tų, – li­be­ra­las Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas. Plun­gė­je gi­męs ir ge­rai vi­siems ži­no­mas mu­zi­kan­tas dir­ba pa­gal in­di­vi­du­a­lią veik­lą, yra bai­gęs Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą bei įgi­jęs leng­vo­sios pra­mo­nės in­ži­nie­riaus-me­cha­ni­ko spe­cia­ly­bę, pri­klau­so „Lions“ klu­bui.
At­li­kė­jų gy­ve­ni­mas gal ir nė­ra la­bai leng­vas (nes šei­mos tur­to 2017 m. de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė, jog tu­ri 33 tūkst. Eur ver­tės pri­va­lo­mą re­gist­ruo­ti tur­tą, 2543 Eur ver­tės ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių bei 15 tūkst. Eur gry­nų­jų), ta­čiau tais me­tais nau­ja­sis po­li­ti­kas ga­vo 35 623,05 Eur ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų. Vals­ty­bei su­mo­kė­jo 2004 Eur.
Taip pat li­be­ra­las, Ta­ry­bos sen­bu­vis (nuo 2000 m.) ir me­ru bu­vęs Al­gir­das Pe­čiu­lis gi­mė Mi­la­šai­čiuo­se. Ki­tų biog­ra­fi­jos fak­tų taip pat ne­at­sklei­džia.
Po­li­ti­kas ir­gi yra „Lions“ klu­bo na­rys, šiuo me­tu dir­ba Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio pa­dė­jė­ju. Bu­vu­siam me­rui la­biau­siai pa­tin­ka leis­ti lais­va­lai­kį gam­to­je.
A. Pe­čiu­lio šei­mos tur­to de­kla­ra­ci­ja taip pat nie­kuo neiš­si­ski­ria: pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to tu­ri už 3397 Eur, pi­ni­gi­nių lė­šų – 4510 Eur, yra pa­sko­li­nęs 6000 Eur, pats pa­si­sko­li­nęs – 7900 Eur. Tik ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių tu­ri už 31 590 Eur.
Už­dir­bo po­li­ti­kas 2017 m. ir­gi ne­la­bai daug – 14 631,54 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 1971 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Ta­ry­bos na­rys yra UAB „Pals­ka“ ak­ci­nin­kas, taip pat nu­ro­do, kad ga­li kil­ti in­te­re­sų kon­flik­tas dėl Plun­gės vie­tos veik­los gru­pės, mat yra jos val­dy­bos na­rys.
Al­sė­džiuo­se gi­męs ir šiuo me­tu me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Žyd­rū­nas Pu­raus­kis – dar vie­nas nau­jo­kas po­li­ti­ko­je ir Ta­ry­bo­je. Kul­tū­ros sri­ty­je pa­si­žy­mė­jęs Žyd­rū­nas yra Al­sė­džių ben­druo­me­nės na­rys, jo po­mė­giai – skai­ty­mas, kul­tū­ri­nė bei vi­suo­me­ni­nė veik­la. Ki­to­kių biog­ra­fi­jos fak­tų po­li­ti­kas ne­at­sklei­džia.
Pri­im­ta ma­ny­ti, kad kul­tū­ros žmo­nės gy­ve­na skur­džiai, ta­čiau Ž. Pu­raus­kio šei­mos tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas 102 tūkst. Eur. Tie­sa, po­li­ti­kas yra ga­vęs 30 tūkst. Eur pa­sko­lą.
2017 m. li­be­ra­las ga­vo 16 889,58 Eur pa­ja­mų, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 2207 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Vi­siems ge­rai ži­no­mas, taip pat li­be­ra­las, Plun­gė­je gi­męs ir ne vie­ną ka­den­ci­ją Ta­ry­bos na­riu esan­tis UAB „Val­da“ di­rek­to­rius To­mas Rau­dys bai­gė du aukš­tuo­sius: jis ne tik is­to­ri­jos-po­li­to­lo­gi­jos mo­ky­to­jas, vi­suo­me­nės moks­lų spe­cia­lis­tas, bet ir tei­si­nin­kas. Jo po­mė­giai – kny­gos ir me­džiok­lė. Ki­tų biog­ra­fi­jos de­ta­lių ne­nu­ro­do.
Pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­ti­na­mas 39 900 Eur, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 2532 Eur, pi­ni­gi­nės lė­šos – 14 tūkst. Eur. Ta­ry­bos na­rys yra pa­ė­męs 38 tūkst. Eur pa­sko­lą.
2017 m. li­be­ra­lų par­ti­jai pri­klau­san­tis po­li­ti­kas už­dir­bo 19 262 Eur, vals­ty­bei at­sei­kė­jo – 2504 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Kau­ko­li­kų kai­me (Skuo­do r.) gi­męs kon­ser­va­to­rių par­ti­jos na­rys Vai­do­tas Skie­rus į Ta­ry­bą iš­ren­ka­mas an­trą kar­tą. Biog­ra­fi­jos fak­tų jis, kaip ir dau­gu­ma ki­tų, vi­suo­me­nei ne­pa­no­ro at­skleis­ti, tik už­si­mi­nė, jog mėgs­ta ke­lio­nes.
Tai dar vie­nas po­li­ti­kas, ku­ris nė­ra tur­tin­gas: pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas įver­tin­tas 4900 Eur, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai ir ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 5136 Eur. Už­tat gry­nų­jų tu­ri ne­ma­žai – 20 tūkst. Eur.
Per 2017 m. po­li­ti­kas ga­vo 20 209,03 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 2978 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Na, o da­bar lai­ky­ki­tės! Tai – vi­sos ap­žval­gos vi­nis! Vie­nas tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos as­me­nų, žmo­gus, ku­ris dar vi­sai ne­se­niai rin­ki­mų ei­go­je skel­bė­si, jog ko­rup­ci­ją Plun­gė­je nu­run­gė, dau­gy­bės įmo­nių ak­ci­nin­kas, val­dy­mo struk­tū­rų va­do­vas, kon­sul­tan­tas ir pre­zi­den­tas! Plun­giš­kis, be­je. Ir du aukš­tuo­sius bai­gęs. Kaip ir dvi už­sie­nio kal­bas mo­kan­tis. Dar daž­nai vi­suo­me­nė­je va­di­na­mas Plun­gės oli­gar­chu, nes jis – tur­tin­giau­sias Plun­gės sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rys. Kaip ir dau­giau­sia pa­si­sko­li­nęs – net 2 mln. eu­rų! Sa­vai­me su­pran­ta­ma, tai – Liu­das Skie­rus.
An­trą kar­tą į Ta­ry­bą iš­rink­tas po­li­ti­kas sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tų taip pat ne­no­ri at­skleis­ti vi­suo­me­nei (kad iš­veng­tu­me ga­li­mų nu­sam­dy­tos ad­vo­ka­tų kon­to­ros raš­tų, pa­tiks­li­na­me, jog to po­li­ti­kas ne­si­tei­kė nu­ro­dy­ti VRK an­ke­to­je apie kan­di­da­tus į Ta­ry­bos na­rius, su ku­ria lais­vai ga­li su­si­pa­žin­ti kiek­vie­nas mir­tin­ga­sis).
L. Skie­rus nu­ro­do esąs ve­dęs ir tu­rįs 4 vai­kus. Po­mė­gių, ka­dan­gi ne­at­sklei­džia, ma­tyt, ne­tu­ri.
Po­li­ti­ko pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas įver­tin­tas 48 762 Eur. O ver­ty­bi­niai po­pie­riai (ak­ci­jos ir pan.), me­no kū­ri­niai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 324 581 Eur, gry­nų­jų pi­ni­gų tu­rįs – 119 931 Eur.
Ta­ry­bos na­rys su­tei­kė net… 3 155 867 Eur (!) pa­sko­lų. Kam – ne­at­sklei­džia­ma.
Kiek tei­sin­ga tur­to de­kla­ra­ci­ja, sun­ku pa­sa­ky­ti. 2017 m. po­li­ti­kas pa­sko­lų ga­vęs ne­bu­vo, ta­čiau nu­ro­do, kad 2018 m. ge­gu­žės 29 d. iš UAB „Vi­čiū­nų gru­pė“ ga­vo 2 mln. Eur pa­sko­lą.
Po­li­ti­kas dos­nus: 2018 m. ba­lan­džio 18 d. jis pa­do­va­no­jo net 150 tūkst. eu­rų. Kam? Ne­skel­bia­ma. 2017 m. tiek pat kaž­kam pa­sko­li­no. Dar 10 tūkst. eu­rų pa­do­va­no­jo 2018 m. ge­gu­žę. L. Skie­rus taip pat pa­sko­li­no 100 tūkst. eu­rų UAB „Plun­gės pre­ky­ba“ (2017 10 26).
Už da­lį pa­si­sko­lin­tų pi­ni­gų Ta­ry­bos na­rys įsi­gi­jo au­to­mo­bi­lį (kai­na – 75 tūkst. Eur), už 6500 Eur nu­si­pir­ko me­no kū­ri­nį…
Ta­ry­bos na­rio tur­to pa­ja­mų me­ti­nė de­kla­ra­ci­ja – ne ma­žiau įspū­din­ga: 2017 m. gau­ta 2 mln. 457 tūkst. 192 Eur ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų! Vals­ty­bei ir­gi ne­pa­gai­lė­ta – at­sei­kė­ta 354 663 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio!
Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kaip Plun­gės oli­gar­chu va­di­na­mas Ta­ry­bos na­rys su­spė­ja vi­sur su­da­ly­vau­ti, nes jis – dau­ge­lio Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­ly­se esan­čių įmo­nių val­dy­mo or­ga­nų na­rys, ak­ci­nin­kas, kon­sul­tan­tas, pre­zi­den­tas, na­rys, va­do­vas ar pa­va­duo­to­jas bei… ne­pa­ti­kė­sit – dar­buo­to­jas. Bet veik­los po­li­ti­kui, ma­tyt, dar trūks­ta, nes pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je įstei­gė kon­sul­ta­ci­nę įmo­nę „Skie­rus ca­pi­tal“.
„Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­ti ir taip pat an­trą kar­tą į Ta­ry­bą iš­ren­ka­ma Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė yra gi­mu­si Aš­cha­ba­de (Tur­kmė­nis­ta­ne).
Spren­džiant iš sau­so­kos in­for­ma­ci­jos (biog­ra­fi­jos fak­tų ir­gi ne­lin­ku­si at­skleis­ti), po­li­ti­kė tu­ri 4 aukš­tuo­sius: yra is­to­ri­kė ir kul­tū­ros di­plo­ma­tė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė. Tai – vie­nin­te­lė ra­jo­no po­li­ti­kė, ku­ri mo­ka 4 už­sie­nio kal­bas!
Pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti po­li­ti­kės tur­tas 2017 m. bu­vo ver­tas 40 500 Eur, ji taip pat tu­rė­jo 9 tūkst. Eur gry­nų­jų.
Už­dir­bo Ta­ry­bos na­rė tais me­tais ne­daug – tik 6 857,71 Eur, o vals­ty­bei su­mo­kė­jo 580 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
J. Skur­daus­kie­nė yra įvai­rių kul­tū­ros drau­gi­jų na­rė, tad dėl jų ga­li kil­ti in­te­re­sų kon­flik­tų.
Kon­ser­va­to­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė – plun­giš­kė. Tai – dar vie­na Ta­ry­bos sen­bu­vė (nuo 2000 m.). Bai­gu­si ir­gi du aukš­tuo­sius, do­mi­si kny­go­mis ir žir­gų spor­tu.
Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je mo­ky­to­ja me­to­di­nin­ke dir­ban­ti J. Stan­ku­tė biog­ra­fi­jos taip pat ne­at­sklei­džia. Jos pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas 2017 m. įver­tin­tas 55 052 Eur, gry­nų­jų tu­rė­jo 500 Eur, bu­vo pa­si­ė­mu­si 25 tūkst. Eur pa­sko­lą.
Po­li­ti­kė tais me­tais už­dir­bo 12 877,45 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 1827 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Dar vie­nas nau­jo­kas Ta­ry­bo­je – nau­ja­sis So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas, Var­ka­liuo­se gi­męs Ta­das Šet­kaus­kis.
Aukš­tą­jį bai­gęs jau­na­sis po­li­ti­kas do­mi­si ke­lio­nė­mis ir sli­di­nė­ji­mu, yra ve­dęs, ne­se­niai su­si­lau­kė at­ža­los.
T. Šet­kaus­kio pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­ti­na­mas 38 448 Eur, gry­nų­jų lė­šų 2017 m. tu­rė­jo 1000 Eur, bu­vo sko­lo­je 4438 Eur.
Už­dir­bo po­li­ti­kas tais me­taus 14 943,82 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 2226 Eur.
T. Šet­kaus­kis yra Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Plun­gės sky­riaus Sta­ne­lių bū­re­lio na­rys.
Per­si­me­tė­lė į kon­ser­va­to­rių par­ti­ją – gy­dy­to­ja Vi­da Tam­ke­vi­čie­nė. Plun­gė­je gi­mu­si po­li­ti­kė nė­ra nau­jo­kė Ta­ry­bo­je – ji tau­tai at­sto­va­vo nuo 2000 iki 2007 m.
Kaip jau ta­po įpras­ta, sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tų Ta­ry­bos na­rė ir­gi ne­pa­no­ro at­skleis­ti: nu­ro­do tik, kad jai pa­tin­ka mu­zi­ka ir kny­gos.
Tur­to de­kla­ra­ci­ja ir­gi nie­kuo neiš­si­ski­ria: pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas 29 770 Eur, gry­nų­jų lė­šų 2017 m. tu­rė­jo 38 tūkst. Eur.
Mi­nė­tais me­tais UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ ben­dro­sios prak­ti­kos dak­ta­re dir­ban­ti po­li­ti­kė už­dir­bo 24 858,65 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 3729 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
In­te­re­sų kon­flik­tų, kaip nu­ro­dė me­di­kė, neturėtų kil­ti. Lai­kas pa­ro­dys.
Pas­ku­ti­nis ap­žval­gos po­li­ti­kas – ir­gi kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis, ku­ris Ta­ry­bos veik­lo­je da­ly­vau­ja nuo 2011 me­tų.
Plun­gė­je gi­męs far­ma­ci­nin­ko spe­cia­ly­bę tu­rin­tis po­li­ti­kas mėgs­ta sli­di­nė­ti, fut­bo­lą ir… po­li­ti­ką.
Tai taip pat vie­nas tur­tin­giau­sių Ta­ry­bos na­rių. Pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas 106 635 Eur, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai ir ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 2500 Eur, o gry­no­sios lė­šos 2017 m. bu­vo 235 tūkst. Eur. Yra pa­sko­li­nęs 25 tūkst. Eur.
Pa­ja­mų A. Za­muls­kis 2017-ai­siais ga­vo 60 437,41 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo… 1088 Eur.

Štai to­kia mū­sų Ta­ry­ba, ku­ri dar­bą pra­dės jau vi­sai ne­tru­kus – ba­lan­džio 11-ąją duos prie­sai­ką są­ži­nin­gai tar­nau­ti tau­tai.

Nuotraukoje: Žemaičių dailės muziejuje balandžio 11-ąją, kaip ir prieš ketverius metus, išrinkti į Tarybą politikai prisiekė ištikimai tarnauti tautai ir draugiškai sugiedojo valstybės himną.

Komentarai
Kiti straipsniai