Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Di­rek­to­rius trauk­sis sa­vo no­ru?

Prieš ke­lias die­nas per pe­da­go­gų ben­druo­me­nę nu­vil­ni­jo kal­bos, kad at­lei­džia­mas Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Le­o­nas Moc­kū­nas. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, mo­kyk­los va­do­vas ne­tin­ka­mai pa­si­el­gė su mo­ki­niu.

Šal­ti­nių duo­me­ni­mis, di­rek­to­rius mo­ki­nį pa­sta­tė į kam­pą ir taip už­si­trau­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ne­ma­lo­nę.
Ant­ra­die­nį pa­pra­šy­tas pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti sklan­dan­čius gan­dus apie L. Moc­kū­no at­lei­di­mą iš pa­rei­gų, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sa­kė si­tu­a­ci­jos ne­ko­men­tuo­sian­tis.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis re­dak­ci­jai ket­vir­ta­die­nį tvir­ti­no, jog šiuo me­tu vyks­ta pa­tik­ri­ni­mas ir, kol jis ne­si­baigs, nie­ko ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti. „Pra­dė­tas pa­tik­ri­ni­mas dėl tam tik­rų di­rek­to­riaus veiks­mų. Kai jis baig­sis, ta­da ir sprę­si­me“, – re­dak­ci­jai sa­kė me­ras.
Tuo tar­pu pa­kal­bin­tas gim­na­zi­jos di­rek­to­rius L. Moc­kū­nas pa­tvir­ti­no, kad grei­čiau­siai trauk­sis iš pa­rei­gų. Švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas ne­nei­gė, kad bu­vo in­ci­den­tas su mo­ki­niu, ta­čiau, pa­sak jo, ne­ma­lo­nę už­si­trau­kė dėl ki­tų prie­žas­čių. „At­lei­dau me­rui ar­ti­mą žmo­gų iš dar­bo, nes į dar­bą at­vy­ko ne­blai­vus. Taip, mo­ki­nį pa­sta­čiau į kam­pą, nes jis pri­mu­šė ki­tą moks­lei­vį. Ko­dėl nie­kas ne­žiū­ri, kiek aš pa­kė­liau mo­ki­nių iš skur­džių ar aso­cia­lių šei­mų? – nuos­kau­dos ne­slėp­da­mas, re­dak­ci­jos klau­sė L. Moc­kū­nas ir pri­dū­rė, – ma­ne at­leis­ti ga­li tik Ta­ry­ba. Iki pen­si­jos li­ko ne­daug, ne­no­riu, kad už­griū­tų vi­so­kie pa­tik­ri­ni­mai ir ma­ne su­ės­tų. Ko ge­ro, pra­šy­siu bū­ti at­lei­džia­mas“.

Nuotraukoje: Daug metų vadovavęs Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai direktorius L. Mockūnas gali netrukus pasitraukti iš vadovo pareigų savo noru.

Komentarai
Kiti straipsniai