Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Žinant tai­syk­les, sta­ty­ti leng­viau: pa­rei­gū­nai ra­gi­na klaus­ti pa­ta­ri­mo

Pra­si­dė­jus pa­va­sa­riui, vis dau­giau plun­giš­kių kim­ba į sta­ty­bas ir re­mon­tą, ta­čiau Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bų ins­pek­ci­jos (VTPSI) pa­rei­gū­nai per­spė­ja – pla­nuo­ti dar­bus rei­kia kruopš­čiai bei at­sa­kin­gai. Rei­ka­la­vi­mai nuo­la­tos pa­pil­do­mi, to­dėl ver­ta pa­si­do­mė­ti, ko­kių yra pa­si­kei­ti­mų. Anot VTPSI dar­buo­to­jų, tik taip pa­vyks iš­veng­ti pa­pil­do­mų rū­pes­čių, o tai­syk­lių la­bi­rin­te nepa­si­klys­ti pa­dės pa­tys ins­pek­to­riai – te­rei­kia klaus­ti pa­ta­ri­mo.

Sta­ty­bos dar­bai pra­si­de­da nuo tai­syk­lių iš­si­aiš­ki­ni­mo

Įši­lus orams, Plun­gės mies­te bei ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja ir sta­ty­bų bei re­mon­to se­zo­nas. Vis dau­giau gy­ven­to­jų ima­si re­konst­ruk­ci­jos, pa­sta­tų at­nau­ji­ni­mo dar­bų. Ky­la tvo­ros, prie­sta­tai, dau­gia­bu­čiuo­se ga­li­ma iš­girs­ti dar­nų įran­kių or­kest­rą. Ta­čiau VTPSI pa­rei­gū­nai gy­ven­to­jams pa­ta­ria – prieš im­da­mi plak­tu­ką į ran­kas, pa­si­do­mė­ki­te, ar pla­nuo­ja­mi dar­bai ne­pri­eš­ta­rau­ja sta­ty­bos tai­syk­lėms.
„Nuo šių me­tų sau­sio yra pa­si­kei­ti­mų, ap­iman­čių sta­ty­bų lei­di­mo ga­vi­mo tvar­ką, ki­tus do­ku­men­tus, re­konst­ruk­ci­jos ir ka­pi­ta­li­nio bei pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bus. Taip pat at­kreip­čiau dė­me­sį į pa­sta­tų ener­gi­nės kla­sės A, A+, A++ pa­sie­ki­mo pa­leng­vi­ni­mą, A+ ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės pa­sta­tuo­se lei­di­mą su­var­to­ti dau­giau ener­gi­jos“, – tei­gia Plun­gės re­gio­ną pri­žiū­rin­čio Klai­pė­dos te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Re­na­ta Kle­po­nie­nė.
Anot pa­šne­ko­vės, tai­syk­lių ne­ži­no­ji­mas ga­li baig­tis bau­do­mis. Nors Plun­gės re­gio­ne pik­ty­biš­kų sta­ty­bų reg­la­men­to pa­žei­dė­jų – re­ta, iš­veng­ti ga­li­mų pa­žei­di­mų ir at­sa­ko­my­bės už juos bus leng­viau, jei iš anks­to iš­si­aiš­kin­si­te, ar pla­nuo­ja­mi dar­bai ne­pra­si­len­kia su rei­ka­la­vi­mais.
„No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į nu­ro­dy­mą ne­baig­tą sta­ty­ti ar re­konst­ruo­ti sta­ti­nį įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Šio rei­ka­la­vi­mo ne­pai­sy­mas – daž­niau­sias pa­žei­di­mas Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne, o už jį ski­ria­ma bau­da sie­kia nuo 140 iki 300 eu­rų. Džiu­gu, kad, kal­bant ap­skri­tai, ci­niš­kai tai­syk­lėms nu­si­žen­gian­čių šia­me re­gio­ne dar ne­nu­sta­tė­me. To­dėl gy­ven­to­jus no­rė­čiau pa­ra­gin­ti ir to­liau lai­ky­tis sta­ty­bos bei re­mon­to dar­bų reg­la­men­to, o, iš­ki­lus klau­si­mams, kreip­tis į mus pa­gal­bos“, – pa­ta­ria R. Kle­po­nie­nė.

Pa­rei­gū­nai sta­ty­ti pa­de­da pa­tar­da­mi

Bū­tent in­for­ma­ci­jos sklai­dą pa­rei­gū­nė įvar­di­ja kaip ge­riau­sią tai­syk­lių pa­žei­di­mo pre­ven­ci­nę prie­mo­nę. Pa­šne­ko­vei pri­ta­ria ir VTPSI Kon­sul­ta­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė As­ta Ka­zic­kie­nė. Anot jos, ži­nant tai­syk­les, at­sa­ko­my­bės ga­li­ma iš­veng­ti, o į gy­ven­to­jų už­klau­sas at­sa­ko­ma grei­tai bei pa­to­giai – už­ten­ka tie­sio­giai pa­ben­drau­ti su Ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jais.
„Kon­sul­ta­vi­mo sis­te­ma nuo šiol dar pa­pras­tes­nė. Nuo per­nai, be įpras­tų tra­di­ci­nių prie­mo­nių, įdieg­ti nau­ji mo­der­nūs at­sa­ky­mų į klau­si­mus bū­dai. Gy­ven­to­jai kon­sul­tuo­ja­mi so­cia­li­nio tin­klo ir VTPSI in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vtpsi.lrv.lt esan­čiais re­a­laus lai­ko su­si­ra­ši­nė­ji­mais, pa­gal­ba dar pa­to­giau tei­kia­ma te­le­fo­nu (8 5) 207 3333“, – sa­ko A. Ka­zic­kie­nė.
Mi­nė­tos VTPSI ben­dra­vi­mo su gy­ven­to­jais prie­mo­nės – tik da­lis bū­dų su­ži­no­ti sta­ty­bos tai­syk­lių ak­tu­a­li­jas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų re­gist­ro sve­tai­nė­je www.tpdr.lt kvie­čia­ma pa­si­tik­rin­ti, ar nu­ma­ty­ta vyk­dy­ti veik­la ir pla­nuo­ja­mos sta­ty­bos pa­si­rink­ta­me skly­pe yra ga­li­mos. Taip pat vi­sa in­for­ma­ci­ja apie nuo 2019 m. sau­sio 1 die­nos pla­nuo­ja­mas bei vyk­do­mas sta­ty­bas, iš­duo­tus sta­ty­bą lei­džian­čius do­ku­men­tus, įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų tech­ni­nius brė­ži­nius jau ran­da­ma in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je „In­fos­ta­ty­ba“.
„Vi­sa tai ak­tu­a­lu nuo­la­tos, o ypač per pa­va­sa­ri­nį sta­ty­bų ir re­mon­to įkarš­tį. Prieš dar­bus pla­nuo­jant, ra­gi­na­me pa­si­do­mė­ti, ar jie ga­li­mi, ar nė­ra rei­ka­lin­gas sta­ty­bų lei­di­mas, kai­my­ni­nių skly­pų gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mas“, – dė­me­sį at­krei­pia A. Ka­zic­kie­nė.

Pa­žei­dė­jams gy­ven­to­jai ne­abe­jin­gi: in­for­ma­ci­ją su­tei­kia šim­tai

VTPSI pa­rei­gū­nai vi­lia­si, kad su­pras­da­mi, kaip tei­sin­gai tu­ri bū­ti vyk­do­mi dar­bai, gy­ven­to­jai ir to­liau pri­si­dės prie vi­so­je ša­ly­je ge­rė­jan­čios si­tu­a­ci­jos. Ypač kal­bant apie sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas. Jas pa­šne­ko­vės su­tar­ti­nai va­di­na kom­plek­si­ne so­cia­li­ne, eko­no­mi­ne bei tei­si­ne pro­ble­ma.
Sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos – tai sta­ti­nio ar jo da­lies sta­ty­bos, ne­tu­rint ga­lio­jan­čio jas lei­džian­čio do­ku­men­to ar­ba jį tu­rint, bet pa­žei­džiant es­mi­nius sta­ti­nio pro­jek­to spren­di­nius. „Jo­mis ne tik nu­si­žen­gia­ma vie­ša­jam in­te­re­sui, kon­sti­tu­ci­nės tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­pui, ben­dra­tur­čių, gre­ti­mų skly­pų val­dy­to­jų tei­sėms, bet ir su­ke­lia­ma ža­la ap­lin­kai bei grės­mė žmo­nių sau­gu­mui. Džiu­gu tai, kad pas­ta­ruo­ju me­tu ryš­ki sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų skai­čiaus ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja. Ją le­mia di­de­lės ir at­gra­san­čios sank­ci­jos, ak­ty­vi VTPSI veik­la bei in­ten­sy­ves­nis gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pro­ce­sas“, – pa­ste­bi R. Kle­po­nie­nė.
O kiek bus to­kių pa­žei­di­mų – pri­klau­so nuo kiek­vie­no iš mū­sų. Apie sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas ir ki­tus pla­nuo­ja­mus ar vyk­do­mus nu­si­žen­gi­mus gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ano­ni­miš­kai pra­neš­ti pa­skam­bi­nus į VTPSI „Pa­si­ti­kė­ji­mo li­ni­ją“ te­le­fo­nu su at­sa­kik­liu (8 5) 272 1072. Vien per­nai vi­so­je ša­ly­je to­kių skam­bu­čių su­lauk­ta dau­giau kaip tūks­tan­čio.
In­for­muo­ti taip pat ga­li­ma už­pil­džius elek­tro­ni­nio pra­ne­ši­mo for­mą, pa­si­nau­do­jus mo­bi­li­ą­ja pro­gra­mė­le „In­fos­ta­ty­ba skun­das”, pa­tei­kus elek­tro­ni­nį pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas, at­siun­tus do­ku­men­tus fak­su (8 5)  207 4753 ar paš­tu: A. Vie­nuo­lio g. 8, LT-01104 Vil­nius.

Asociatyvi nuotr.

Ž. Pilitausko nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai