Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Vog­tu au­to­mo­bi­liu to­li ne­nu­va­žia­vo – at­si­dū­rė grio­vy­je

Vė­ly­vą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, 21.48 val., iš vie­no na­mo kie­mo Rie­ta­ve din­go au­to­mo­bi­lis. Įdo­miau­sia tai, kad jo sa­vi­nin­kas apie va­gys­tę su­ži­no­jo tik iš po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

2001 m. gi­męs Plun­gės r. gy­ven­to­jas vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą po iš­ger­tu­vių Rie­ta­ve ke­lia­vo na­mo. Ka­dan­gi iki na­mų bu­vo il­gas ke­lio ga­las, pa­ma­tęs Lau­ku­vos gat­vė­je, na­mo kie­me, sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį „VW Cad­dy“, nu­spren­dė jį „pa­si­sko­lin­ti“. Ra­dęs au­to­mo­bi­ly­je rak­te­lius, sė­do ir nu­va­žia­vo. Be­je, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo vai­ki­nas dar ne­tu­ri, jam ne­se­niai su­ka­ko 18 me­tų.
Ke­lio­nė sėk­min­gai tę­sė­si tik iki Bu­bė­nų kai­mo, nes ne­to­li ka­vi­nės „Pro­vin­ci­ja“ ma­ši­nos ne­be­su­val­dė ir nu­va­žia­vo į grio­vį. Vai­ki­nas iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio ir ke­lio­nę tę­sė pės­tu­te. Pro ša­lį va­žia­vę žmo­nės, pa­ma­tę grio­vy­je ma­ši­ną bei ke­liu ei­nan­tį ne­blai­vų jau­nuo­lį, pa­skam­bi­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. Jie at­vy­kę pa­tik­ri­no au­to­mo­bi­ly­je bu­vu­sius do­ku­men­tus ir iš­si­aiš­ki­no, kad jo sa­vi­nin­kas yra 1969 m. gi­męs Lau­ku­vos g. gy­ven­to­jas. Iki pa­rei­gū­nų skam­bu­čio rie­ta­viš­kis net ne­ži­no­jo, kad kie­me ne­bė­ra jo au­to­mo­bi­lio. Trum­po pa­si­va­ži­nė­ji­mo me­tu „VW Cad­dy“ bu­vo ne­stip­riai ap­lam­dy­tas. Va­gys­tę įvyk­dęs vai­ki­nas apie įvy­kį nie­ko ne­pri­si­me­na, yra su­lai­ky­tas ir ap­klaus­tas. Įvy­kio me­tu jam nu­sta­ty­tas 1,09 prom. gir­tu­mas.

Nuotraukoje: Vėlų ketvirtadienio vakarą iš Laukuvos g. esančio namo kiemo buvo pavogtas automobilis.

Komentarai
Kiti straipsniai