Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Vien­kar­ti­nių pa­šal­pų su­mos bus di­des­nės, jų ga­lės pra­šy­ti dau­giau žmo­nių

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­ko­re­guo­tam Vien­kar­ti­nių, tiks­li­nių ir pe­ri­odi­nių pa­šal­pų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tvar­kos ap­ra­šui: di­di­na­mas iš­mo­kų dy­dis, ple­čia­mas klien­tų, ga­lin­čių pre­ten­duo­ti į to­kias iš­mo­kas, ra­tas.

„Esa­me su­tau­pę šiek tiek pi­ni­gų, tad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja siū­lo gy­ven­to­jams skir­ti dau­giau vien­kar­ti­nių pa­šal­pų. To­dėl di­di­na­mos iš­mo­kos, dau­giau as­me­nų ga­lės jas gau­ti, taip pat nu­ma­to­mos nau­jos iš­mo­kos“, – sa­kė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė.
Vien­kar­ti­nės, tiks­li­nės ir pe­ri­odi­nės pa­šal­pos ski­ria­mos sie­kiant pa­dė­ti ben­drai gy­ve­nan­tiems as­me­nims ar­ba vie­ni­šiems žmo­nėms, at­si­dū­ru­siems sun­kio­je ma­te­ria­li­nė­je pa­dė­ty­je dėl įvai­rių ne­lai­mių ar svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Vien­kar­ti­nė pa­šal­pa (iš­mo­ka) ski­ria­ma ne­ver­ti­nant as­mens pa­ja­mų; tiks­li­nė pa­šal­pa ski­ria­ma as­me­niui, pa­te­ku­siam į sun­kią ma­te­ria­li­nę pa­dė­tį, o pe­ri­odi­nė pa­šal­pa – as­me­niui, ku­rio gau­na­mos pa­ja­mos yra ne­pa­kan­ka­mos.
Apie tai, kas ga­li pre­ten­duo­ti į pa­šal­pas, ap­ra­šy­ta mi­nė­ta­me tvar­kos ap­ra­še.
Pa­vyz­džiui, vien­kar­ti­nė pa­šal­pa, ne­ver­ti­nant pa­ja­mų, kar­tą per me­tus ga­li bū­ti ski­ria­ma šiais at­ve­jais: as­me­nims, su­lau­ku­siems 100 ir dau­giau me­tų su­kak­ties pro­ga – 152 eu­rai (bu­vo 114 eu­rų); gi­mus dau­giau nei vie­nam vai­kui (dvy­nu­kams ar try­nu­kams) – po 228 eu­rus už kiek­vie­ną vai­ką (bu­vo 190 eu­rų); as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tams iš­si­im­ti ne­tu­rin­tiems tam lė­šų – 38 eu­rai (bu­vo 30 eu­rų); grį­žus iš lais­vės at­ėmi­mo vie­tų ar psi­cho­lo­gi­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų – 76 eu­rai (bu­vo 30 eu­rų).
Tiks­li­nė pa­šal­pa, įver­ti­nus pa­ja­mas bei bui­ties ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas, kar­tą per me­tus ga­li bū­ti ski­ria­ma ne­lai­mių at­ve­ju: su­de­gus gy­ve­na­ma­jam būs­tui – iki 2280 eu­rų (bu­vo 2090 eu­rų); su­de­gus ūki­niam pa­sta­tui ir ja­me esan­čiam tur­tui – iki 1520 eu­rų (bu­vo 760 eu­rų); su­de­gus bal­dams ir na­mų apy­vo­kos daik­tams – iki 760 eu­rų (bu­vo 380 eu­rų).
Gy­dy­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti dėl sun­kios li­gos, trau­mos ar su­dė­tin­gos ope­ra­ci­jos, at­si­žvel­gus į pa­ja­mas, ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 304 eu­rų pa­šal­pa (bu­vo 228 eu­rai), o vais­tams, me­di­ci­ni­nėms prie­mo­nėms ar dan­tų pro­te­za­vi­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti – iki 152 eu­rų.
So­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nims, ser­gan­tiems įvai­rio­mis pri­klau­so­my­bių li­go­mis, at­si­žvel­giant į pa­ja­mas, gy­dy­mo iš­lai­dos den­gia­mos iki 152 eu­rų (bu­vo 114 eu­rų). To­kio pat dy­džio pa­šal­pa ga­li bū­ti ski­ria­ma žmo­gui ir skur­do at­ve­ju. Mais­to pro­duk­tų rin­ki­niai (ta­lo­nai mais­tui už 38 eu­rus) kri­zi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­ru­siems as­me­nims ga­li bū­ti ski­ria­mi 1–2 kar­tus per me­tus.
Tiks­li­nė pa­šal­pa as­me­niui ar­ba šei­mai ga­li bū­ti ski­ria­ma ir pa­ja­moms vir­ši­jant nu­sta­ty­tus dy­džius, ta­čiau tam tu­ri pri­tar­ti ko­mi­si­ja.
As­me­nims, lai­ki­nai sa­vo šei­mo­je ap­gy­ven­di­nu­siems vai­ką, ku­riam rei­ka­lin­ga glo­ba (rū­py­ba), bet lai­ki­no­ji glo­ba (rū­py­ba) dar ne­nu­sta­ty­ta, iš­lai­ky­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti ski­ria­ma 11,4 Eur iš­mo­ka už die­ną. Už kiek­vie­ną jau glo­bo­ja­mą vai­ką mo­ka­mi pa­gal­bos pi­ni­gai – 114 eu­rų kiek­vie­ną mė­ne­sį.
Nau­jie­na – pla­nuo­ja­ma ap­mo­kė­ti būs­to nu­omą ir ko­mu­na­li­nes iš­lai­das as­me­nims, ku­rie iš­ėjo sa­va­ran­kiš­kai gy­ven­ti iš Plun­gės kri­zių cen­tro – skir­ti 76 eu­rų pa­šal­pą, bet ne il­giau kaip 3 mė­ne­sius. Taip pat pla­nuo­ja­ma iki tri­jų mė­ne­sių mo­kė­ti kre­di­tą, pa­im­tą dau­gia­bu­čiam na­mui at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti), mi­rus vie­nam iš ben­drai gy­ve­nu­sių as­me­nų (bu­to sa­vi­nin­kui), kol bus tvar­ko­mi būs­to pa­vel­dė­ji­mo do­ku­men­tai.
Dėl vien­kar­ti­nės, tiks­li­nės ar pe­ri­odi­nės pa­šal­pos rei­kia kreip­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių.
Mi­nė­to sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2017 me­tais pas mus bu­vo iš­mo­kė­ta 37,3 tūkst. eu­rų vien­kar­ti­nių pa­šal­pų; 2018 me­tais – 35 tūkst. eu­rų, o 2019 me­tais vien­kar­ti­nių, tiks­li­nių ir pe­ri­odi­nių pa­šal­pų mo­kė­ji­mui pla­nuo­ja­ma skir­ti apie 30 tūkst. eu­rų.

Komentarai
Kiti straipsniai