Šeštadienis, 2020 m. gegužės 30 d.

Spro­gi­mą Plun­gė­je ga­li­mai su­kė­lė ne­blai­vus pus­am­žis chu­li­ga­nas

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pa­rei­gū­nai at­li­ko kom­plek­si­nius ty­ri­mo veiks­mus dėl di­de­lį at­gar­sį su­kė­lu­sio spro­gi­mo vie­no dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je Plun­gė­je.

Va­sa­rio 6-osios ry­tą Ben­dra­ja­me pa­gal­bos cen­tre gau­tas pra­ne­ši­mas apie spro­gi­mą dau­gia­bu­čio, esan­čio Plun­gė­je, A. Vaišvilos g. 31, laip­ti­nė­je. Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vo nu­ro­dy­mu Plun­gė­je bu­vo įves­tas Spro­gi­mo grės­mės lik­vi­da­vi­mo pla­nas, įvy­kio vie­to­je ne­ati­dė­lio­ti­nus veiks­mus at­li­ko Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ty­rė­jai, Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, „Aro“ bei ki­ti pa­rei­gū­nai.
Įtar­ta, kad bu­vo su­sprog­din­tas ga­lin­gas pi­ro­tech­ni­nis už­tai­sas. Tei­sė­sau­gi­nin­kai ap­klau­sė na­mo gy­ven­to­jus, pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių par­da­vė­jus, at­li­ko ki­tus kom­plek­si­nius ty­ri­mo veiks­mus.
Jau ki­tos die­nos po­pie­tę į po­li­ci­jos areš­ti­nę už­da­ry­tas ga­li­mai nu­si­kal­ti­mą įvyk­dęs pus­am­žis plun­giš­kis. Jo bu­te ty­rė­jai ap­ti­ko šau­na­mą­jį gin­klą, šo­vi­nius, sig­na­li­nę ra­ke­tą, fa­ke­lą bei pe­tar­das. Su­lai­ky­ta­jam pa­reikšti įta­ri­mai dėl tur­to su­ga­di­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis. Jis bu­vo su­im­tas, ta­čiau da­bar­ti­nė­je iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je įta­ria­ma­jam pa­skir­tos švel­nes­nės už su­ėmi­mą kar­do­mo­sios prie­mo­nės.
Pa­rei­gū­nai įta­ria, kad pi­ro­tech­ni­nį už­tai­są as­muo su­sprog­di­no laip­ti­nė­je iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, bū­da­mas ne­blai­vus.
Už tur­to su­nai­ki­ni­mą vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du bau­džia­ma areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki 5 me­tų.
Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 31 str., as­muo lai­ko­mas ne­kal­tu, kol jo kal­tu­mas ne­įro­dy­tas įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ne­pri­pa­žin­tas įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuosp­ren­džiu.

Klai­pė­dos apskr. VPK Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio inf.

Komentarai
Kiti straipsniai