Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Skel­bia­mas kvie­ti­mas teik­ti vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus

Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pė (to­liau – Rie­ta­vo m. VVG) 2019 m. ko­vo 25 d. pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pa­gal Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pės 2016–2022 me­tų vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos:
1.1.1 veiks­mą. Ska­tin­ti val­džios įstai­gų, pri­va­taus ver­slo ir vie­tos ben­druo­me­nių ben­dra­dar­bia­vi­mą ku­riant vei­kian­čius so­cia­li­nio ir ben­druo­me­ni­nio ver­slo mo­de­lius;
1.1.2 veiks­mą. Ug­dy­ti ir plė­to­ti Rie­ta­vo mies­to gy­ven­to­jų kom­pe­ten­ci­jas ku­riant, įgy­ven­di­nant bei plė­to­jant ver­slą;
1.1.3 veiks­mą. Teik­ti pa­ra­mą smul­kie­siems ver­sli­nin­kams, ku­rian­tiems ver­slą tu­riz­mo pa­slau­gų sri­ty­je, ver­slo pra­džiai;
1.2.1 veiks­mą. Įgy­ven­din­ti ini­cia­ty­vas, už­tik­ri­nan­čias nau­jų pro­fe­si­nių įgū­džių įgi­ji­mą;
1.2.2 veiks­mą. Įtrauk­ti ne­ak­ty­vius as­me­nis (įskai­tant jau­nus ne­ak­ty­vius as­me­nis) į ak­ty­vią pro­fe­si­nę, švie­ti­mo ar sa­va­no­riš­ką veik­lą;
2.1.1 veiks­mą. Di­din­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir ko­ky­bę bei ini­ci­juo­ti nau­jų, gy­ven­to­jų po­rei­kius ati­tin­kan­čių so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mą ir plėt­rą;
2.1.2 veiks­mą. Įgy­ven­din­ti prie­mo­nes, skir­tas pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jai į vi­suo­me­nę;
2.1.3 veiks­mą. Rem­ti efek­ty­vų gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mą apie Rie­ta­vo mies­te tei­kia­mas so­cia­li­nes ir ki­tas pa­slau­gas;
2.2.1 veiks­mą. Or­ga­ni­zuo­ti veik­las, ska­ti­nan­čias mies­to gy­ven­to­jų so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją per kū­ry­biš­ku­mą, už­im­tu­mą, pa­si­tel­kiant kul­tū­ros ir me­no prie­mo­nes;
ir lau­kia ben­druo­me­nės ini­ci­juo­tos vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, ku­riais bus ska­ti­na­mos veik­los, skir­tos ma­žin­ti gy­ven­to­jų esa­mą so­cia­li­nę at­skir­tį, di­din­ti be­dar­bių ir eko­no­miš­kai ne­ak­ty­vių as­me­nų už­im­tu­mą bei ska­tin­ti gy­ven­to­jų sa­va­no­riš­ką veik­lą.
Pa­ra­ma bus tei­kia­ma va­do­vau­jan­tis 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 8 pri­ori­te­to „So­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mas ir ko­va su skur­du“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 prie­mo­nės „Vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jų įgy­ven­di­ni­mas“ pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šu (pa­tvir­tin­tu 2017 m. sau­sio 30 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 1V-77) (to­liau – Ap­ra­šas).
Pla­nuo­ja­ma fi­nan­suo­ti 21 pro­jek­tą.
Tin­ka­mi vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų pa­reiš­kė­jai – vie­šie­ji ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių veik­los vyk­dy­mo vie­ta yra vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo te­ri­to­ri­jo­je, jiems tin­ka­mi part­ne­riai – vie­šie­ji ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių veik­los vyk­dy­mo vie­ta yra vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo te­ri­to­ri­jo­je ar be­si­ri­bo­jan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je;
Vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus ga­li­te pa­teik­ti iki 2019 m. bir­že­lio 7 d. 17.00 val. ad­re­su: Par­ko g. 5, Rie­ta­vas.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pa­skelb­tą kvie­ti­mą ir ak­tu­a­lius do­ku­men­tus su­ži­no­si­te at­vy­kę į mo­ky­mus, ku­rie vyks 2019 m. ba­lan­džio 9 d. nuo 9.00 val. Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je, Par­ko g. 5, Rie­ta­vas. Re­gist­ra­ci­ja į mo­ky­mus vyks­ta el. paš­tu: rie­ta­vomvvg@gmail.com iki 2019 m. ba­lan­džio 5 d. 17.00 val. Iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie kvie­ti­mą bei vie­tos plėt­ros pro­jek­ti­niam pa­siū­ly­mui reng­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je http://rie­ta­vomvvg.lt/
Pa­reiš­kė­jus in­di­vi­du­a­liai kon­sul­tuo­ja Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pės pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­rė San­dra Zy­bar­tie­nė, tel. (8 448) 68202, el. p. rie­ta­vomvvg@gmail.com, Par­ko g. 5 Rie­ta­vas.

S-220

Komentarai
Kiti straipsniai