Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ne­bus jo­kių per­žiū­rų, jo­kių re­vo­liu­ci­jų. Bet pradės nuo valdybų…

Ko­vo 18-ąją, tuoj po an­trojo me­ro rin­ki­mų tu­ro, ži­niask­lai­dos at­sto­vams spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sis­ta­tė nau­ja val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja, su­da­ry­ta iš po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD). Kas ri­kiuos dar­bus, re­gu­liuos ko­a­li­ci­jos dar­bą ir kaip vis­kas kei­sis, ne­tru­ko pa­aiš­kė­ti: pir­mas žo­dį ta­ręs da­bar­ti­nis Ta­ry­bos na­rys ir UAB „Vi­čiū­nų gru­pė“ ben­dra­sa­vi­nin­kis Liu­das Skie­rus jau po pir­mo sa­ki­nio pa­sa­kė, ko­kių „nau­jo­vių“ rei­kia lauk­ti ne­tru­kus.

Va­lys val­dy­bas

Kaip anks­čiau jau ra­šė „Plun­gės ži­nios“, pir­miau­sia val­dan­tie­ji ruo­šia­si „įves­ti tvar­ką“ Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se.
„Esa­me pa­si­ry­žę kon­struk­ty­viam ir tei­sin­gam dar­bui. Ne­bus jo­kių per­žiū­rų, jo­kių re­vo­liu­ci­jų, – pra­dė­jęs spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sakė Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas L. Skie­rus. Jis ne­tru­kus pa­aiš­ki­no kaip tai vyks: – tę­si­me tuos pro­jek­tus, ku­rie jau bu­vo pra­dė­ti, bet įve­si­me ir nau­jo­vių. Ypač to­se įmo­nė­se, ku­rio­se val­dy­mas vyks­ta per val­dy­bas. Iki šiol jos ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos, bu­vo tik for­ma­lu­mas. Da­bar nu­ma­to­me, kad to­se val­dy­bo­se ne­bus nei Sa­vi­val­dy­bė­je, nei to­se įmo­nė­se dir­ban­čių žmo­nių. Lau­kia kon­struk­ty­vus, ge­ras dar­bas. Siek­si­me ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Ti­ki­mės ar­ti­miau­siu me­tu pra­dė­ti spor­to kom­plek­so sta­ty­bos dar­bus, vė­liau in­ven­to­ri­zuo­si­me, ana­li­zuo­si­me ga­li­my­bes dėl ke­lių, gat­vių, dvi­ra­čio ta­kų įren­gi­mo dar­bų ir pa­gal ga­li­my­bes tuos dar­bus pra­dė­si­me.“

Nors pra­lai­mė­jo, bet džiau­gė­si

Ant­ra­ja­me me­ro rin­ki­mų tu­re 3 proc. da­bar­ti­niam me­rui pra­lai­mė­ju­si kon­ser­va­to­rių vedlė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė džiau­gė­si pa­siek­tais aukš­tais rin­ki­mų re­zul­ta­tais (48,51 proc. rin­kė­jų bal­sų), di­de­liu gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mu. „Džiu­gu, kad su­teik­tas Ta­ry­bos na­rio man­da­tas, kad esu val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je“, – sa­kė po­li­ti­kė bei svei­ki­no į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją už­su­ku­sį me­rą A. Kli­šo­nį su per­ga­le ir lin­kė­jo jam kuo di­džiau­sios sėk­mės to­liau va­do­vau­jant mies­tui. „Su­tel­kus ben­dras jė­gas, ga­li­ma daug pa­siek­ti. Tad lin­kiu sėk­mės bei ge­ro ir har­mo­nin­go dar­bo dir­bant kar­tu su nau­jai iš­rink­tu me­ru“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rė ir pri­dū­rė, kad no­rint ką nors įgy­ven­din­ti, rei­kia tu­rė­ti aiš­kų tiks­lą, o ta­da vis­kas įma­no­ma.

Apie pos­tų da­ly­bas

Pa­klau­sus nau­jai su­for­muo­tos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos, ka­da bus pos­tų da­ly­bos, L. Skie­rus at­sa­kė, kad pos­tai skirstomi tam, kad bū­tų su­bur­ta ge­ra ko­man­da, ir kad ji dirb­tų iš­vien, be jo­kių in­tri­gų. „Pos­tas – tai ne ap­do­va­no­ji­mas, o svar­bus įpa­rei­go­ji­mas. Ir nuo šiol ne­be­bus to­kios prak­ti­kos, kad ne­te­ku­sie­ji pos­to iš­va­žiuo­ja tar­si į sa­na­to­ri­ją, t. y. pail­sė­ti. Pail­si, o po to vėl grįž­ta į po­li­ti­ką. To tik­rai ne­be­bus“, – sa­kė ver­sli­nin­kas ir po­li­ti­kas.
TS-LKD par­ti­jos at­sto­vė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė ant­ri­no L. Skie­rui teik­da­ma, kad ne­te­ku­sie­ji pos­tų tik­rai ne­bus įdar­bi­na­mi ko­kio­se nors Sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se kaip prie­globs­čio na­muo­se, to­kia prak­ti­ka tu­ri bū­ti iš­gy­ven­din­ta. „Mes ke­lia­me ir sau aukš­tus mo­ra­li­nius rei­ka­la­vi­mus. Aš džiau­giuo­si, kad mū­sų žmo­nės at­ėjo į Ta­ry­bą dirb­ti. Žmo­nės pa­ti­kė­jo mums man­da­tus, tad sėk­min­gai, gra­žiai ir gar­bin­gai tu­ri­me dirb­ti ir už­baig­ti sa­vo dar­bus“, – kal­bė­jo A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.

Ieš­kos ben­dro dar­bo

Me­ro A. Kli­šo­nio pa­klau­sus, ar ne­gąs­di­na tai, kad ne­be­tu­rės dau­gu­mos Ta­ry­bo­je, jis at­sa­kė, jog dar rei­kia pri­si­min­ti ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją, iš­ko­vo­ju­sią vie­ną man­da­tą. „Ieš­ko­siu ben­dro kon­struk­ty­vaus dar­bo su vi­sais, ga­vu­siais man­da­tus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Ma­nau, de­ry­bos tik­rai ne­bus leng­vos, ta­čiau ti­kiuo­si, kad re­zul­ta­tą tu­rė­si­me ne­blo­gą“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu kal­bė­jo me­ras ir pri­dū­rė, kad bū­si­mos de­ry­bos dau­giau vyks dėl dar­bų ei­liš­ku­mo. Tai la­bai svar­bu bei tei­kia vil­ties, jog li­be­ra­lų pra­dė­ti dar­bai bus tę­sia­mi.
Be to, kaip sa­kė A. Kli­šo­nis, la­bai ma­lo­nu, kad tu­rint to­kią ne­leng­vą rin­ki­mi­nę kom­pa­ni­ją, pa­vy­ko gau­ti gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą – li­be­ra­lų par­ti­ja su­rin­ko dau­giau­sia bal­sų.

Kas ko­kias pa­rei­gas užims?

Ne­ofi­cia­liais re­dak­ci­jos duo­me­ni­mis, nau­jo­ji val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja jau pa­si­da­li­jo val­džios po­stais: vi­ce­me­ro pos­tas tu­rė­tų ati­tek­ti kon­ser­va­to­rei A. Bei­er­le Ei­gir­die­nei, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dė pa­lik­tų ne­pa­ki­tu­si – po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vui, ky­šį pa­ė­mu­siam bet ne­teis­tam (nes už jį lai­da­vo ki­tas žmo­gus) ir tuo pa­čiu gar­bę iš­sau­go­ju­siam Gin­ta­rui Ba­gu­žiui, pa­va­duo­to­jo kė­dė – vals­tie­čiui M. Čes­naus­kui. Pil­ko­jo kar­di­no­lo ir ko­a­li­ci­jos di­ri­gen­to vaid­muo tu­rė­tų ati­tek­ti L. Skie­rui.

Komentarai
Kiti straipsniai