Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Ar Rie­ta­vo paš­to dar­bo lai­kas ten­ki­na gy­ven­to­jus?

Ne kar­tą yra te­kę gir­dė­ti iš rie­ta­viš­kių, kad jie nė­ra pa­ten­kin­ti AB Lie­tu­vos paš­to sky­riaus Rie­ta­ve dar­bo lai­ku. Pra­ėju­siais me­tais paš­to dar­bo lai­kas bu­vo ko­re­guo­tas, ir šiuo me­tu jis dir­ba iki 15 val., o tai reiš­kia, kad dir­ban­tis žmo­gus ga­li pa­si­im­ti siun­tas ar su­si­tvar­ky­ti ki­tus rei­ka­lus tik pie­tų per­trau­kos me­tu. Mū­sų re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si rie­ta­viš­kė sa­kė, kad už­ėjus į paš­tą per pie­tus, vi­są va­lan­dą ja­me teks ir pra­leis­ti, nes ei­lės yra di­de­lės, o ki­tu lai­ku ga­li­my­bės už­suk­ti nė­ra. Taip pat die­nos ei­go­je rei­kia „sek­ti“ lai­ką, kad ne­pra­žiop­so­tum 15 val. ir spė­tum su­si­tvar­ky­ti sku­bius rei­ka­lus.

Ban­dy­da­mi pa­si­do­mė­ti, ar ši pro­ble­ma Rie­ta­ve iš­ties opi, pa­kal­bi­no­me ke­le­tą rie­ta­viš­kių. Ne vie­nas at­sa­kė, kad kai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Rie­ta­ve at­si­ra­do „Om­ni­va“ paš­to­ma­tas, jie paš­to pa­slau­go­mis ne­be­si­nau­do­ja, nes siun­ti­nius siun­čia ir gau­na per paš­to­ma­tą. Šis bū­das yra grei­tas, pa­to­gus, ne­rei­kia lai­ko gaiš­ti ei­lė­se, ga­li­ma siun­tą at­si­im­ti bet ku­riuo pa­ros me­tu. Jau­nes­ni sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai są­skai­tas ir ki­tas įmo­kas su­si­tvar­ko in­ter­ne­tu, tad paš­te lan­ky­tis kaip ir ne­bė­ra rei­ka­lo. Tuo tar­pu vy­res­niems žmo­nėms nė­ra taip pa­pras­ta, jie į paš­tą ke­liau­ja pa­si­im­ti pen­si­jos, su­si­mo­kė­ti mo­kes­čių, iš­siųs­ti siun­tų, laiš­kų, at­lik­ti pi­ni­gi­nes per­lai­das ir kt.
Pašnekovas Al­bi­nas sa­kė, kad paš­te ap­si­lan­ko 3–4 kar­tus per mė­ne­sį. Už­trun­ka tik­rai ne­il­gai, kar­tais ei­lė­je bū­na 1 ar 2 žmo­nės. Vy­rą esa­mas dar­bo lai­kas ten­ki­na. Daž­niau­siai į paš­tą jis ke­liau­ją pa­si­im­ti siun­ti­nių.
Vi­da paš­te lan­ko­si re­tai – ke­lis kar­tus per me­tus. „Bū­na po du žmo­nes ei­lė­je, bet aš ei­nu ne pie­tų per­trau­kos me­tu, o nuo 11 iki 12 val., nes ti­kiu, kad dir­ban­čiam žmo­gui tai – vie­nin­te­lis lai­kas ten pa­tek­ti, nes po 17 val., kai bai­gia­si dar­bai, paš­tas ne­dir­ba. Jei­gu dir­bi, pa­vyz­džiui, Plun­gė­je, kaip kad aš vie­nus me­tus, tai į Rie­ta­vą par­va­žiuo­da­vau apie 17.45 val. Ta­da jau vi­sai nie­kas ne­dir­ba. Rie­ta­vo įstai­gų dar­bo lai­kas skir­tas be­dar­biams. Ma­nau, kad paš­tas tu­rė­tų dirb­ti il­giau. Gal­būt ga­lė­tų vė­liau pra­dė­ti. Ja­me daž­niau­siai ten­ka ap­si­lan­ky­ti dėl re­gist­ruo­tų laiš­kų ar siun­tų. La­bai džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau pa­sta­tė paš­to­ma­tą prie Sa­vi­val­dy­bės, ti­kiuo­si vi­sas siun­tas nu­kreip­ti ten ir apei­ti paš­tą bei jo pa­se­nu­sias tai­syk­les“.
Vi­lius sa­kė, kad paš­to pa­slau­go­mis ten­ka nau­do­tis ga­na re­tai. „Vi­sas siun­tas sten­giuo­si siųs­tis per kur­je­rių tar­ny­bas, nes pre­kė grei­čiau at­ke­liau­ja, o ir at­ve­ža į na­mus. Į paš­tą už­su­ku apie 2–3 kar­tus per mė­ne­sį, daž­niau­siai iš­siųs­ti re­gist­ruo­tų laiš­kų. Per pie­tus nie­ka­da ten ne­si­lan­kau, daž­niau­siai pa­mirš­tu, kad jis trum­piau dir­ba, tad sku­bu į dar­bo pa­bai­gą. Gal man se­ka­si, ne­ži­nau, ta­čiau daž­niau­siai ten ne­bū­na la­bai daug žmo­nių, prieš ma­ne – ke­le­tas. Nors yra te­kę gir­dė­ti iš ki­tų, kad jie ten pra­lau­kia po pus­va­lan­dį ir dau­giau. Ži­no­ma, bū­tų daug pa­to­giau, jei­gu dar­bo lai­kas bū­tų il­ges­nis, ta­čiau ne­ma­nau, kad tai įma­no­ma. Ten­ka pri­si­tai­ky­ti prie esa­mos si­tu­a­ci­jos“.
Vy­tau­tas Rie­ta­vo paš­tu yra pa­ten­kin­tas, ten dir­ban­čios dar­buo­to­jos la­bai man­da­gios ir ma­lo­nios. Jis paš­te lan­ko­si vi­du­ti­niš­kai du kar­tus per sa­vai­tę. Yra pa­si­tai­kę, kad te­ko il­giau pa­sto­vė­ti ei­lė­je, bet tik to­dėl, kad prie ka­sos ei­lę stab­dė pen­si­nio am­žiaus žmo­nės. Anot jo, jei­gu pa­di­din­tų paš­to dar­buo­to­jų al­gą, tai ga­lė­tų pail­gė­ti ir dar­bo va­lan­dos. Daž­niau­siai Vy­tau­tas į paš­tą ke­liau­ja iš­siųs­ti siun­tų, kar­tais ir su­si­mo­kė­ti mo­kes­čių.
Vir­gi­ni­ja sa­kė, kad paš­te lan­ko­si vi­du­ti­niš­kai 2–3 kar­tus per sa­vai­tę. Anot jos, kar­tais pa­si­tai­ko, kad bū­na daug žmo­nių, daž­niau mė­ne­sio pa­bai­go­je, kai dau­gu­ma sku­ba su­mo­kė­ti mo­kes­čius. Daž­niau­siai ei­lė­je sto­vi ko­kie du žmo­nės, ir il­gai už­truk­ti ne­ten­ka. Į paš­tą ji ke­liau­ja at­si­im­ti ar iš­siųs­ti siun­ti­nių, ko­res­pon­den­ci­jos. „Ži­no­ma, kar­tais bū­na si­tu­a­ci­jų, kai rei­kia sku­bė­ti, nes paš­to dar­bo va­lan­dos trum­pes­nės ne­gu ki­tur, ta­čiau ži­nant, ko­kia si­tu­a­ci­ja, su­si­pla­nuo­ji ir pri­si­tai­kai. Ga­lė­tų tik to­kių stai­gių pa­si­kei­ti­mų ne­bū­ti. Pri­pran­ti, jog dar­bo va­lan­dos yra iki 15.30 val., o jau už­da­ry­ta, nes dir­ba tik iki 15 val.“.
Anot Ge­no­vai­tės, dar­bo lai­kas yra ne­pa­lan­kus, ypa­tin­gai dir­ban­tiems. Prieš šven­tes ten itin di­de­lės ei­lės, lau­kia po 5–7 žmo­nės. Pa­na­šiai yra ir kai žmo­nės gau­na pen­si­jas, at­ly­gi­ni­mus bei ei­na su­si­mo­kė­ti mo­kes­čių. Paš­te ten­ka lan­ky­tis per pie­tų per­trau­ką ir au­ko­ti sa­vo lai­ką, nes tuo me­tu yra dau­giau žmo­nių, o dir­ba tik vie­na dar­buo­to­ja. Ma­nau, klien­tai pa­gei­dau­tų jog tą va­lan­dą dirb­tų dvi dar­buo­to­jos. Paš­te lan­ky­tis ten­ka daž­no­kai – apie 3 kar­tus per sa­vai­tę.
Rū­ta paš­to dar­bo lai­ku taip pat nė­ra pa­ten­kin­ta. Anot jos, dir­ba­ma per trum­pai. Nors lan­ko­si tik vi­du­ti­niš­kai kar­tą per mė­ne­sį, kai rei­kia su­si­mo­kė­ti mo­kes­čius, be­veik vi­sa­da bū­na 3 ar 4 žmo­nės. No­rė­tų­si, kad įstai­ga dirb­tų il­giau.
Auš­ra lan­ko­si paš­te taip pat ga­na re­tai, ta­čiau net ir tuo­met te­ko pa­ste­bė­ti, kad yra su­si­da­riu­si ei­lu­tė, ir tik vie­nas žmo­gus ap­tar­nau­ja vi­sus lau­kian­čius. Vis tik il­gai laukti ne­ten­ka, vi­si grei­tai su­si­tvar­ko sa­vo rei­ka­lus. Ji ma­no, kad dar­bo lai­kas tik­rai ga­lė­tų bū­ti il­ges­nis, nes dir­bant stan­dar­ti­niu (8.00 – 17.00 val.) lai­ku, ne­pa­vyks­ta iki paš­to dar­bo pa­bai­gos su­si­suk­ti ir tuo­met pa­vė­luo­ji iš­siųs­ti svar­bius laiš­kus.
Į mū­sų pa­klau­si­mą at­sa­kė ir AB Lie­tu­vos paš­to Ko­o­pe­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė Vai­da Bud­rie­nė. Pa­sak jos, paš­to dar­bo lai­ko pa­kei­ti­mas bu­vo ko­re­guo­tas 2018 m. pir­mą pus­me­tį, ta­čiau lai­kas ne­bu­vo trum­pi­na­mas, tie­siog bu­vo per­stum­tas. Da­bar­ti­nis lai­kas – 8.00–15.00 val. (bu­vęs – 8.30–15.30 val.). Ei­lės di­džiau­sios su­si­da­ro mo­kes­čių ar pa­šal­pų/pen­si­jų mo­kė­ji­mo me­tu, to­dėl gy­ven­to­jams, ku­rie no­ri pa­si­nau­do­ti paš­to pa­slau­go­mis grei­čiau, siū­lo­ma tai pa­da­ry­ti ne pi­ko die­no­mis (pa­šal­pos, iš­mo­kos daž­niau­siai iš­mo­ko­mos 10–13 mė­ne­sio die­no­mis).
Ko­dėl Rie­ta­vo paš­te pa­laips­niui vis trum­pė­jo dar­bo lai­kas, V. Bud­rie­nė at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo, nes tai vy­ko dau­giau nei prieš ke­le­tą me­tų. Ma­no­ma, kad tai bu­vo da­ro­ma dėl ma­žė­jan­čių žmo­nių srau­to. Dar­bo lai­kas paš­te nu­sta­to­mas pa­gal klien­tų srau­tą ir pa­slau­gų efek­ty­vu­mo kri­te­ri­jus. Kal­bant kon­kre­čiai apie Rie­ta­vą, jo­kių po­ky­čių ar­ti­miau­siu me­tu ne­be­nu­ma­to­ma.
Daž­niau­siai rie­ta­viš­kiai ke­liau­ją į paš­to sky­rių dėl ko­res­pon­den­ci­jos iš­siun­ti­mo ir ga­vi­mo, fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir lei­di­nių pre­nu­me­ra­tos. „Kaip jau mi­nė­ta, dau­giau­sia ap­si­lan­ko žmo­nių, kai mo­ka­mos iš­mo­kos, taip pat kai rei­kia su­si­mo­kė­ti mo­kes­čius. Ak­ty­viau­sios yra 10–13 ei­na­mo­jo mė­ne­sio die­nos, vė­liau srau­tas at­slūgs­ta. Pa­vyz­džiui, šių me­tų sau­sio mė­ne­sį Rie­ta­vo paš­te per die­ną ap­si­lan­kė vi­du­ti­niš­kai iki 60 žmo­nių, ta­čiau skai­čius kin­tan­tis. Be to, ta­da te­be­si­tę­sė Ka­lė­di­nis lai­ko­tar­pis, kai žmo­nės siun­tė ar ga­vo daug siun­ti­nių iš elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių, gi­mi­nai­čių, gy­ve­nan­čių už­sie­ny­je“, – sa­kė V. Bud­rie­nė.
Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad var­gu ar kas nors pa­si­keis, tad rie­ta­viš­kiams teks pri­si­tai­ky­ti prie nu­sta­ty­to paš­to dar­bo lai­ko. Kaip jau mi­nė­jo­me, lai­ką su­tau­py­ti pa­dės paš­to­ma­tas bei dar vie­na nau­jo­vė, at­si­ra­du­si pa­čia­me paš­te, – siun­tų sa­vi­tar­na, lei­džian­ti siųs­ti siun­tas, laiš­kus, do­ku­men­tus. Siun­ti­nius ar ko­res­pon­den­ci­ją rei­kia pa­ruoš­ti iš anks­to, o ją iš­siųs­ti – įtei­kiant kur­je­riui, at­ne­šus į ar­ti­miau­sią siun­tų sa­vi­tar­nos ter­mi­na­lą ar paš­tą. Už to­kias siun­tas su­si­mo­kė­ti bus ga­li­ma in­ter­ne­tu.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai