Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Prie kai­mo me­di­ci­nos punk­tų iš­lai­ky­mo pa­pra­šė pri­si­dė­ti ir UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“

Ko­vo 13 die­ną po­sė­džia­vu­sį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tą pa­sie­kė UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ di­rek­to­rės Ire­nos Ne­kra­šie­nės raš­tas, ra­šy­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Po to, kai už­da­ry­ta­me Grum­blių me­di­ci­nos punk­te pa­slau­gas pa­si­siū­lė teik­ti šei­mos kli­ni­ka „Ine­sa“ ir už pa­tal­pų iš­lai­ky­mą gaus Sa­vi­val­dy­bės kom­pen­sa­ci­ją, to­kios pat „ma­lo­nės“ pa­si­pra­šė ir mi­nė­tas svei­ka­tos cen­tras.

Raš­te „Dėl me­di­ci­nos įstai­gų kai­mo vie­to­vė­se iš­lai­dų už pa­tal­pų iš­lai­ky­mą kom­pen­sa­vi­mo“ gy­dy­to­ja I. Ne­kra­šie­nė ra­šė, jog 2019 m. va­sa­rio 7 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui dėl il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to per­da­vi­mo pa­ti­kė­ji­mo tei­se A. Kli­šo­nio ko­mer­ci­nei fir­mai „Ine­sa“, kai šiai įstai­gai bu­vo nu­tar­ta per­duo­ti Grum­blių me­di­ci­nos punk­to pa­tal­pas ir kom­pen­suo­ti šio punk­to pa­tal­pų iš­lai­ky­mo iš­lai­das.
„Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­da­ry­ti vie­no­das kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas vi­siems šios pa­slau­gos tie­kė­jams, pra­šo­me kom­pen­suo­ti ir UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ kai­mo įstai­gų pa­tal­pų iš­lai­ky­mo iš­lai­das“, – ra­šė I. Ne­kra­šie­nė. Pri­dū­rė, jog jiems kai­mo me­di­ci­nos įstai­gų ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos vien tik per 2019 m. sau­sio mė­ne­sį su­da­ro 1769 eu­rus.
Pri­me­na­me, jog Grum­blių me­di­ci­nos punk­te pa­slau­gas tei­kęs UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ ten veik­lą nu­trau­kė pa­skai­čia­vęs, kad jiems tai nuos­to­lin­ga. Plun­gės svei­ka­tos cen­tro di­rek­to­rė su­ti­ko „ei­ti į dis­ku­si­jas“, jei tik Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­tų prie punk­to iš­lai­ky­mo. De­ja, su­si­ta­ri­mas ne­bu­vo pa­siek­tas. Ta­da Grum­blių me­di­ci­nos punk­te pa­si­siū­lė pa­slau­gas teik­ti „Ine­sa“, ta­čiau prie pa­tal­pų są­nau­dų (už pa­tal­pų šil­dy­mą, van­de­nį ir elek­trą) pa­pra­šė pri­si­dė­ti Sa­vi­val­dy­bės. Ta­ry­ba tam pri­ta­rė.
Po vi­so to ga­vę I. Ne­kra­šie­nės raš­tą, ko­mi­te­to na­riai dis­ku­ta­vo, ką da­ry­ti. Pir­mi­nin­kau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis svars­tė, jog jei kai­muo­se nė­ra daug pa­cien­tų, bet pa­slau­gos rei­kia ir punk­tą no­ri­ma iš­lai­ky­ti, tai gal tik­rai rei­kė­tų Sa­vi­val­dy­bei pri­si­dė­ti? Ne tik „Ine­sai“, bet gal ir ki­tiems svei­ka­tos cen­trams rei­kė­tų deng­ti tas iš­lai­das?
Rai­mon­das Do­vil­tis svars­tė, jog rei­kė­tų įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją pro­tin­gai, t. y. nu­spręs­ti, „gai­vin­ti“ kon­kre­tų me­di­ci­nos punk­tą ar ne? Ar yra gy­ven­to­jų, ar jau kai­mas vi­sai nyks­ta? Jo ma­ny­mu, 1769 eu­rai kai­mų punk­tų iš­lai­ky­mui per vie­ną mė­ne­sį yra ne­nor­ma­lu!
Ire­na Tau­čie­nė tvir­ti­no, jog „Ine­sai“ Geg­rė­nų punk­tas ir­gi nuos­to­lin­gas, bet įstai­ga vis tiek jį iš­lai­ko, sten­gia­si dėl žmo­nių. Ji taip pat abe­jo­jo, ar Plun­gės svei­ka­tos cen­tras tiek daug iš­lei­džia punk­tų iš­lai­ky­mui, svars­tė, kad I. Ne­kra­šie­nės raš­tas yra nie­ki­nis. Už­si­mi­nė, jog Grum­blių me­di­ci­nos punk­tas bus ati­da­ry­tas jau grei­tai, da­bar tvar­ko­mi do­ku­men­tai.
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, po­sė­džiau­to­jai dėl I. Ne­kra­šie­nės raš­to taip jo­kio spren­di­mo ir ne­pri­ėmė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Atsisakiusi Grumblių medicinos punkto UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ vadovė I. Nekrašienė dabar Savivaldybės prašo, kad jos įstaigai būtų kompensuojamos kitų medicinos punktų kaimuose patalpų išlaikymo išlaidos.

Komentarai
Kiti straipsniai