Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

„Pir­mas žings­nis – kreip­tis į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą“

Ko­vo 13-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo ap­ta­riant vie­ną iš pa­pil­do­mų dar­bot­var­kės klau­si­mų – Var­ka­lių ben­druo­me­nės pra­šy­mą. Vie­tos gy­ven­to­jai pra­šo su­tvar­ky­ti Gan­din­gos ir Var­ka­lių pi­lia­kal­nius.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis po­sė­džio me­tu pri­sta­tė 2019 m. ko­vo 12 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos gau­tą Var­ka­lių ben­druo­me­nės pra­šy­mą. Kaip tei­gė R. Do­vil­tis, ben­druo­me­nė tu­ri tiks­lą su­tvar­ky­ti is­to­ri­nę, ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čius Var­ka­lių pi­lia­kal­nius, ku­rie ri­bo­ja­si su Gan­din­gos pi­lia­kal­niu. Ta­ry­bos na­rys sa­kė, kad Gan­din­gos pi­lia­kal­nis yra tvar­ko­mas pa­gal 2007-ai­siais pa­reng­tą pro­jek­tą, ta­čiau jau dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį pra­dė­ti dar­bai vis ne­bai­gia­mi, tad vie­to­vė ne­pri­tai­ky­ta lan­ky­mui. Taip pat, pa­sak pa­šne­ko­vo, Gan­din­gos ir Var­ka­lių pi­lia­kal­nių su­tvar­ky­mo dar­bai yra įtrauk­ti į il­ga­lai­kio pla­na­vi­mo do­ku­men­tus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­niuo­se pla­nuo­se, ta­čiau vis nu­stu­mia­mi į pas­ku­ti­nę vie­tą.
R. Do­vil­tis po­sė­džia­vu­siems sa­kė, kad Gan­din­gos ar­che­o­lo­gi­nis kom­plek­sas yra Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, Var­ka­lių, Mar­do­sų, Sto­nai­čių, Gan­din­gos, Prū­sa­lių, No­riš­kių kai­mų te­ri­to­ri­jo­je ir tu­ri res­pub­li­ki­nę reikš­mę. Var­ka­lių kai­mo ben­druo­me­nė pra­šo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tęs­ti ben­druo­me­nės pra­dė­tą Var­ka­lių pi­lia­kal­nių pri­ei­gų su­tvar­ky­mą ir įgy­ven­din­ti 2007 m. pa­reng­tą Varkalių–Gandingos pi­lia­kal­nių su gy­ven­vie­te kon­ser­va­vi­mo ir pri­tai­ky­mo lan­ky­mui pro­jek­tą.
Ta­ry­bos na­rys taip pat pri­mi­nė, kad Var­ka­lių ir Gan­din­gos pi­lia­kal­nių te­ri­to­ri­ja pa­gal pa­nau­dą yra ati­duo­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Čia yra per 15 ha pie­vų ir per 5 ha miš­kin­gų pi­lia­kal­nių.
Kaip pa­sa­ko­jo R. Do­vil­tis, bu­vo kreip­ta­si į Plun­gės VVG, ku­ri pa­ren­gė VPS prie­mo­nę „Kai­mo tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mas, mo­ko­mų­jų, švie­tė­jiš­kų veik­lų rė­mi­mas“. Šios prie­mo­nės veik­los sri­tis – „Lais­va­lai­kio ir tu­riz­mo veik­lų ska­ti­ni­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se“. Tad šiuo me­tu yra ga­li­my­bė su­tvar­ky­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius Gan­din­gos ar­che­o­lo­gi­nio kom­plek­so plo­tus ir įgy­ven­din­ti 2007 m. pro­jek­ti­nį tiks­lą.
R. Do­vil­tis pa­brė­žė, kad Nau­so­džio se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės ren­gia­si da­ly­vau­ti prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­me ir pra­šo Sa­vi­val­dy­bės įre­gist­ruo­ti že­mės skly­pus, esan­čius ar­che­o­lo­gi­nio kom­plek­so te­ri­to­ri­jo­je. Mi­nė­tus skly­pus nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti pa­reng­tam 2007 m. ir nau­jam pa­pil­dy­tam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Taip pat sa­vo pra­šy­me gy­ven­to­jai mi­ni prie Var­ka­lių pi­lia­kal­nių esan­čius už­aku­sius me­lio­ra­ci­nius grio­vius ir už­pel­ki­ju­sias pie­vas. Tad pra­šo pa­reng­ti grio­vių iš­va­ly­mo pro­jek­tą, kad nu­sau­sin­to­se pie­vo­se bū­tų ga­li­ma ren­gti pės­čių­jų ta­kus.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo Nau­so­džio se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tis Ta­ry­bos na­rys R. Do­vil­tis, Var­ka­lių ben­druo­me­nė pra­šo pa­skelb­ti kon­kur­są me­die­nos iš­kir­ti­mui ir par­da­vi­mui, o gau­tą pel­ną pa­skir­ti vie­tos veik­los gru­pės dar­bo vie­tos su­kū­ri­mui, Gan­din­gos kom­plek­so tvar­ky­mui bei vie­ši­ni­mui.
Iš­klau­sius Ta­ry­bos na­rio pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, po­sė­džio pir­mi­nin­kui To­mui Rau­džiui ki­lo ne­ma­žai klau­si­mų. Jis klau­sė, ar yra pa­reng­tas ben­dras Varkalių–Gandingos pi­lia­kal­nio su­jun­gi­mo pro­jek­tas, ko­kios tiks­liai su­mos rei­kia, kad pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas, ko­kie bū­tų fi­nan­si­niai šal­ti­niai. T. Rau­dys taip pat po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad tai yra vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas, ku­rį no­ri­ma pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams. „Pir­miau­sia rei­kė­tų iš­si­aiš­kin­ti, ar mū­sų tiks­las yra vi­suo­me­nės po­rei­kiams pri­tai­ky­ti erd­vę, ar įre­gist­ruo­ti ser­vi­tu­tus – kon­kre­čias vie­tas. Bet prieš tai dar rei­kė­tų iš­si­aiš­kin­ti, ar to­kie ser­vi­tu­tai dar nė­ra įre­gist­ruo­ti. Be to, keis­tas reiš­ki­nys – vi­du­ry lau­kų esan­ti že­mė pri­tai­ky­ta vi­suo­me­ni­niams po­rei­kiams“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė po­sė­džio pir­mi­nin­kas ir dar kar­tą pa­brė­žė, kad vi­sų pir­miau­sia rei­kia ži­no­ti, kam vi­sa tai bus skir­ta.
Ta­ry­bos na­rys tei­gė, kad toks pro­jek­tas yra, o jo įgy­ven­di­ni­mui iš Sa­vi­val­dy­bės rei­kė­tų gau­ti apie 50 tūkst. eu­rų.
Ta­ry­bos na­rys Ro­mas Re­mė­za, su­si­pa­ži­nęs su Var­ka­lių kai­mo ben­druo­me­nės pra­šy­mu, ste­bė­jo­si ir klau­sė, ar bū­tų įma­no­ma pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­ją su­jung­ti dvi­ra­čių ta­kais.
Bai­giant dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, po­sė­džio pir­mi­nin­kas T. Rau­dys pri­ėjo ga­lu­ti­nę iš­va­dą ir pa­brė­žė, kad kol kas nie­ko da­ry­ti ne­ga­li­ma. „Var­ka­lių ben­druo­me­nės pra­šy­me yra net trys punk­tai, kur pra­šo­ma že­mę įre­gist­ruo­ti, iš­va­ly­ti ir pri­tai­ky­ti ją vi­suo­me­nės po­rei­kiams. Be to, pra­šo­ma iš­kirs­ti me­die­ną ir ją par­duo­ti. Bet… pro­jek­to nė­ra, tad da­ry­ti nie­ko ne­ga­li­me. Kaip ne­ga­li­me nu­sta­ty­ti ir ser­vi­tu­tų…“ – pa­brė­žė po­sė­džio pir­mi­nin­kas ir pri­dū­rė, kad Sa­vi­val­dy­bė – ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, kad par­da­vi­nė­tų me­die­ną, tad pir­mas žings­nis, ku­rį rei­kė­tų ženg­ti prieš pra­de­dant įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą, – kreip­tis į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: R. Do­vil­tis sakė, kad Varkalių ben­druo­me­nė tu­ri tiks­lą su­tvar­ky­ti is­to­ri­nę, ar­chi­tek­tū­ri­nę ir kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čius Var­ka­lių pi­lia­kal­nius.

Komentarai
Kiti straipsniai