Šeštadienis, 2020 m. gegužės 30 d.

Ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai: Gan­din­gos ar Miš­kų gat­vė­je?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te ap­tar­tas klau­si­mas dėl ki­to že­mės skly­po pa­rin­ki­mo ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bai Plun­gės mies­te. Anks­čiau bu­vo kal­bė­ta, kad to­kie na­mai li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams ga­lė­tų iš­dyg­ti Ra­sy­tės gat­vė­je (ne­to­li Me­din­gė­nų gat­vės), bet da­bar jau siū­lo­mi ki­ti du skly­pai: Gan­din­gos ar­ba Miš­kų gat­vė­je.

Pri­me­na­me, jog Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų ne­be­liks – da­lis vai­kų jau per­si­kraus­tė į spe­cia­liai jiems pri­tai­ky­tą bu­tą Vė­jo gat­vė­je, da­lis iš­ėjo ar dar iš­eis pas glo­bė­jus, o da­lis ap­si­gy­vens ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se, ku­riuos kol kas tik pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti.
Po to, kai ben­druo­me­ni­niams vai­kų glo­bos na­mams bu­vo pa­rink­tas skly­pas Ra­sy­tės gat­vė­je, da­lis mū­sų po­li­ti­kų iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, jog ta vie­ta esan­ti per to­li nuo mies­to cen­tro, kad vai­kai bus „nu­kiš­ti“ į už­kam­pį, kad jiems to­li bus mo­kyk­la, bū­re­liai ir vi­sa ki­ta. To­dėl Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys at­li­ko „na­mų dar­bus“ – pa­da­rė net ke­lių že­mės skly­pų tin­ka­mu­mo šiam sta­ti­niui ver­ti­ni­mo len­te­lę, pa­gal ku­rią iš­ryš­kė­jo du ge­riau­si va­rian­tai.
Sprendžiant, ar tik­tų at­rink­to­se vie­to­se sta­ty­ti ben­druo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus, at­si­žvelg­ta į dau­ge­lį fak­to­rių: tai ir at­stu­mas iki mies­to cen­tro, at­stu­mas iki ar­ti­miau­sios mo­kyk­los ir spor­to aikš­ty­no, taip pat skly­po plo­tas, ar ten at­lik­ti ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai, ko­kia ap­švie­ti­mo, pri­va­žia­vi­mo, ša­li­gat­vių būk­lė, ar ša­lia yra vi­si rei­ka­lin­gi in­ži­ne­ri­niai tin­klai ir kt.
Tai­gi, kol kas ne­ži­no­ma, ko­kį pla­nuo­ja­mų sta­ty­bų ad­re­są įra­šy­ti pa­raiš­ko­je fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ta­čiau ar­chi­tek­tas T. Jo­cys sa­kė ma­tan­tis du tin­ka­miau­sius va­rian­tus – tai lais­vi skly­pai Miš­kų g. 7 ir Gan­din­gos g. 11.
Pir­ma­sis va­rian­tas Miš­kų gat­vė­je: ša­lia – nau­ja krep­ši­nio aikš­te­lė, yra vi­si in­ži­ne­ri­niai tin­klai, ne­blo­ga vie­ta tarp se­nų me­džių prie ne­di­de­lės kūd­ros. Tik mo­kyk­la kiek to­liau. Ši­tą skly­pą, pa­sak T. Jo­cio, iš­kart ga­li­ma im­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams ir me­tų pa­bai­go­je jau bū­tų ga­li­ma nu­si­pirk­ti ran­gos dar­bus.
Ta­čiau ki­tas va­rian­tas – Gan­din­gos g. (ant kam­po prieš P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vę), žiū­rint pa­gal vie­tą, to­kiems na­mams bū­tų ge­res­nis. Bė­da ta, kad ten nė­ra su­for­muo­tas ir įre­gist­ruo­tas že­mės skly­pas. O rei­ka­lin­gos pro­ce­dū­ros, pa­sak ar­chi­tek­to, ga­li už­truk­ti apie pu­sę me­tų. Ten yra 36 arai že­mės, skly­pas bū­tų da­li­ja­mas per­pus ir ben­druo­me­ni­niams vai­kų glo­bos na­mams bu­tų pa­ima­ma maž­daug 20 arų.
Kiek pa­dis­ku­ta­vę, po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė T. Jo­cio siū­ly­mui abu skly­pus im­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams ir įtrauk­ti į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų skly­pų są­ra­šą. To­kiam va­rian­tui taip pat pri­ta­rė Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas. Ku­rio­je gat­vė­je bus pra­dė­tos ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bos, kol kas dar ne­ži­nia, ta­čiau dau­gu­ma po­sė­džiau­to­jų pa­si­sa­kė už Gan­din­gos gat­vę.
Spren­di­mas dar tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­tas Ta­ry­bo­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Architekto T. Jocio manymu, geresnis variantas statyboms būtų Gandingos g.

Komentarai
Kiti straipsniai