Šeštadienis, 2020 m. gegužės 30 d.

Api­plė­šęs ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vę, lat­vis nu­ė­jo į Plun­gės au­to­bu­sų sto­tį ir iš­va­žia­vo…

Pra­ėjus be­veik pus­penk­tų me­tų, kai 2014-ųjų ru­de­nį Plun­gė­je bu­vo api­plėš­ta ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vė „Her­mis“, prieš teis­mą sto­jo šį nu­si­kal­ti­mą įvyk­dęs Lat­vi­jos res­pub­li­kos pi­lie­tis Ro­mans Sto­lars (gim. 1986 m.). Ko­vo 14 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas jo by­lą iš­nag­ri­nė­jo pa­grei­tin­tu bū­du, t. y. su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, nes kal­ti­na­ma­sis dėl vis­ko pri­si­pa­ži­no.

Api­plė­ši­mas iš pat ry­to

R. Sto­lars kal­ti­na­mas tuo, jog pa­gro­bė di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą, pa­nau­do­da­mas gin­klą (BK 180 str. 3 d.). At­vy­kęs į Plun­gę 2014 m. spa­lio 9 die­ną, apie 9 va­lan­dą, mi­nė­tas Lat­vi­jos pi­lie­tis įė­jo į ką tik at­si­da­riu­sią UAB „Her­mis“ par­duo­tu­vę Tel­šių gat­vė­je. Iš pra­džių vy­ras pa­pra­šė par­da­vė­jos pa­ro­dy­ti vit­ri­no­je bu­vu­sią auk­si­nę gran­di­nė­lę. Vaiz­do ka­me­ros už­fik­sa­vo, jog ta­ria­mas pir­kė­jas bu­vo barz­do­tas, už­si­dė­jęs ke­pu­rę su sna­pe­liu bei aki­nius, taip pat už­si­mo­vęs pirš­ti­nes. Kai par­da­vė­ja E. P. pri­ėjo, jis nu­krei­pė į ją gin­klą, pa­gra­si­no, kad nu­šaus ir ji ne­be­pa­ma­tys šei­mos. Ta­da lie­pė iš vit­ri­nų su­dė­ti jam auk­si­nius dir­bi­nius ir ne­tru­kus su bran­ge­ny­bė­mis pa­si­ša­li­no.

Pa­vog­ta dau­giau kaip 1,3 kg auk­so

Su­skai­čiuo­ta, jog iš „Her­mio“ bu­vo pa­grob­ti 182 ju­ve­ly­ri­niai pa­puo­ša­lai (dau­giau­sia apy­ran­kės), su­dė­ti ant 12-os odi­nių pa­dėk­lų. Vi­si bu­vo auk­si­niai, 585 pra­bos. Ben­dras svo­ris – 1 361 g. Ben­dra pa­da­ry­ta ža­la – 79 587 eu­rai. Tie­sa, da­lį pa­puo­ša­lų lat­vis iš­bars­tė, jie bu­vo su­ras­ti, tad nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės di­rek­to­rius A. N. kal­ti­na­ma­jam pa­reiš­kė kiek ma­žes­nį ieš­ki­nį – pra­šė at­ly­gin­ti 70 132 eu­rus.

Plė­ši­kas su­ras­tas Suo­mi­jo­je

Šis stam­baus mas­to api­plė­ši­mas bu­vo iš­aiš­kin­tas tik po ket­ve­rių me­tų. Įta­ria­ma­sis nu­sta­ty­tas ta­da, kai tei­sė­sau­gi­nin­kams pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, jog nu­si­kal­ti­mo vie­to­je pa­lik­ti pėd­sa­kai su­tam­pa su nuo 2017 me­tų Suo­mi­jo­je gy­ve­nu­sio lat­vio R. Sto­lars in­di­vi­du­a­liai­siais po­žy­miais. Ten dėl tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų (muš­ty­nių) jis bu­vo su­lai­ky­tas po­li­ci­jos, o ta­da ir pa­aiš­kė­jo, kad nu­si­kal­ti­mo vie­to­je Plun­gė­je pa­lik­ti DNR pėd­sa­kai pri­klau­so tam pa­čiam as­me­niui. Įta­ria­mo­jo at­žvil­giu bu­vo iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris, jis bu­vo su­lai­ky­tas ir 2018 m. rug­sė­jo mė­ne­sį per­duo­tas Lie­tu­vai.

At­ly­dė­jo pa­rei­gū­nai

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį (ko­vo 14 d.) R. Sto­lars bu­vo at­vež­tas į Plun­gės apy­lin­kės teis­mą, jį at­ly­dė­jo trys kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai. Kal­ti­na­ma­jam bu­vo pa­skir­ta ad­vo­ka­tė ir ver­tė­ja – vy­ras kal­bė­jo ru­siš­kai. Sa­kė, jog yra Lat­vi­jos pi­lie­tis, iš Lie­po­jos mies­to, ta­čiau jo tau­ty­bė – ru­sas. Iki su­ėmi­mo pa­tvir­ti­no gy­ve­nęs ir dir­bęs Suo­mi­jo­je. Sa­kė, kad ve­dęs ne­bu­vo, Lie­tu­vo­je anks­čiau ne­teis­tas, ta­čiau Lat­vi­jo­je teis­tu­mą yra tu­rė­jęs.

Kal­tę pri­pa­ži­no

Iš­gir­dęs jam per­skai­ty­tą kal­ti­ni­mą, R. Sto­lars sa­kė vis­ką su­pran­tan­tis ir kal­tę pil­nai pri­pa­ži­no. To­dėl by­los nag­ri­nė­ji­mas vy­ko su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka ir ski­ria­ma baus­mė plė­ši­kui grei­čiau­siai bus ma­ži­na­ma treč­da­liu. Ka­dan­gi by­la su­trum­pin­ta, tai teis­mas ne­be­ap­klaus ir nu­ken­tė­ju­sių­jų – nei par­da­vė­jos E. P., nei UAB „Her­mis“ di­rek­to­rius A. N. Be­je, jų teis­mo po­sė­dy­je net ne­bu­vo. Par­duo­tu­vės di­rek­to­rius pra­ne­šė, kad yra tarp­tau­ti­nė­je ju­ve­ly­ri­kos pa­ro­do­je, tad vi­sus rei­ka­lus įga­lio­jo tvar­ky­ti ad­vo­ka­tui.

At­va­žia­vo ir iš­va­žia­vo au­to­bu­su…

Pa­pra­šy­tas pa­pa­sa­ko­ti, kaip ta­da at­si­dū­rė Plun­gė­je ir kaip vis­ką su­gal­vo­jo, R. Sto­lars sa­kė, jog pla­nuo­da­mas nu­si­kal­timą, į mū­sų mies­tą kar­tą jau bu­vo at­va­žia­vęs, maž­daug prieš mė­ne­sį iki api­plė­ši­mo. Vi­sa­da va­ži­nė­jo­si au­to­bu­sais, vie­nas. Pir­mą kar­tą tik vis­ką ap­si­žiū­rė­jo, o plė­ši­mą vyk­dė tą spa­lio 9-ąją. Tą­syk sa­kė at­va­žia­vęs iš va­ka­ro, pra­si­try­nė kaž­kur sto­ty­je, o ry­te pa­trau­kė prie ju­ve­ly­ri­nės par­duo­tu­vės. Tu­rė­jo žiū­ro­nus, iš to­liau ste­bė­jo par­da­vė­ją, ka­da ši at­ėjo. Kai at­ra­ki­no du­ris, įė­jo ir jis. „Pa­gra­si­nau, kad ji neg­rįš na­mo, lie­piau su­dė­ti vi­są auk­są. Ji taip ir pa­da­rė, ta­da aš iš­ėjau į au­to­bu­sų sto­tį ir iš­va­žia­vau na­mo į Lie­po­ją“, – ne­daug­žo­džia­vo lat­vis.

Per­si­ren­gė prie mo­kyk­los, sto­ty­je nu­si­sku­to barz­dą

Ne­šdamas auk­so dir­bi­nius, R. Sto­lars sa­kė ma­tęs, kad da­lis pa­puo­ša­lų ne­to­li par­duo­tu­vės iš­kri­to, bet ne­be­rin­ko. Iš pra­džių dar nu­ė­jo prie kaž­ko­kios mo­kyk­los, kur bu­vo pa­si­dė­jęs kup­ri­nę su daik­tais. Ten per­si­ren­gė, se­nus rū­bus pa­li­ko ir nu­žings­nia­vo į Plun­gės au­to­bu­sų sto­tį. Tu­a­le­te nu­si­sku­to barz­dą ir, sė­dęs į au­to­bu­są, iš­vy­ko link Lat­vi­jos. Nie­kam pa­pras­tas ke­lei­vis ir ne­už­kliu­vo…

Auk­sas at­si­dū­rė Ber­ly­no lom­bar­duo­se

Iš Lat­vi­jos R. Sto­lars pa­sa­ko­jo iš­va­žia­vęs į Vo­kie­ti­ją. Taip pat au­to­bu­su. At­si­dū­rė Ber­ly­ne ir pa­ma­žu, kad ne­kil­tų įta­ri­mų, pra­dė­jo ne­šio­ti pa­vog­tus auk­so dir­bi­nius į skir­tin­gus lom­bar­dus. Maž­daug per mė­ne­sį vis­ką par­da­vė, ga­vo apie 23 tūkst. eu­rų. Ta­da tur­tin­gas grį­žo į Lie­po­ją ir ta­po daž­nas ka­zi­no lan­ky­to­jas. „Vi­sus pi­ni­gus pra­lo­šiau, tik ke­lis nau­jus dra­bu­žius nu­si­pir­kau“, – pa­sa­ko­jo R. Sto­lars.

Pa­si­bai­gus pi­ni­gams, iš­vy­ko į Suo­mi­ją

Iš­loš­ti di­de­lių su­mų lat­viui, ko ge­ro, tik­rai ne­si­se­kė, nes pi­ni­gai ne­tru­kus bai­gė­si. Ta­da sa­kė iš­vy­kęs dirb­ti į Suo­mi­ją. Ten gal bū­tų nie­kam ir ne­už­kliu­vęs, ta­čiau įsi­vė­lė į muš­ty­nes, tad bu­vo su­lai­ky­tas, pa­im­ti jo pirš­tų ant­spau­dai. „Ta­da ir su­ži­no­jau, kad yra pa­skelb­ta tarp­tau­ti­nė ma­no pa­ieš­ka, kad ieš­ko Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga“, – apie tai, kaip prė­jo liep­to ga­lą, pa­sa­ko­jo R. Sto­lars.

Nuosp­ren­džio lauks su­im­tas

Už di­de­lės ver­tės tur­to pa­gro­bi­mą pa­nau­do­jant šau­na­mą­jį gin­klą nu­ma­to­ma lais­vės at­ėmi­mo baus­mė nuo 2 iki 10 me­tų. Tai – sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma kal­ti­na­ma­jam siū­lė skir­ti 4 me­tus ne­lais­vės, o su­ma­ži­nus treč­da­liu, bū­tų 2 me­tai ir 8 mė­ne­siai. Tie­sa, dar tu­rė­tų bū­ti įskai­ty­tas su­lai­ky­mo lai­kas. Taip pat siū­lė pri­teis­ti 70 132 eu­rų ieš­ki­nį ir iš­ieš­ko­ti eks­tra­di­ci­jos iš­lai­das – 1698 eu­rus.
Kal­ti­na­ma­sis su vis­kuo su­ti­ko, at­si­pra­šė dėl sa­vo po­el­gio, ža­dė­jo pa­si­tai­sy­ti ir, iš­ėjęs iš ka­lė­ji­mo, to­liau dirb­ti Suo­mi­jo­je bei at­ly­gin­ti nuos­to­lius.
Teis­mas pra­tę­sė jo su­ėmi­mo ter­mi­ną dar dviem mė­ne­siams, nes su­lai­ky­mas bai­gia­si ko­vo 21 die­ną, o nuosp­ren­dis bus skel­bia­mas ko­vo 28-ąją.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Daugiau nei 1,3 kg aukso dirbinių iš juvelyrikos parduotuvės „Hermis“ pagrobęs latvis R. Stolars praėjusios savaitės ketvirtadienį buvo atvežtas į Plungės apylinkės teismą.

Komentarai
Kiti straipsniai