Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Vie­ni vai­kų die­nos cen­trai jau ga­vo vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą, ki­ti dar lau­kia

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „Vai­kų die­nos cen­trai, ku­riems kon­kur­so tvar­ka skir­tas vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas“. Są­ra­šuo­se mi­ni­mi ir Plun­gės bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se esan­tys to­kio po­bū­džio cen­trai ar vie­šo­sios įstai­gos: trims fi­nan­sa­vi­mas pa­skir­tas, vie­nas vai­kų die­nos cen­tras tu­ri dar šį tą pa­tiks­lin­ti ir vie­na įstai­ga tu­rės šiek tiek pa­lauk­ti, mat pa­te­ko į re­zer­vą.

Vai­kų die­nos cen­truo­se tei­kia­mos so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos vai­kams ir jau­ni­mui. Ka­dan­gi tai yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bių funk­ci­ja, pa­slau­gos fi­nan­suo­ja­mos iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, ta­čiau, no­rė­da­ma plės­ti die­nos cen­trų tin­klą, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pri­si­de­da prie šių pa­slau­gų plėt­ros vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, ku­rias pa­skirs­to kon­kur­so tvar­ka.
Iš vi­so 2019 m. pa­skirs­ty­ta 4,3 mln. eu­rų 282 vai­kų die­nos cen­trams, ta­čiau 32 įstai­gos iki ko­vo 12 die­nos dar tu­rės pa­tiks­lin­ti sa­vo pro­jek­tus. Į pas­ta­rą­jį są­ra­šą pa­kliu­vo VšĮ „Tve­rų die­nos cen­tras“, ku­rio pro­jek­tui „Vai­kų prie­žiū­ros ir ug­dy­mo die­nos cen­tras“ nu­ma­to­ma skir­ti 15 966 eu­rus.
Į 250 at­rink­tų ir jau tik­rai fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų są­ra­šą pa­te­ko Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ra „Cy­ru­lis“ su pro­jek­tu „Plun­gės vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „Cy­ru­liu­kai“ veik­la 2019 me­tais“, taip pat Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je esan­ti VšĮ „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ su pro­jek­tu „Vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ veik­la 2019 m.“ ir Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras su pro­jek­tu „Būk ma­no drau­gas“. Vi­sos šios įstai­gos sa­vo pa­teik­tiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti gaus po 16 tūkst. eu­rų.
Dar vie­na gru­pė – 61 pro­jek­tas – pa­te­ko į re­zer­vą, jiems vi­siems bus ieš­ko­ma pa­pil­do­mo 888 tūkst. eu­rų fi­nan­sa­vi­mo. Į šią gru­pę įra­šy­ta VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ su pro­jek­tu „VšĮ Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cio­kul­tū­ri­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas“.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai