Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Plun­gė­je pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai ki­lo ma­žiau­siai

2019-ųjų ko­vo 12-ąją vy­ko pas­ku­ti­ny­sis se­no­sios su­dė­ties Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dis, ku­rio me­tu vi­siems dar­bot­var­kės klau­si­mams bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pla­čiau dis­ku­tuo­ta apie krep­ši­nio klu­bo „Olim­pas“ tris­de­šimt­me­čio pa­mi­nė­ji­mą, Ku­lius – 2019 me­tų ma­žą­ją Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nę bei apie ne­se­niai įdieg­to eta­ti­nio pe­da­go­gų ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio at­neš­tus po­ky­čius. Taip pat po­sė­džio pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos pro­ga dė­ko­jo ko­mi­te­to na­riams – Jo­lan­tai Skur­daus­kie­nei, Ju­di­tai Stan­ku­tei, Dai­nai Mar­ti­šie­nei, Gin­ta­rei Drac­kie­nei – už ben­dra­dar­bia­vi­mą, pa­si­džiau­gė nu­veik­tais ge­rais dar­bais ir sėk­min­gai įgy­ven­din­ta ko­man­dos dar­bo mi­si­ja.

Pri­dės dar 500 eu­rų

Vy­ku­sio po­sė­džio me­tu Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad krep­ši­nio klu­bo Plun­gės „Olim­pas“ veik­lai šie­met su­kan­ka tris­de­šimt me­tų. Pa­sak cen­tro di­rek­to­riaus, „Olim­po“ veik­los ju­bi­lie­jaus pa­mi­nė­ji­mas vyks ba­lan­džio 26–27 die­no­mis. Jis sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės krep­ši­nio klu­bui skir­tų 1000 eu­rų su­mos ne­pa­kan­ka dvie­jų die­nų ren­gi­niams fi­nan­suo­ti ir pra­šė skir­ti lė­šų pa­pil­do­mai.
Plun­gės „Olim­po“ veik­los tris­de­šimt­me­čio pa­mi­nė­ji­mui, pa­sak A. Vir­ši­lo, jau yra pa­reng­ta dvie­jų die­nų pro­gra­ma: pir­mą die­ną (ba­lan­džio 26-ąją) vyks „Olim­po“ klu­bo nuo­trau­kų pri­sta­ty­mas, ant­rą­ją (ba­lan­džio 27 d.) – krep­ši­nio žvaigž­džių rung­ty­nės prieš Va­ka­rų Lie­tu­vos rink­ti­nę. O krep­ši­nio klu­bo „Olim­pas“ ju­bi­lie­jaus šven­tę vai­ni­kuos krep­ši­nio ko­man­dų pri­si­mi­ni­mų va­ka­ras, ku­rio me­tu su­si­rin­ku­sie­ji ben­draus tar­pu­sa­vy­je, pri­si­mins įsi­min­ti­niau­sias rung­ty­nes, da­lin­sis su­kaup­ta pa­tir­ti­mi.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kas A. Mi­siū­nas, iš­klau­sęs krep­ši­nio ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pra­šy­mo, pa­brė­žė, kad „Olim­po“ ko­man­da, tris­de­šimt me­tų gar­si­nu­si Plun­gę, yra uni­ka­li, tad šis pa­mi­nė­ji­mas bū­ti­nai rei­ka­lin­gas. Tam pri­ta­rė ir ki­tos ko­mi­te­to na­rės – D. Mar­ti­šie­nė ir J. Stan­ku­tė – sa­ky­da­mos, kad Plun­gei tu­rė­ti sa­vo krep­ši­nio ko­man­dą yra pui­ku. Tad vi­si ko­mi­te­to na­riai vie­nin­gai pri­ta­rė, kad prie tris­de­šimt­me­čio veik­los pa­mi­nė­ji­mo ren­gi­nio dar rei­kia pri­dė­ti 500 eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės pa­mė­tė­ti 2000 eu­rų jau se­niai iš­leis­ti

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ku­lių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Mir­ga Gul­bins­kie­nė į pas­ku­ti­nį se­no­sios su­dė­ties Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko nu­si­tei­ku­si ga­na links­mai. Prieš pra­dė­da­ma pra­ne­ši­mą, ji nuo­tai­kin­gai už­trau­kė lie­tu­vių liau­dies dai­ną, prie ku­rios pri­si­dė­jo ir ki­ti po­sė­džia­vu­sie­ji. Vė­liau M. Gul­bins­kie­nė pri­sta­tė Ku­lių – 2019 me­tų ma­žo­sios Lie­tu­vos sos­ti­nės – veik­los pro­gra­mą, pa­reng­tą Ku­lių kraš­to ben­druo­me­nės „Alan­tas“ pir­mi­nin­kės Ag­nės Al­čaus­kie­nės.
Ku­lių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad Ku­liuo­se šiais me­tais vyks la­bai daug įvai­rių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių: So­fi­jos fes­ti­va­lis, 150-ųjų J. Tu­mo-Vaiž­gan­to mi­ri­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas, „Ačiū, kad esa­te ša­lia“ ir dau­ge­lis ki­tų. Ji kvie­tė vi­sus at­vyk­ti ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lai­ką Ku­liuo­se – ma­žo­jo­je Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­je – or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se bei iš­vy­ko­se.
A. Mi­siū­nui pa­klau­sus apie sto­go re­mon­to dar­bus, M. Gul­bins­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad vie­ną Kul­tū­ros cen­tro sto­go da­lį už­deng­ti sėk­min­gai pa­vy­ko, pro jį ne­be­var­va van­duo, ta­čiau ki­tos sto­go da­lies dar­bai įstri­go, ir dėl to ji la­bai ap­gai­les­tau­jan­ti. Pa­šne­ko­vė sa­kė, kad šiam pro­jek­tui už­baig­ti li­ko tik 15 tūkst. eu­rų, o tai, jos ma­ny­mu, la­bai ma­žai. Tad kaip pa­vyks su­tvar­ky­ti li­ku­sią sto­go da­lį, ji ne­ži­nan­ti.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kui A. Misiūnui pa­klau­sus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio apie įstri­gu­sius dar­bus, šis at­sa­kė, kad vis­kas jam yra ži­no­ma ir bus ge­rai. „Kiek­vie­nas rim­tas ran­go­vas yra Die­vo do­va­na. Ta­čiau ne vi­si rim­ti. Ži­no­me su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, kal­ba­mės su ran­go­vais, vis­kas bus vis tiek ge­rai“, – ra­mi­no po­sė­džia­vu­siuo­sius G. Ba­gu­žis.
M. Gul­bins­kie­nė po­sė­džio me­tu ap­gai­les­ta­vo, kad, jos žo­džiais ta­riant, Sa­vi­val­dy­bės pa­mė­tė­ti 2000 eu­rų jau se­niai iš­leis­ti. Kaip sa­kė di­rek­to­rė, to­kių pi­ni­gų už­ten­ka vos vie­nam ren­gi­niui. „Ra­šo­me pro­jek­tus ir gau­na­me pa­pil­do­mai lė­šų. Mums sky­rė 1900 eu­rų iš Kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo pro­gra­mos. Ne­se­niai pa­gal mū­sų pa­reng­tą pro­jek­tą iš Kul­tū­ros ta­ry­bos ga­vo­me 5000 tūks­tan­čius. Tad ir to­liau ra­šy­si­me pro­jek­tus, kad gau­tu­me lė­šų sa­vo su­ma­ny­mams įgy­ven­din­ti. Be pro­jek­tų ra­šy­mo nie­ko ne­bū­tų“, – apie lė­šų trū­ku­mą pa­sa­ko­jo M. Gul­bins­kie­nė ir op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­ku­si pri­dū­rė, kad kaip nors iš­si­suks iš keb­lios si­tu­a­ci­jos, ir vi­si nu­ma­ty­ti ren­gi­niai Ku­liuo­se vyks.

Nau­ja­sis ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lis ne­pa­ten­ki­no Plun­gės ra­jo­no mo­ky­to­jų lū­kes­čių

Į po­sė­džio dar­bot­var­kę įtrauk­tą klau­si­mą „Mo­ky­mo lė­šų me­to­di­kos pri­tai­ky­mas ir eta­ti­nio pe­da­go­gų ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio die­gi­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se“ pri­sta­tė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Jis po­sė­džia­vu­sie­siems pa­tei­kė ben­drą duo­me­nų su­ves­ti­nę ir pa­aiš­ki­no, kaip ki­to mo­kyk­lų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai, įve­dus eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį.
Kaip tei­gė G. Ri­mei­kis, ra­jo­no mo­kyk­lo­se pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai ki­to ne­vie­no­dai. Dau­giau at­ly­gi­ni­mai ki­lo to­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se pa­di­dė­jo ko­e­fi­cien­tai, sa­vai­ti­nių va­lan­dų skai­čius ir va­lan­dų, skir­tų pa­si­ruoš­ti pa­mo­koms, taip pat kai ku­riems pe­da­go­gams skir­ta dau­giau ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų. Ta­čiau dau­ge­ly­je mo­kyk­lų, pa­sak ve­dė­jo, at­ly­gi­ni­mai su­ma­žė­jo, nes su­ma­žė­jo sa­vai­ti­nių bei kon­tak­ti­nių va­lan­dų skai­čius. Be to, da­liai mo­ky­to­jų dar­bo krū­vio su­ma­žė­ji­mas su­si­jęs su mo­kyk­los sta­tu­so pa­si­kei­ti­mu ar­ba dėl as­me­nių prie­žas­čių mo­ky­to­jai at­si­sa­kė pa­pil­do­mų va­lan­dų. At­ly­gi­ni­mų su­ma­žė­ji­mą lė­mė ir dau­ge­lis ki­tų fak­to­rių.
„Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je 2018–2019 moks­lo me­tais mo­ko­si 44 mo­ki­niais ma­žiau, t. y. ne­li­ko 2 kla­sių kom­plek­tų, pa­ly­gi­nus su 2017–2018 moks­lo me­tais. Dėl to mo­kyk­lai skir­ta 67 tūkst. Eur ma­žes­nė do­ta­ci­ja nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais. Jei bū­tų tai­ko­ma anks­tes­nė me­to­di­ka, gim­na­zi­jai 2018–2019 moks­lo me­tams bū­tų skir­ta 72,5 Eur ma­žes­nė su­ma. Vie­no eta­to mė­ne­sio iš­lai­ky­mo iš­lai­doms ski­ria­ma vi­du­ti­niš­kai apie 1336 Eur (ši su­ma skir­ta DU ir SODROS įmo­koms). At­ly­gi­ni­mas, at­skai­čius mo­kes­čius, bū­tų apie 844 Eur (jei ne­kau­pia pen­si­jų fon­duo­se)“, – apie po­ky­čius įve­dus eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį pa­sa­ko­jo G. Ri­mei­kis ir pri­dū­rė, kad pa­gal 2018 m. lap­kri­čio 8 d. LR ŠMM pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, Plun­gės ra­jo­ne ben­dro­jo ug­dy­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai vi­du­ti­niš­kai ki­lo 9 proc., bet mū­sų ra­jo­nas pa­te­ko tarp ra­jo­nų, ku­rių pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai ki­lo ma­žiau­siai, o ma­žes­nį ki­li­mą lė­mė tai, jog iki šiol Plun­gės ra­jo­no pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai bu­vo aukš­tes­ni nei ša­lies vi­dur­kis.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai